Alfa Ja Omega, Vol. 8

8/115

Golgatan merkitys pettäjän paljastamisessa

Siinä taistelussa, joka tapahtui Kristuksen ja saatanan välillä Va-pahtajan maallisen toiminnan ai-kana, paljastui suuren pettäjän luonne. Mikään ei olisi voinut niin täydellisesti riistää saatanalta taivaan enkelien ja koko uskollisen maailmankaikkeuden myötätuntoa kuin hänen julma taistelunsa maailman Lunastajaa vastaan. Se julkea jumalanpilkka, joka ilmeni hänen vaatimuksessaan, että Kristuksen pitäisi osoittaa hänelle kunnioitusta; se häikäilemätön röyhkeys, jota hän osoitti kan-taessaan Jumalan Pojan vuoren huipulle ja temppelin harjalle; se häijy aikomus, joka hänellä oli ke-hottaessaan Kristusta heittäytymään alas huimaavasta korkeudesta; se herkeämätön kiukku, millä hän ajoi häntä takaa paikasta toiseen kiihottaen papit ja kansan hylkäämään hänen rakkautensa ja huutamaan lopuksi: »Ristiinnaulitse hänet! Ristiinnaulitse hänet!» - kaikki tämä herätti hämmästystä ja suuttumusta maailmankaikkeudessa. AO8 16.5

Saatana vietteli maailman hyl-käämään Kristuksen. Pimeyden ruhtinas pani liikkeelle kaiken ky-kynsä ja kavaluutensa surmatakseen Jeesuksen, sillä hän näki Vapahtajan laupeuden ja rakkauden, hänen säälinsä ja hellyytensä esittävän maailmalle Jumalan luonteen. Saatana vastusti jokaista Jumalan Pojan esittämää väitettä sekä käytti ihmisiä välikappaleinaan täyttääkseen Vapahtajan elämän kärsimyksellä ja surulla. Se viisastelu ja valhe, millä hän oli koettanut estää Jeesuksen työtä, tottelemattomuuden lasten kautta osoitettu viha ja hänen julmat syytöksensä Vapahtajaa vastaan, jonka elämää leimasi ainutlaatuinen hyvyys - kaikki tämä johtui syvälle juurtuneesta kostonhalusta. Pidätettyinä olleet kateus ja häijyys, viha ja kostonhalu purkautuivat Golgatalla Jumalan Poikaa vastaan koko taivaan katsellessa äänettömällä kauhulla tätä näytelmää. AO8 17.1

Kun Kristus oli saattanut pää-tökseen suuren uhrinsa, hän nousi ylös taivaaseen, mutta kieltäytyi vastaanottamasta enkelien pal-vontaa, ennen kuin hän oli esittänyt pyynnön: »Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani» (Joh. 17: 24). Silloin tuli sanomattomalla rakkaudella ja voimalla Isän valta-istuimelta vastaus: »Kumartakoot häntä kaikki Jumalan enkelit » (Hebr. 1: 6). Jeesus oli tahraton. Hänen alennuksensa oli päättynyt, hänen uhrinsa oli täytetty ja hänelle annettiin nimi, joka on kaikkia muita nimiä korkeampi. AO8 17.2

Nyt saatanan rikos nähtiin sel-laisena, jota ei voinut puolustaa. Hän oli ilmaissut todellisen luon-teensa valehtelijana ja murhaajana. Nähtiin, että jos hän olisi saanut hallita taivaan asukkaita, hän olisi osoittanut samaa henkeä, millä hän hallitsi vallassaan olevia ihmisiä. Hän oli väittänyt Jumalan lain rikkomisen johtavan vapauteen ja korkeampaan elämään, mutta sen nähtiin johtavan orjuuteen ja alennukseen. AO8 17.3

Saatanan valheelliset syytökset Jumalan luonnetta ja hallitusta vastaan esiintyivät nyt todellisessa valossaan. Hän oli syyttänyt Ju-malaa pelkästään itsensä korotuksen etsimisestä tämän vaatiessa luomiltaan olennoilta nöyryyttä ja kuuliaisuutta. Hän oli selittänyt, että vaatiessaan itsekieltäymystä kaikilta muilta Luoja ei harjoittanut itse sitä eikä uhrannut mitään. Nyt nähtiin, että maailmankaikkeuden Hallitsija oli antanut langenneen ja syntisen sukukunnan pelastamiseksi suurimman uhrin, minkä rakkaus voi antaa, »sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa» (2 Kor. 5: 19). Nähtiin myös, että Luciferin avattua tien synnille kunnianja vallanhimollaan Kristus oli synnin poistamiseksi nöy-ryyttänyt itsensä ja ollut kuuliainen kuolemaan saakka. AO8 17.4