Vidnesbyrd for menigheden bind 9

44/133

Sektion tre
Arbejdet i byerne
Forholdene i byerne

FORHOLDENE I BYERNE
[Hurtigt, men sikkert, er der ved at komme en næsten altomfattende skyld over byernes indbyggere på grund af den overlagte ondskabs stadige vækst. Vi lever midt i en “Forbrydelsesepidemi”, som tænkende, gudfrygtige mænd alle vegne står forfærdede over for. Den fordærvelse, der er ved at tage overhånd ligger udenfor, hvad et menneskes pen magter at beskrive. Hver dag bringer nye eksempler på politisk strid, bestikkelse og svig. Hver dag bringer sine hjerteskærende beretninger om vild og lovløshed, ligegyldighed med menneskelig lidelse og brutal, djævelsk ødelæggelse af menneskeliv. Hver dag bringer vidnesbyrd om forøget sindssygdom, drab og selvmord.
VM9 89.1

Byerne af i dag er ved hurtigt at blive ligesom Sodoma og Gomorra. Der er talrige fridage. En hvirvel af spænding og fornøjelse trækker tusinder bort fra livets nøgterne pligter. De spændende fornøjelser — teatre, hæstevæddeløb, hassardspil, drikkeri og svir — sætter enhver lidenskab i aktivitet. VM9 89.2

De unge bliver revet med at den populære strøm. De, der lærer at elske fornøjelsen for deres egen skyld, åbner døren for en flom af fristelser. De hengiver sig til selskabelig munterhed og tankeløs lystighed. De føres fra den ene form for adspredelse til den anden, indtil de mister både ønsket om og evnen til at leve et nyttigt liv. Deres religiøse længsler bliver kølige. Deres åndelige liv bliver formørket. Alles sjælens ædle evner og alt, hvad der knytter mennesket til den åndelige verden, bliver nedvædiget. VM9 90.1

Trusternes og fagforeningernes indflydelse og strejkernes følger gør livsvilkårene i byerne vanskeligere og vanskeligere. VM9 90.2

Det stærke begær efter penge, trang til pragten, luksus og overdådighed er alt sammen kræfter, som for den store del af menneskeheden leder sindet bort fra livets sande formål. De åbner dørene for talrige onder. Mange, opslugte af deres interesse for verdens skatte, bliver ufølsomme over for Guds krav og deres medmenneskers behov. De betragter deres rigdom som et middel til at forherlige selvet. De føjer hus til hus og jordareal til jordareal. De fylder deres hjem med luksus, medens de overalt er omgivet af menneskelig elendighed og forbrydelse, sygdom og død. VM9 90.3

Ved enhver form for undertrykkelse og udsugning opdynger mennesker kolossale formuer, medens skriget fra den sultende menneskehed stiger op til Gud. Mængden kæmper med fattigdom, tvunget arbejde for en lille løn, ude af stand til at skaffe de mest elementære fornødenheder. Slid og afsavn uden noget håb om bedre kår gør byrden tung. Når smerte og sygdom føjes til, bliver byrden næsten ikke til at bære. Udslidte og nedtrykte ved de ikke, hvor de skal vende sig hen efter hjælp. VM9 90.4

Skriften beskriver tilstandene i verden lige før Kristi komme. Apostlen Jakob giver et billede af den grådighed og undertrykkelse der vil være fremherskende. Han siger: “Og nu, I rige!..... I har samlet jer skatte i de sidste tider. Se, den løn, I har forholdt arbejderne, der høstede jeres marker, den råber højt og høstfolkenes skrig er nået frem til Herren Zebaots’ øren. I har levet højt og nydt livet på jorden; I har af hjertens lyst gjort jer til gode på “slagtedagen”. I har dømt den retfærdige skyldig og myrdet ham; han sætter sig ikke til modværge imod jer.” Jak. 5,1?6 VM9 91.1

Dette er et billede på, hvad der sker i dag. “Retten trænges tilbage, Retfærd står i det fjerne, thi Sandhed snubler på Gaden, Ærlighed har ingen Gænge; Sandhedens Plads står tom og skyr man det onde, flås man.” Es. 59,14-15 VM9 91.2

Selv kirken, der skulle være sandhedens pille og grundvold, er i færd med at opmuntre til egoistisk kærlighed til fornøjelser. Når der skal rejses penge til religiøse formål, hvilke midler griber mange kirker da til? Til basarer, middage og markeder, ja endog til lotterier og lignede påfund. Ofte bliver det sted, der er indviet til gudstjeneste, vanhelliget ved fest og drikkeri, køben og sælgen og lystighed. Respekt for Guds hus og ærbødighed for gudstjenesten bliver mindsket i de unges sind. Selvbeherskelsens tøjler bliver slappe. Der appelleres til egoismen, appetitten og lysten til at prale og de styrkes ved at blive tilfredsstillet. VM9 91.3

Fra slægt til slægt har Herren kundgjort sin måde at virke på. Når en krise er kommet, har han åbenbaret sig selv og grebet ind for at hindre, at Satans planer blev virkeliggjort. Han har ofte tilladt nationer, familier og enkeltpersoner at komme i en kristesituation, for at hans indgriben kunne blive tydelig. Således har han gjort det klart, at der er en Gud i Israel, der vil bevare sin lov og forsvare sit folk. VM9 91.4

I tiden før syndfloden benyttede menneskene alle mulige påfund og snedige metoder til at sætte Jehovas lov ud af kraft. De tilsidesatte hans autoritet, fordi den blandede sig i deres planer ligesom i dagene før syndfloden er den tid nær forestående, hvor Herren er nød til at åbenbare sin almagt. I denne tid, hvor uretfærdighed er fremherskende, kan vi vide at den sidste store krise er nær. Når modstanden mod Guds lov bliver næsten altomfattende, når hans folk bliver undertrykt og plaget af deres medmennesker, vil Herren gribe ind. VM9 92.1

Satan sover ikke. Han er lysvågen under forsøget på at gøre det sikre profetiske ord til intet. Med dygtighed og forførende kraft virker han for at modarbejde Guds vilje, der tydeligt kommer til udtryk i hans ord. I årevis har Satan vundet herredømmet over menneskenes sind ved hjælp af snedige spidsfindige argumenter, som han har opfundet for at fortrænge sandheden. I denne farlige tid vil de, der frygter Gud og gør det rette, herliggøre hans navn ved at gentage Davids ord; “Det er tid for Herren at gribe ind, de har krænket din lov.” Sl 119, 126. VM9 92.2