Vidnesbyrd for menigheden bind 9

90/133

Evangelisternes Loma Linda college

EVANGELISTERNES LOMA LINDA COLLEGE
[Medens jeg overværede generalkonferensen i 1905 i Washington, D.C., modtog jeg et brev fra J. A. Burden, der beskrev en ejendom han havde fundet ca. 6 km fra Redlands. Da jeg læste brevet, stod det klart, at det var et af de steder, jeg havde set i et syn og jeg telegraferede omgående til ham, at han uden at tøve skulle sikre sig ejendommen. Da jeg senere besøgte ejendommen, genkendte jeg den som et af de steder, jeg havde set i et syn næsten to år tidligere. Hvor er jeg Herren vor Gud taknemmelig for dette sted.
VM9 173.1

En af de største fordele ved Loma Linda er den behagelige variation af henrivende landskaber, til alle sider. Den vidstrakte udsigt over bjerg og dal er pragtfuld. Men vigtigere end pragtfulde landskaber, smukke bygninger og udstrakte jorder er, at der i umiddelbar nærhed af denne institution er et tæt befolket område og de anledninger dette giver til at bringe overordentlig mange mennesker oplysning om den tredje engels budskab. Vi må have en klar åndelig opfattelsesevne, ellers vil vi ikke opdage Guds banebrydende forsyn, der åbner vejen for os til at oplyse verden. VM9 173.2

Med besiddelsen af dette sted kommer det tunge ansvar at give arbejdet på denne institution karakter af uddannelse. Loma Linda skal ikke blot være et sanatorium, men også et uddannelsescenter. Her skal der oprettes en skole, hvor evangeliske lægemissionærer kan uddannes. Meget afhænger af dette arbejde og det er meget væsentligt, at det bliver påbegyndt rigtigt. Herren har et særligt arbejde, der skal udføres på dette sted. Han pålagde mig at bede ældste Haskelle og hustru hjælpe os med at få startet rigtigt på et arbejde i lighed med det, de har udført i Avondale (i Australien). Erfarne arbejdere har indvilliget i at forene sig med kræfterne i Loma Linda for at opbygge den skole, der skal drives der. Når de går fremad i tro, vil Herren gå foran dem og berede vejen. VM9 173.3

Med hensyn til skolen vil jeg sige: Gør især sygepleje og lægeuddannelsen stærk. I lægemissionsskoler skal mange arbejdere kvalificeres til lægegerningen som lægemissions?evangelister. Herren har påpeget, at denne undervisning er i harmoni med de principper der ligger til grund for sand højere uddannelse. Vi hører en del om den højere uddannelse. Den højeste uddannelse er at gå i Kristi fodspor og efterligne det eksempel, han gav, da han var her på jorden. Vi kan ikke opnå nogen uddannelse højere end denne, for denne form for undervisning vil gøre menneskene til Guds medarbejdere. VM9 174.1

At have en højere uddannelse er at have en levende forbindelse med Kristus. Frelseren tog de ulærde fiskere fra deres både og fiskenet og knyttede dem til sig, medens han tog fra sted og underviste folket og afhjalp deres behov. Idet han satte sig på en klippe eller et andet højereliggende sted, vil han samle sine disciple omkring sig og undervise dem og snart efter ville der være flere hundrede mennesker der lyttede til hans ord. Der er mange mænd og kvinder, der mener, at de ved alt, hvad der er være at vide, når de trænger allermest til at sidde ydmygt ved Jesu fødder og lære af ham, der gav sit liv, for at han kunne genløse en falden verden. Vi behøver alle sammen Kristus — ham, som forlod de kongelige sale, idet han aflagde sin kongelige klædning krone og majestæt i himmelen for at iføre sig menneskelighed. Guds Søn kom som et lille spædbarn for at kunne komme til at forstå menneskenes erfaringer og vide, hvordan han skulle behandle dem. Han kender børnenes behov. Under sin jordiske tjenestetid ville han ikke tillade at man forbød dem at komme til ham. Send dem ikke bort, sagde han til sine disciple, for “Guds rige hører sådanne til”. VM9 174.2

Fasthold enkelhed i skolearbejdet. Intet argument er så stærkt som den fremgang, der er grundlagt på enkelhed. I kan få fremgang ved at uddanne de studerende til lægemissionærer uden at have en skole, der kan gøre læger kvalificerede til at konkurrere med verdens læger. Lad de studerende få en praktisk uddannelse. Jo mindre afhængige I er af verdslige uddanelsesmetoder, jo bedre vil det være for de studerende. Der bør gives særlig oplæring i den kunst at behandle de syge uden at bruge giftige medikamenter og i harmoni med det lys, som Gud har givet. Ved behandlingen af de syge er der ikke brug for giftige medikamenter. De studerende bør udgå fra denne skole uden at have sat helsereformens principper eller dens kærlighed til Gud og til retfærdighed over styr. VM9 175.1

Den uddannelse, der lever op til verdens idealer, skal værdsættes mindre og mindre af dem, der søger at dygtiggøre sig til at udføre et lægemissionsarbejde i forbindelse med arbejdet for den tredje engels budskab. De skal uddannes på et samvittighedsmæssigt grundlag og når de samvittighedsfuldt og trofast følger de rigtige metoder ved behandlingen af de syge, vil det blive erkendt, at disse metoder er at foretrække frem for dem, mange er blevet vænnet til og som kræver brug af giftige medikamenter. VM9 175.2

Vi bør ikke på dette tidspunkt søge at konkurrere med verdens lægeuddannelse. Hvis vi gjorde dette, ville vore udsigter til at få fremgang være meget små. Vi er ikke på dette tidspunkt forberedte til at kunne oprette store medicinske læreanstalter med held. Hvis vi endvidere skulle følge den medicinske praksis, verden benytter og forlange de store honorarer, som verdslige læger kræver for deres hjælp, ville vi arbejde os bort fra Kristi plan for vor tjeneste for de syge. VM9 175.3

På vore sanatorier bør der være forsigtige mænd og kvinder, der kan undervise i de metoder, Kristus brugte i sin tjeneste. Under kompetente, helligede læreres vejledning kan de unge få del i guddommelig natur og undfly fordærvelsen i verden, som skyldes det onde begær. Jeg er blevet undervist om, at vi bør have mange flere kvinder, som særlig kan tage sig af kvindernes sygdomme og mange flere sygeplejersker, der kan behandle de syge på en enkel måde uden brug af medikamenter. VM9 176.1

Det er ikke i overensstemmelse med den undervisning, der blevet givet på Sinai, at mandlige læger skal udføre en jordemoders gerning. Bibelen beretter, at kvinder under fødslen blev hjulpet af kvinder og således brude det altid være. Kvinder bør uddannes og oplæres til at virke som dygtige jordemødre og læger for deres køn. Således er Herrens plan. Lad os uddanne kvinder til at arbejde forstandigt med at behandle sygdomme hos deres køn. Vi bør have en skole, hvor kvinder kan blive uddannet af kvindelige læger til at yde den bedst mulige hjælp ved behandlingen af kvindesygdomme. Blandt os som et folk bør lægearbejdet stå på det højeste niveau. VM9 176.2

I Loma Linda har vi et fordelagtigt center som udgangspunkt for forskellige missionsforetagender. Vi kan se, at det var ved Guds forsyns styrelse, at dette sanatorium kom i vort folks besiddelse. Vi bør værdsætte Loma Linda som det sted, Herren forudså, at vi ville trænge til og som han gav os. Der er et meget værdifuldt arbejdet at udføre i forbindelse med sanatoriets og skolens interesser i Loma Linda og dette vil blive gjort, idet vi i forening går frem efter Guds anvisninger. VM9 176.3

På Loma Linda kan mange blive uddannet til at virke som missionærer i sundheds? og afholdssagen. Lærere skal forberedes til mange arbejdsgrene. Skoler skal oprettes på steder, hvor der endnu ikke er blevet gjort noget. Missionærer skal rejse til andre steder, hvor der kun er blevet gjort lidt. Arbejdet med at udbrede helsereformens principper må fuldføres. Måtte Gud hjælpe os til som et folk at virke med forstand. VM9 177.1

Jeg er meget interesseret i, at man nøje overvejer, hvad vore institutioner i Loma Linda trænger til og at man tager de rigtige skridt. For at føre værket fremad på dette sted der det nødvendigt at have talentfulde og afgjort åndeligt indstillede mænd. Der skal ansættes de bedste lærere til uddannelsesarbejdet, mænd og kvinder der vil gå forsigtigt frem, idet de stoler helt på Herren. Hvis lærerne i de medicinske fag vil stå på deres post i gudsfrygt, skal vi se et godt arbejde blive udført. Med Kristus som vor lærer, kan vi nå en høje standard i kendskabet til sand lægevidenskab. VM9 177.2

Det, som har den største betydning, er, at de studerende får lært, hvordan de kan repræsentere sundhedensreformens principper på den rette måde. Lær dem at fortsætte med studiet af dette emne med troskab kombineret med andre væsentlige uddannelsesgrene. Jesu Kristi nåde vil give alle dem visdom, der følger Herrens plan for sand uddannelse. Lad de studerende nøje følge hans eksempel, som købte menneskeslægten med sit eget liv. De bør henvende sig til Frelseren og stole på ham som den, der helbreder alle former for sygdomme. Herren ønsker, at arbejderne gør sig særlige anstrengelser for at vise de syge og lidende hen til den store Læge, der skabte det menneskelige legeme. VM9 177.3

Det ville være godt om vore missionsskoler for kristne arbejdere blev oprettet nær ved vore sundhedsinstitutioner, for at de studerende kan blive uddannet i principperne for en sund levevis. Institutioner, der udsender arbejdere, som er i stand til at begrunde deres tro og som besidder en tro, der er virksom i kærlighed og renser sjælen, er meget værdifulde. Jeg har fået tydelig undervisning om, at der overalt, hvor det er muligt, skal oprettes skoler i nærheden af vore sanatorier, for at den ene institution kan være til hjælp og styrke for den anden. Ham, der skabte menneskene, har interesse for dem, som lider. Han har givet vejledning ved grundlæggelsen af vore sanatorier og opbyggelsen af skoler nær disse, for at de kan blive effektive redskaber til at oplære mænd og kvinder til den gerning at tjene den lidende menneskehed. VM9 178.1

De medicinske arbejdere blandt syvende-dags adventisterne bør huske, at Herren, Gud den Almægtige, hersker. Kristus er den største Læge, der nogen sinde har betrådt denne syndige Jord. Herren vil, at hans folk skal komme til ham for at få den lægende kraft. Han vil døbe dem med sin Hellige Ånd og sætte dem i stand til at udføre en tjeneste, der vil gøre dem til en velsignelse, når de genopretter den åndelige og legemlige sundhed hos dem, der trænger til at blive helbredt. Vejl f menigh bd 3 side 327-331] VM9 178.2