Vidnesbyrd for menigheden bind 9

74/133

Trangen til alvorlig, helhjertet virksomhed

Trangen til alvorlig, helhjertet virksomhed.

Hvis vore Prædikanter havde en virkelige forståelse af, hvor snart jordens beboere skal stilles for Guds domstol, ville de af hele deres hjerte samarbejde med Gud i at sprede kendskab til sandheden. De ville ved utrætteligt arbejde søge at fremme herrens sag på jorden og i ord og gerning forkynde: “Alle tings ende er kommet nær.” 1.Pet 4,7 VM9 149.1

“Bered dig til at møde din Gud” — det er det budskab, vi skal forkynde overalt. Basunen må gives en tydelig lyd. Klart og bestemt må der varsles: “Falden, falden er Babylon... gå ud fra hende, min folk, for at I ikke skal have del i hendes synder og for at I ikke skal få noget af hendes plager.” Åb 18,2.4. Disse ord vil gå i opfyldelse. Snart vil alle jordens indbyggere stilles på sin sidste prøve. Da vil der tages hurtige bestemmelser. Sådanne som er blevet overbeviste under ordets forkyndelse, vil stille sig under Prins Immanuels blodstænkte banner. Da som aldrig før vil de se og forstå, at de har ladet mange anledninger til at gøre godt gå ubenyttet hen. Det vil gå op for dem, at de ikke har arbejdet så flittigt, som de burde, for at frelse de fortabte og redde dem som brande ud af ilden. VM9 149.2

Guds tjenere skal ikke være lunkne i sin iver, men brændende i Ånden, idet de tjener Herren. Træghed og udygtighed er ikke fromhed. Når vi rigtig forstår, at vi virker for Herren, vil vi få en bedre forståelse af den åndelige tjenestes hellighed, erkendelsen heraf vil bringe nyt liv, årvågenhed og energi ind i udøvelsen af vor gerning. VM9 150.1

Gudsdyrkelse ?sand, ubesmittet gudsdyrkelse — er fremfor alt praktisk. Der skal alvorligt, helhjertet arbejde til for at frelse sjæle. Alle vore daglige sysler bør være andagtsøvelser og vi bør stadig vokse i det gode fordi vi sysler med vor gerning med evigheden for øje. VM9 150.2

Vor himmelske Fader har anvist os vor gerning. Med bibelen i hånden skal vi advare verden. Vi skal være Guds medarbejdere i frelsesgerningen — redskaber, hvor i gennem Guds kærlighed skal åbenbares for de fortabte. Den sande arbejder for Gud bliver forædlet i erkendelsen af, at det er ham forundt at være forbundet med stor missionsopgave. Han tilegner sig den tro, som er virksom ved kærlighed og renser sjælen. Ingen gerning er et trællearbejde for den, som har overgivet sig i Guds hånd. “Gør alt til Guds ære” — det er den tanke, som forsøder enhver gerning, Herren betror ham. VM9 150.3

Religiøse grundsætninger alene bør vejlede os under vor virksomhed. Enhver må alvorlig spørge sig selv: “Hvorledes kan jeg bedst behage Mesteren?” Besøg de troende, som behøver opmuntring og hjælp. Spørg dig selv ved hvert skridt fremad: “Er dette Herrens vej? Er jeg i ånd, i ord, i handling i harmoni med hans vilje!” Når vi arbejder for Gud med hans ære alene for øje, da vil vor gerning bære det guddommelige stempel og hans hensigter vil blive fuldkommet gennem os. VM9 150.4

I vort studium af Guds ord bør vi søge at trænge stadig dybere under overfladen. Vi må ved troens hånd gribe fat på dem guddommelige kraft og søge at udforske inspirationsens dybder. Vi må have Gud med os i vor virksomhed og komme i hu, at Herren vil bistå os. Sandheden, den dyrebare, ligefremme sandhed i Guds ord, skal forkyndes i al dens fylde. Vi må ydmyge os for Gud. Kristus må være vor styrke og visdom. Han har sat os til husholdere over sit gods, til at give mad i rette tid. Kristi tjenere står hans kærlige hjerte meget nær. Han søger at føre sine børn frem til fuldkommenhed gennem sine tjeneres fuldkommenhed. VM9 151.1

Kristus er den ømme, medlidende Forløser. Ved hans opholdende magt får menneskene kraft at modstå det onde. Når den vakte synder ser på synden, forekomme den ham overmåde syndig. Han forundrer sig over, at han ikke tidligere kom til Kristus. Han indser, at han må overvinde sine fejl, at appetitten og lidenskaberne må bøjes under Guds vilje og at han må blive delagtig i den guddommelige natur, idet han flyr bort fra den dårskab som findes i verden. Og da han har angret sin overtrædelse af Guds lov, anstrenger han sig til det yderste for at sejre over synden. Han vil åbenbare Kristi nådes kraft og derved kommer han i personlig samfund med Frelseren. Hans blik er stadig vendt mod ham. I sin samtale med Gud og ved sin tro på ham får han de velsignelser, han behøver og vokser daglig op til det mål, Gud har sat som mønster for ham. VM9 151.2

Nye dyder vil ses i hans karakter, efter hvert som han underkuer egennytten og løfter korset op og følger Kristus, hvor han går. Han elsker Herren af hele sit hjerte og Kristus bliver hans visdom, hans retfærdighed, hans helliggørelse og forløsning. VM9 151.3

Kristus er vort eksempel, vor inspiration, vor over al måde herlige løn. “I er Guds agerland, Guds bygning.” 1.Kor 3,9. Gud er bygmesteren; men Mennesket har sin del at udføre. Det skal samvirke med Herren. “Vi er Guds medarbejdere.” 1kor 3,9. Glem aldrig ordene “Guds medarbejdere.” “Arbejd... på eders frelse med frygt og bæven. Thi Gud er den, som virker i eder i både at ville og at virke til sit velbehag.” Fil 2,12.13. Kristi nådes vidunderlig skabende kraft åbenbares i hans omskabning af mennesket til et nyt menneske med ædlere livsprincipper og helligere begejstring for at fremme det gode. Herren siger: “Jeg vil give eder et nyt hjerte.” Ez 36,26. Er ikke dette, nemlig menneskets omskabelse, det største af alle mirakler? Hvad kan ikke mennesket udrette, når det ved troen tilegner sig den guddommelige kraft! VM9 152.1

Kom altid i Hu, at din styrke og sejr ligger deri, at du samarbejder med Kristus som din personlige Frelser. Dette er det, vi alle må. Kristus er vejen, sandheden og livet. Han siger: “Uden mig kan i intet gøre.” Joh 15,5 Og den angrende, troende sjæl svarer: “Jeg formår alt i ham, som gør mig stærk.” Fil 4,13. De, som gør dette, har det herlige tilsagn: “Alle dem, som gør dette, har det herlige tilsagn: “Alle dem, som tog imod ham, dem gav han ret til at blive Guds børn.” Joh 1,12 Vidnesbyrd 9. bd side 104-116.] VM9 152.2