Vidnesbyrd for menigheden bind 9

43/133

Lejrmøderne og vore skrifter

LEJRMØDERNE OG VORE SKRIFTER.
I forbigående år har Guds tjenere benyttet mange dyrebare anledninger ved vore lejr møder til at undervise søskende i anvendelsen af praktiske metoder under kundgørelsen af den tredje engels budskabs frelsende sandheder for venner og bekendte. Mange er blevet undervist om, hvorledes de kan virke som selvhjulpne missionærer i sit eget nabolag. Fra disse årlige sammenkomster er de rejst hjem for at virke med større iver og skønsomhed end før.
VM9 81.1

Det ville være Gud behageligt, om langt mere af den slags praktisk undervisning blev meddelt søskende, som kommer til lejrmøderne, end der i reglen er blevet meddelt dem i de senere år. Lederne i arbejdet samt vore brødre og søstre i enhver konferens burde betænke, at en af hensigterne med disse årlige sammenkomster er den, at alle må lære, hvorledes de mest praktisk kan udføre personligt missionsarbejde. Hvad vi i så henseende bør gøre ved vore lejrmøder er nøjere omtalt i følgende udtog af Vidnesbyrd for menigheden, bd 6: VM9 81.2

“En højst hellig gerning har Gud betroet os og det er nødvendigt, at vi kommer sammen for at modtage undervisning, så vi kan lære at udføre dette arbejde. Vi må få forstand på, hvilken del vi personlig er kaldt til at udføre i fremskyndelsen af Guds værk på jorden, i hævdelsen af Herrens hellige lov og i forherligelsen af Frelseren som det Guds Lam, der bærer verdens synd. Joh 1,29. Vi behøver at samles ved hverandre og modtage den guddommelige salvelse, så vi kan fatte, hvilken gerning der påhviler os i hjemmet. Forældre trænger oplysning om, hvorledes de kan sende deres sønner og døtre ud fra hjemmets hellige arne så velopdragne og uddannede, at de kan skinne som lys i verden. Vi må sætte os ind i arbejdets fordeling og forstå, hvorledes enhver gren af virksomheden bedst kan fremmes. Hver enkelt bør lære, hvori hans egen opgave består, Så der kan være harmonisk planmæssighed og arbejdsydelse i alles forenede bestræbelser.” ?side 32,33 VM9 81.3

“Lejr mødet er, når det bliver ført i de rette spor, en skole, hvori prædikanter, forstandere og menighedstjenere kan lære at udføre en bedre gerning for Mesteren. Det skulle være en skole, hvori menighedsmedlemmer, gamle som unge, kan få anledning til at lære Herrens vej nøjere at kende, et sted, hvor de troende kan få en uddannelse, som ville dygtiggøre dem til at vejlede andre... VM9 82.1

“Vore prædikanter yder ikke menighedens medlemmer den største hjælp ved at prædike for dem, med ved at sætte dem i arbejde. Lad alle få noget at gøre for andre. Lær dem at forstå, at de som modtagere af Kristi nåde er forpligtet til at virke for ham. Oplær alle til at virke. Især bør de, som nylig er kommet til troen, oplæres til at blive arbejdere for Gud. De modløse vil, når de sættes i arbejde, glemme sin modløshed, de alle vil blive dygtiggjort til at kundgøre sandheden, som den er i Jesus. I ham, som har lovet at frelse alle, der tror på ham, vil de finde en usvigelig hjælper.” -side 49,50 VM9 82.2

I enkelte af vore konferenser har lederne nølet med at indføre disse praktiske undervisningsmetoder. Samme har helt naturlig større lyst til at prædike end til at undervise. Men sådanne anledninger som vore årlige lejrmøder må man aldrig undlade at benytte lejligheden til at undervise de troende om, hvorledes de skal udføre personligt missionsarbejde i sit nabolag. Det ville i mange tilfælde være fordelagtigt at sætte visse mænd til at varetage de forskellige grene af dette undervisningsarbejde ved sammenkomster. Lad nogle oplære søskende til at holde bibellæsninger og husmøder. Lad andre give folk oplysning om, hvorledes de skal leve i overensstemmelse med det lys, vi har om sundhed og afhold og om, hvorledes de skal pleje de syge. Atter andre kan virke for at vække interesse for udbredelsen af vore blade og bøger. Og dertil udsete arbejdere må tage sig af den gerning at oplære mange til at sælge Kristi lignelser og I den store Læges fodspor. VM9 82.3

Mange har ikke lært at sælge de bøger, som er givet for at fremme vor skole og sanatorievirksomhed. Men sådanne burde ikke undskylde sig. De burde sætte sig ind i, hvorledes de bedst kan udføre sin del i udbredelsen af disse dyrebare bøger. Vore skoler og sanatorier bør stilles på en højde, hvor et mere virkningsfuldt arbejde kan blive udført og der påhviler os alle et højtideligt ansvar med at hjælpe disse institutioner frem til en fordelagtigere stilling, derved at vi alle udbreder disse bøger i større udstrækning. Det vil forherlige Gud, når deltagere i dette arbejde bringer bøgerne om til de store skarer, der behøver at lære evangeliets frelsende sandheder at kende. VM9 83.1

Anledningen til at gøre en god gerning ved at bidrage til gennemførelsen af Guds plan med hensyn til hjælp for vore skoler og sanatorier, er blevet åbenbaret gentagende gange for mig i forbindelse med Sydcaliforniens konferens. For holdene her er ualmindelig fordelagtige for en længere fortsat virksomhed med salg af Kristi lignelser og I den store Læges fodspor. Vore søskende i det sydlige Californien burde aldrig tabe interessen for denne plan, som er lagt for tilvejebringelsen af midler til dækning af den stiftede gæld. eleverne ved skolen i Fernando og sygepasserne ved vore tre sanatorier har ikke råd til at miste de værdifulde erfaringer i missionsgerningen, man bliver delagtig i ved salget af disse bøger. Og konferensen har dårlig råd til at miste de resultater i både åndelig og finansiel henseende, som en fortsat virksomhed af denne slags vil føre med sig. VM9 83.2

Men årene er gået og elever, som burde have indhentet en værdifuld erfaring i virkeligt missionsarbejde, er ikke blevet opmuntret til at tage alvorlig fat på salget af Kristi lignelser. Menighedsmedlemmer på mange steder har daglig truffet fremmede — turister og indflydelses rige mænd og kvinder — men har alligevel ladet sådanne anledninger til at sælge Kristi lignelser og I den store Læges fodspor gå ubenyttet hen. Mange oprigtige mennesker, som kunne være vundet for Gud ved flittige og alvorlige bestræbelser, er forblevet uvidende om sandheden i den tredje engels budskab. VM9 84.1

Havde vi fulgt Herrens anvisning, ville hans navn være blevet æret og mange åndelige sejre vundet. Sådanne som har penge ville gerne have ydet af sine midler for at hjælpe Herrens sag, når han i sit forsyn på en speciel måde førte sit folk frem i grundlæggelsen af vigtige center for lægemissionen i nærheden af de store alfarveje, hvor mange mennesker færdes. Eleverne kunne have fået en uddannelse, som ville have gjort dem dygtige til at udføre praktisk missionsarbejde både hjemme og i hedningemissionen. Der ville havde opstået vækkelser i vore menigheder til megen åndelig velsignelse. Mange sjæle ville være blevet vundet for sandheden og have ført sin indflydelse og sine midler med sig ind i Guds værk. VM9 84.2

På steder som i det sydlige Californien, hvor tusinder af turister stadig færdes, mange for at søge efter et større mål af sundhed og legmskræfter, burde der gøres både lejlighedsvise og fortsatte bestræbelser for at sprede sandhed og lys. De to bøger Kristi lignelser og I den store Læges fodspor er særlig egnet til udbredelse på steder, hvor turister færdes og kraftige anstrengelser burde gøres for at sælge disse bøger til sådanne, som har tid såvel som lyst til at læse. Især burde de, som bestræber sig på at genvinde deres helbred, bør have adgang til at læse bogen I den store Læges fodspor. Enhver gunstig lejlighed til at virke for sådanne mennesker burde benyttes. VM9 84.3

Det har glædet at høre, at der er kommet nyt liv i dette hjælpearbejde i det sydlige Californien i de få måneder. Ved Loma Linda er sygeplejersker blevet oplært til at sælge I den store Læges fodspor og idet de er gået fra hus til hus i de nærliggende byer og bygder har Herrens velsignelse rigelig hvilet over dem og folk har fået gunstig indtryk af vort samfund og vor virksomhed. VM9 85.1

Ved skolen i Fernando har lærerne nylig vist ny interesse for salget af Kristi lignelser. Under bøn til Gud har grupper af elever sat sig ind i bogens indhold og er sammen med lærerne rejst til Los Angeles for at sælge den; derved har de fået en grundig erfaring, som de vurderer højere end sølv og guld. en sådan virksomhed er i virkelighed et af Herren forordnet middel, hvorved han vil oplære ungdommen til at udføre missionsarbejde; og de, som forsømmer at benytte sådanne anledninger, mister noget, der er af den største værdi for dem i deres livserfaring. Ved at tage tappert fat på dette arbejde vil eleverne lære, hvorledes de kan nærme sig mænd og kvinder i alle stænder, omgåes dem på en høflig måde og lede dem til at give sandheden i de købte bøger tilbørlig opmærksomhed. VM9 85.2

Vor største attrå burde være, ikke at samle penge men at frelse sjæle; og med det for øje bør alle vore bestræbelser gå ud på at oplære eleverne til at bibringe menneskene kendskab til den tredje engels budskab. Når vi har held med os i at vinde sjæle, så vil de, som antager troen, på sin side oplyse andre om sandheden. Når vi virker flittig for vore medmenneskers frelse, vil Gud give os fremgang. VM9 85.3

Til formændene i vore konferenser og til alle andre, som bærer tunge ansvar, vil jeg sige: Lad os bestræbe os på at bibringe lærerne ved vore skoler en forståelse af værdien af de velsignelser, der forestår dem, som gør god brug af den gave, som er givet os i bogen Kristi lignelser. Lad os opmuntre lærerne til at optage studiet af bogen sammen med eleverne under bøn til Gud og efter endt forberedelse gå ud med dem i aktivt arbejde på feltet. Lad os hjælpe vore lærere til at fatte sit ansvar i dette stykke. Lad os gøre, hvad vi formår, for at sætte nyt liv i arbejdet med salget af Kristi lignelser og I den store Læges fodspor. VM9 86.1

Idet lærere og lever tager arkiv del i denne gerning vil de få en erfaring, som vil dygtiggøre dem til at yde værdifuld tjeneste ved vore lejrmøder. Ved den undervisning, de kan meddele de troende ved mødet, samt ved salget af mange bøger på de steder, hvor årsmødet holdes, vil de skarer, som behøver den tredje engels budskab. Lad lærere og elever tappert gå i gang med at undervise vore søskende om, hvorledes de kan fremholde sandheden for venner og naboer. VM9 86.2

Når vi følger de planer, Gud har lagt, er vi hans medarbejdere. Hvad end vor stilling måtte være — formænd for konferenser, prædikanter, elever eller lægfolk — holder Herren os ansvarlige for den brug, vi gør af vore anledninger til at oplyse andre, som behøver budskabet om den nærværende sandhed. Og et af de væsentlige midler han har givet os at virke med, er vore bøger, blade og traktater. På vore skoler og sanatorier, i vore stedlige menigheder og især ved vore årlige lejrmøder bør vi lære at gøre god brug af dette middel. Med flid og udholdenhed må dertil udvalgte arbejdere undervise vore søskende om, hvorledes de på en høflig og vindende måde kan henvende sig til udenforstående og sælge dem skrifter, som giver klar tolkning af sandheden for denne tid. VM9 86.3

Mine brødre og søstre, lad os ikke blive træt af at gøre godt! Under sin gerning på jorden gik Jesus tilfods fra sted til sted. Ofte træt og overanstrengt stod han dog altid rede til at helbrede alle, som kom til ham og oplyse dem om vejen til livet. Skønt legemlig udmattelse forblev han dog på sin post. Verden skulle reddes fra undergang. han opofrede sig til det yderste, for at lyset og sandheden kunne blive åbenbaret. VM9 87.1

Herren, Israels Gud, ønsker, at vi skal indgå i et hellig forbund med ham og komme i besiddelse af den levende tro, som er virksom ved kærlighed og renser sjælen. Han vil at vi skal være en arbejdsstyrke udrustet med alsidige evner til brug i hans tjeneste; og sådanne tjenere lover han kraft til at vinde herlige sejre for ham.
Sanitarium, Californien 10.juli 1908
VM9 87.2

De, som er kaldt til at være ledere i en eller anden afdeling af Guds hellige værk under forkyndelsen af det sidste nådesbudskab, bør lægge sig efter og opelske et bredt syn og liberale anskuelser. Det er forundt alle, som bærer ansvar i evangeliets værk, at være lærenemme i Kristi skole. Den, som bekender sig til at være en Kristi efterfølger, må ikke lyde sin egen viljes bud; hans sind må opøves til at tænke det, Kristus tænker og oplæres til at fatte Guds vej og vilje. Det er Guds barn, som har lært det, vil anvende Kristi arbejdsmetoder. VM9 87.3

Vore brødre må ikke glemme, at Gud i sin visdom har sørget for vore skoler på en måde, som vil blive til velsignelse for alle, som deltager i gerningen. Bogen Kristi lignelser blev givet til vor skolevirksomhed, for at elever og andre venner af skolerne skulle afhænde den og ved salget tilvejebringe en del af de midler, som behøves for at afbetale skolegælden. Men denne plan er ikke tilfulde blevet forelagt vore skoler; lærerne og eleverne er ikke blevet oplært til at sætte sig ind i bogen og fremskynde salget af den til gavn for skolegangen, som de burde. VM9 88.1

For længe siden burde lærerne og eleverne ved vore skoler have lært at drage fordel af anledningen til at samle penge ved salget af Kristi lignelser. Ved udbredelsen af denne bog støtter eleverne Guds sag. Og under arbejdet med bogen vil de ved at sprede lys fra Guds ord selv indhente uvurderlige lærdomme vedrørende en Kristelig vandel. Alle vore skoler burde stille sig velvillige overfor denne sag og alvorlig søge at virke i overensstemmene med den plan, Gud har anvist for uddannelsen af arbejderne, for undsætningen af skolerne og indsamlingen af sjæle til Kristi rige. Vidnesbyrd 9. bd side 56-64.] VM9 88.2