Alfa Ja Omega, Vol. 8

65/115

Inhimillisiin auktoriteetteihin ei pidä perustautua

Saatana koettaa aina kiinnittää huomion ihmiseen Jumalan sijasta. Hän johtaa ihmiset etsimään ohjausta piispoilta, papeilta ja jumaluusopin professoreilta estääkseen heitä tutkimasta Raamattua itse ja saamasta selville velvollisuuttaan. Siten hän hallitsemalla näiden johtajien mieltä voi mielensä mukaan vaikuttaa kansaan. AO8 103.3

Kun Kristus tuli puhumaan elämän sanoja, kansa kuunteli häntä mielellään, ja monet uskoivat hä- neen. Näiden joukossa oli pappeja ja hallitusmiehiäkin. Mutta pääosa papistosta ja kansan johtomiehistä päätti tuomita ja hylätä hänen opetuksensa. Vaikka he eivät löytäneet mitään, mistä olisivat voineet häntä syyttää, ja vaikka he eivät voineet olla tuntematta hänen sanojensa jumalallista voimaa ja viisautta, he kuitenkin pysyivät ennakkoluuloissaan. He hylkäsivät mitä selvimmät todisteet hänen messiaanisuudestaan, ettei heitä pakotettaisi tulemaan hänen opetuslapsikseen. Nämä Jeesuksen vastustajat olivat miehiä, joita ihmiset oli lapsuudestaan saakka opetettu kunnioittamaan ja joiden arvovallan he olivat tottuneet ehdottomasti tun-nustamaan. He kysyivät: »Mistä se johtuu, että meidän hallitusmiehemme ja kirjanoppineemme eivät usko Jeesukseen? Eivätkö nämä hurskaat miehet ottaisi häntä vastaan, jos hän olisi Kristus?» Sellaisten opettajien vaikutus johti Juudan kansan hylkää-mään Vapahtajansa. AO8 103.4

Se henki, joka vaikutti näissä papeissa ja hallitusmiehissä, ilmenee vieläkin monissa, jotka esiintyvät mitä hurskaimpina ihmisinä. He kieltäytyvät tutkimasta Raamatun todistusta tätä aikaa koskevista erikoistotuuksista. He viittaavat suureen lukumääräänsä, rikkauteensa ja kansansuosioonsa ja katselevat halveksien harvalukuisia, köyhiä ja epäsuosiossa olevia totuuden puolustajia, joiden usko erottaa heidät maailmasta. AO8 104.1

Kristus näki, että kirjanoppineiden ja fariseusten hellimä arvovallan epäoikeutettu omaksuminen ei päättyisi juutalaisten hajaantuessa. Hänellä oli profeetallinen näkemys inhimillisen arvovallan korottamisesta hallitsemaan omaatuntoa, mikä on ollut suureksi kiroukseksi seurakunnalle kaikkina aikoina. Hänen pelottavan ankara fariseusten ja kirjanoppineiden arvostelunsa ja hänen kansalle antamansa varoitukset näiden sokeiden johtajien seuraa-misesta on kirjoitettu muistiin va-roitukseksi tuleville sukupolville. AO8 104.2

Roomalaiskatolinen kirkko pidättää papistolle oikeuden selittää Raamattua. Sillä perusteella, että papit yksin ovat päteviä selittämään Jumalan sanaa, se on evätty tavalliselta kansalta. Vaikka uskonpuhdistus antoi Raamatun kaikille, kuitenkin juuri se sama periaate, jota Rooma noudatti, estää suuria joukkoja protestanttisissa kirkkokunnissa itsenäisesti tutkimasta Raamattua. Ihmisiä opetetaan vastaanottamaan Raamatun opetukset sellaisina, kuin kirkko on ne selittänyt, ja on tuhansia, jotka eivät uskalla uskoa mitään, mikä on ristiriidassa heidän uskontunnustuksensa tai heidän seurakunnassaan vakiintuneen opetuksen kanssa, olipa kysymys miten selvästä Raamatun ilmoituksesta tahansa. AO8 104.3

Vaikka monissa raamatunkohdissa varoitetaan vääristä opettajista, monet ovat kuitenkin valmiita siten uskomaan sielunsa papiston huostaan. Meidän aikanamme on tuhansia uskonnon tunnustajia, jotka eivät voi esittää uskonnollisille käsityksilleen muuta perustetta kuin sen, että heidän uskonnolliset johtajansa ovat siten opettaneet. Luottaes saan ehdottomasti siihen, mitä saarnaajat sanovat, he sivuuttavat Vapahtajan opetukset kiinnittämättä niihin paljonkaan huomiota. Mutta ovatko saarnaajat erehtymättömiä? Kuinka voimme uskoa sielumme heidän johtoonsa, ellemme Jumalan sanasta saa tietää heidän olevan valonkantajia? Kun monilta puuttuu siveellistä rohkeutta astua syrjään maailman tallaamalta polulta, se johtaa heidät seuraamaan oppineiden miesten jälkiä. Haluttomina itse tutkimaan he takertuvat toivottomasti erheen kahleisiin. He näkevät, että tälle ajalle kuuluva totuus on selvästi esitetty Raamatussa, ja he tuntevat, että Pyhän Hengen voima seuraa sen julistusta, mutta pappien vastustuksen tähden he kääntyvät pois valkeudesta. Järjen ja omantunnon vakuutuksesta huolimatta nämä harhaan johdetut sielut eivät uskalla ajatella toisin kuin saarnaajaHeidän yksilöllinen arvostelukykynsä ja heidän ikuiset etunsa uhrataan toisen henkilön epäuskolle, ylpeydelle ja ennakkoluu-loille. AO8 104.4

Saatana käyttää inhimillistä vaikutusta monin tavoin vankiensa sitomiseen. Monia hän saa saaliikseen yhdistämällä heidät rakkauden silkkilangoilla Kristuksen ristin vihollisiin. Mitä lajia tämä kiintymys lieneekin, rakkautta vanhempiin tai lapsiin, aviorakkautta tai rakkautta yhteiskuntaan, sen vaikutus on sama; totuuden vastustajat käyttävät valtaansa omantunnon hallitsemiseen, eikä heidän vallassaan olevilla sieluilla ole riittävästi rohkeutta ja itsenäisyyttä seurata omaa vakaumustaan siitä, miten on toimittava. AO8 105.1