Alfa Ja Omega, Vol. 8

29/115

»Ette suinkaan kuole»

Jos saatana olisi ilmestynyt sellai-sena kuin hän on, hänet olisi heti paikalla torjuttu, sillä Aadamia ja Eevaa oli varoitettu tästä vaaralli-sesta vihollisesta, mutta hän toimi salassa ja kätki aikeensa voidakseen paremmin toteuttaa suunnitelmansa. Käyttäen välikappaleenaan käärmettä, joka silloin oli viehättävän näköinen eläin, hän sanoi Eevalle: »Onko Jumala to-dellakin sanonut: ‘Älkää syökö kaikista paratiisin puista’» (1 Moos. 3: 1). Jos Eeva olisi pidättynyt keskustelusta kiusaajan kanssa, hän olisi ollut turvassa, mutta hän rohkeni ryhtyä neuvottelemaan hänen kanssaan ja joutui hänen juoniensa uhriksi. Tällä tavalla monet vieläkin voitetaan. He epäilevät Jumalan vaatimuksia ja kiistelevät niistä. Sen sijaan, että olisivat kuuliaisia Jumalan käskyille, he hyväksyvät ihmisten teorioita, jotka ovat vain saatanan suunnitelmien valepukuna. AO8 44.2

Vaimo vastasi käärmeelle: »Me saamme syödä muiden puiden he-delmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: ‘Äl-kää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi.’» Niin käärme sanoi vaimolle: »Ette suinkaan kuole; vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmän ne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan» (1 Moos. 3: 2-5). Hän vakuutti, että he tulisivat niin kuin Jumala omistamaan suuremman viisauden kuin ennen ja elämään kor-keammassa olotilassa. Eeva myöntyi kiusaukseen, ja hänen vaikutuksensa kautta Aadamkin lankesi syntiin. He uskoivat käärmeen sanat, ettei Jumala tarkoittanut sitä, mitä hän sanoi. He epäilivät Luojaansa ja kuvittelivat hänen rajoittavan heidän vapauttaan sekä luulivat saavansa suuremman viisauden ja korkeamman aseman rikkomalla hänen lakiaan. AO8 44.3

Mutta minkä merkityksen Aadam syntiin lankeamisensa jälkeen huomasi olevan sanoilla: »Sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman?» Huomasiko hän niiden merkitsevän korkeampaan oloti-laan pääsemistä, niin kuin saatana oli hänelle uskotellut? Silloin todellakin saavutettaisiin paljon hyvää rikoksen avulla, ja saatana osoittautuisi ihmiskunnan hyväntekijäksi. Mutta Aadam ei huomannut Jumalan uhkauksen merkitsevän tätä. Jumala selitti, että ihmisen täytyi syntinsä tähden tulla jälleen maaksi, josta hänet oli otettu, ja vakuutti: »Maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman» (1 Moos. 3: 19). Saatanan sanat: »Sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne », osoittautuivat tosiksi vain siinä merkityksessä, että rikottuaan Jumalaa vastaan Aadam ja Eeva heräsivät näkemään mielettömyytensä: he oppivat tuntemaan pahan ja saivat maistaa rikkomuksen karvasta hedelmää. AO8 45.1

Keskellä Eedeniä kasvoi elämän puu, jonka hedelmillä oli kyky tehdä elämä ikuiseksi. Jos Aadam olisi pysynyt kuuliaisena Jumalalle, hänellä olisi aina ollut vapaa pääsy tämän puun luokse ja hän olisi elänyt iankaikkisesti. Mutta kun hän teki syntiä, hänet erotettiin elämän puun yhteydestä ja hän tuli kuoleman alaiseksi. Jumalan tuomio: »Maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman », merkitsee elämän täydellistä sammumista. AO8 46.1

Kuolemattomuuden, joka luvat-tiin ihmiselle sillä ehdolla, että hän olisi kuuliainen, hän menetti rikkomuksensa kautta. Aadam ei voinut jättää jälkeläisilleen sellaista, mitä hänellä ei ollut, eikä langenneella sukukunnalla olisi ollut mitään toivoa, jollei Jumala uhraamalla Poikansa olisi tehnyt ihmisille mahdolliseksi saavuttaa kuolemattomuus. »Kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet», mutta Kristus »toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta» (Room. 5: 12; 2 Tim. 1: 10). Vain Kristuksen kautta voidaan saavuttaa kuolemattomuus. Jeesus sanoi: »Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä» (Joh. 3: 36). Täyttämällä ehdot voi jokainen ihminen päästä osalliseksi tästä verrattomasta siunauksesta. Jumala antaa kaikille, »jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta ja kunniaa ja katoamattomuutta, iankaikkisen elämän» (Room. 2: 7). AO8 46.2

Ainoa, joka lupasi Aadamille elämän tottelemattomuudessa, oli suuri pettäjä. Käärmeen sanat Eevalle Eedenissä: »Ette suinkaan kuole», olivat ensimmäinen saarna, mikä milloinkaan on pidetty sielun kuolemattomuudesta. Tätä yksinomaan saatanan arvovaltaan perustuvaa oppia julistetaan kris-tikunnan saarnatuoleista, ja useimmat ihmiset ottavat sen vas-taan yhtä halukkaasti kuin ensim-mäiset esivanhempammekin. Ju-malan tuomioperusteen: »Se sielu, joka syntiä tekee - sen on kuoltava» (Hes. 18: 19), sanotaan mer-kitsevän, että syntiä tekevä sielu ei kuole vaan elää iankaikkisesti. Emme voi kuin ihmetellä sitä outoa lumousta, mikä tekee ihmiset niin herkkäuskoisiksi saatanan sanoille ja niin epäuskoisiksi Jumalan sanoille. AO8 46.3

Jos ihminen lankeemuksensa jälkeen olisi päässyt vapaasti elämän puulle, hän olisi elänyt iankaikkisesti ja synti olisi siten tullut ikuistetuksi. Mutta Jumala asetti »kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä» (1 Moos. 3: 24), eikä yksikään Aadamin perheen jäsen ole päässyt tämän esteen ohi syömään elämää antavaa hedelmää. Sen tähden ei ole olemassa ainoatakaan kuolematonta syntistä. AO8 46.4