Alfa Ja Omega, Vol. 8

77/115

Työ päätetään suuressa Hengen voimassa

Niin kauan kuin Jeesus on ihmisten välimiehenä taivaan pyhäkössä, sekä hallitsijat että alamaiset kokevat Pyhän Hengen hillitsevää vaikutusta. Se hallitsee vielä jos-sakin määrin maan lakeja. Jos ei olisi näitä lakeja, maailman tila olisi paljon huonompi, kuin se nyt on. Monet hallitusmiehet ovat saatanan tehokkaita välikappaleita, mutta Jumalallakin on asiamiehensä kansojen johtomiesten joukossa. Vihollinen yllyttää palvelijoitaan ehdottamaan Jumalan työtä ehkäiseviä toimenpiteitä, mutta pyhien enkelien vaikutuksesta Herraa pelkäävät valtiomiehet vastustavat sellaisia ehdotuksia kumoamattomilla perusteilla. Siten muutamat miehet ehkäisevät pahuuden mahtavan virran. Totuuden vihollisten vastustusta pidätetään, niin että kolmannen enkelin sanoma voi suorittaa teh-tävänsä. Kun viimeinen varoitus annetaan, se herättää näiden joh-tavien miesten huomiota. Herra vaikuttaa nyt heidän kauttaan. Jotkut heistä ottavat sanoman vastaan ja seisovat Jumalan kansan rinnalla ahdistuksen aikana. AO8 116.2

Se enkeli, joka liittyy kolmannen enkelin sanoman julistustyöhön, on valaiseva koko maan kirk-kaudellaan. Täten ennustetaan harvinaisen voimallinen maail-manlaajuinen työ. Vuosien 1840-1844 adventtiliike oli Jumalan voiman ihana ilmestys. Ensim-mäisen enkelin sanoma vietiin maailman kaikille lähetyskentille, ja muutamissa maissa heräsi suurin uskonnollinen harrastus, mitä missään maassa on nähty kuuden-nentoista vuosisadan uskonpuh-distuksen jälkeen, mutta nämä on voittava se mahtava liike, joka syntyy kolmannen enkelin viimeisen varoituksen aikana. AO8 116.3

Silloin suoritetaan samanlainen työ kuin helluntaipäivänä. Niin kuin »syyssade» annettiin Pyhän Hengen vuodatuksena evankeliumin julistamisen alussa saattamaan oraalle kallisarvoista kylvöä, niin annetaan »kevätsade» sen lopussa kypsyttämään satoa. »Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra: hänen nousunsa on varma kuin aamurusko, hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan» (Hoos. 6: 3). »Ja te, Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, teidän Jumalassanne, sillä hän antaa teille syyssateen, vanhurs-kauden mukaan, vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen, niinkuin entisaikaan» (Jooel 2: 23). »On tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle.» »Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu» (Ap.t. 2: 17, 21). AO8 118.1

Evankeliumin suurta työtä ei päätetä pienemmällä Jumalan voiman ilmestyksellä kuin aloitettiin. Ne ennustukset, jotka toteutuivat syyssateen vuodatuksena evankeliumin julistuksen alkaessa, tulevat uudelleen toteutumaan kevätsateen vuodatuksena sen päättyessä. Nämä ovat ne »virvoi-tuksen ajat», joihin apostoli Pietari loi katseensa sanoessaan: »Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoitusten ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen» (Ap.t. 3:19, 20). AO8 118.2

Jumalan palvelijat, joiden kir-kastuneet kasvot säteilevät pyhyyttä, kiiruhtavat paikasta paikkaan julistaen taivaan sanomaa. Tuhannet äänet kaikkialla maan päällä kuuluttavat varoitusta. Ihmeitä tehdään, sairaita parannetaan ja merkit sekä tunnusteot seuraavat uskovaisia. Mutta saa-tanakin vaikuttaa valheen voimalla ja ihmeillä saattaen tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden (Ilm. 13: 13). Siten maan asukkaat saatetaan valitsemaan kantansa. AO8 118.3

Sanomaa ei viedä eteenpäin niin paljon todistelujen kuin Jumalan Hengen syvän vakuutuksen kautta. Todisteet on esitetty aikaisemmin. Siemen on kylvetty. Nyt se orastaa ja kantaa hedelmää. Lähe-tystyöntekijöiden levittämät julkaisut ovat tehneet vaikutuksensa, mutta jotkin seikat ovat estäneet monia vaikutuksen saaneita täysin käsittämästä totuutta tai seuraamasta sitä. Nyt valonsäteet tunkeutuvat kaikkialle, totuus esiintyy kirkkaudessaan ja Jumalan vilpittömät lapset katkaisevat heitä pidättäneet siteet. Perhesuhteet ja seurakuntayh-teys eivät enää voi heitä pidättää. Totuus on kaikkea muuta kallisarvoisempi. Huolimatta totuutta vastustamaan yhtyneistä voimista asettuu suuri joukko Herran puolelle. AO8 118.4