Vidnesbyrd for menigheden bind 9

104/133

Forholdet mellem de sorte og de hvide

FORHOLDET MELLEM DE SORTE OG DE HVIDE.
Jeg har noget at sige med hensyn til negrene i Sydstaterne i Amerika og det forhold, hvori vi bør stå til dem. De holdtes så længe i slaveriets lænker, at det er vanskeligt at vide, hvorledes man nu skal behandle dem.
VM9 213.1

Når Guds medarbejdere oplader Hjertet for Helligåndens påvirkning, vil meget kunne gøres for at frelse sjæle. Herren er vor hjælper. Han vejleder os i et og alt dersom vi bare vil stole på ham. Et er vist: Vi må have tro på Gud, ? Tro på, at han vil ordne alt på en sådan måde, at vi kan virke med størst mulig held. Ingen er nogen gange blevet skuffet i sin tillid til Gud. Han vil aldrig skuffe dem, som sætter sin fortrøstning til ham. VM9 213.2

Vi må undgå al strid vedrørende racespørgsmålet. Dersom denne sag bliver genstand for agitation, vil der opstå vanskeligheder, som vi ikke kan løse uden at spilde mange kostbare timer. Vi kan ikke opsætte en ufravigelig regel som rettesnor i behandlingen af dette emne. Det må behandles forskelligt på de forskellige steder. Det ville blive umuligt at forkynde sandheden i Sydstaterne, hvor Racehadet er så stærkt, hvis vi skulle stille os overfor negerspørgsmålet, som vi gør på visse steder i Nordstaterne. De hvide arbejdere i Sydstaterne må benytte arbejdsmetoder, som vil give den adgang til virksomhed for de hvide der. VM9 213.3

Det er statens hensigt at få menneskenes sind optaget med dette racespørgsmål. Skulle han få sin vilje, så ville der opstå meningsforskel og stor forvirring. ingen kan nøjagtig foreskrive noget med hensyn til det sorte folks trosmæssige stilling, Man kan fremlægge sine teorier, men jeg kan forsikre jer om, at det ikke er formålstjenesligt at godkende menneskemeninger. Såvidt som det lader sig gøre, bør vi undlade at deltage i drøftelsen af racespørgsmålet. VM9 213.4

Byerne i Sydstaterne skal høre budskabet og de bedste kræfter, som kan anskaffes, bør sættes i arbejde der og det uden tøven. Og lad hvide arbejdere virke for de hvide og forkynde sandhedens i al deres enfoldighed. De vil finde åbne døre, hvor i gennem de kan få adgang til de højere kredse. Enhver anledning til at virke for disse mennesker bør benyttes. VM9 214.1

Lad de sorte arbejdere søge at holde mål med andre, idet de trofast tager sig af virksomheden for sine landsmænd. Jeg takker Gud, at der blandt de sorte troende findes begavede mænd, som med held kan virke for sit eget folk og forkynde sandheden klart og tydeligt. Der er mage negre med betydelige evner, som vil blive vundet for sandheden, hvis vore sorte prædikanter forstår at handle fornuftigt under arbejdet med at uddanne lærere til skolerne og andre arbejdere i missionsgerningen. VM9 214.2

Negrene bør ikke stræbe efter at opnå ligestillethed med den hvide befolkning. Forholdet mellem de to racer har været et vanskeligt spørgsmål at behandle og jeg frygter for, at det vil vedblive at være en indviklet opgave at løse. Såvidt muligt bør man undgå at gøre noget, som vil vække den hvide befolknings racefordom. Der er fare for, at døren skal blive så forsvarlig lukket, at vore hvide prædikanter ikke får anledning til at virke på visse steder i Sydstaterne. VM9 214.3

Jeg ved, at vejen ville blive helt stængt, hvis vi skulle søge at efterkomme nogle af de sorte brødres idéer og planer. Forkyndelsen af sandheden for denne tid må ikke hæmmes ved bestræbelser fra vor side på at bilægge uenigheden om negerens sociale stilling. Skulle vi begynde på det, så ville skranker så store som bjerge blive opstillet for at hindre den gerning, Gud ønsker, at vi skal fremme. Går vi derimod stille og klogelig tilværks og holder Guds anvisninger, vil såvel hvide som sorte høste gavn af vor virksomhed. VM9 214.4

Tiden er ikke inde, da vi kan arbejde, som om der ingen fordom fandtes. Kristus sagde: “Vær derfor kloge som slanger og enfoldige som duer!” Matt 10, 16 Dersom I opdager, at I ved at gøre visse ting, som det i sig selv er ret at gøre, hæmmer sagens fremgang, så er det bedst at slutte dermed. Gør intet, som vil hindre andre i at antage sandheden. Der er en verden at redde og vi kan ikke vinde noget ved at afskære os fra dem, som vi søger at hjælpe. “Jeg har lov til alt, men ikke alt gavner.” VM9 215.1

En fornuftig Fremgangsmåde er den bedste. Som Guds medarbejdere må vi lægge vort arbejde således til rette, at vi kan udføre det mest mulige for ham. Lad ingen gå til yderligheder. Vi behøver himmelsk visdom; thi vi har en vanskelig opgave at løse. Dersom vi nu handler overilet, vil vi gøre sagen stor skade. Sagen må fremholdes på en sådan måde, at de virkelig omvendte blandt negrene vil klynge sig til sandheden for Kristi navns skyld og ikke tilsidesætte en eneste grundsætning af bibelens lære, fordi de kan tro, at negrene ikke bliver behandlet på den bedste måde. VM9 215.2

Vi bør sidde som lærlinge ved Jesu fødder, så at han kan lære os Guds vilje og hvorledes vi bedst kan virke for de hvide og de sorte i Sydstaterne. Det sømmer sig for os at følge Helligåndens anvisning og give sig så lidt så muligt af med racespørgsmålet. Vi må benytte alle vore evner i forkyndelsen af dette nådens budskab for folk af alle klasser i disse stater. Og idet Guds Ånd får lov til at undervise og vejlede os, vil vi finde, at vore søskende gradvis vil få en klarere forståelse af dette spørgsmål. VM9 215.3

Lad os søge Gud for os selv. Måtte de, hvis tidligere kristelige erfaring har været overfladisk, lære Gud bedre at kende. Fat et andet sind og vend om, så at jeres synder må blive slettet ud. VM9 216.1

Når vi er rede til at optage gerningen for fuldt alvor, vil vi være bedre skikket til at drøfte de spørgsmål, som opstår vedrørende denne gerning, end vi nu er. Lad ethvert Guds barn gøre sit bedste for at berede vejen for den evangeliske missionsgerning, som foreligger. Men lad ingen kaste sig ind i racekampen. Det er Satans hensigt at indvikle de troende i en pågående strid imellem sig. Han ved, at dersom de ikke våger, vil Herrens dag komme over dem som en tyv om natten. Vi kan ikke nu give fjenden rum i vort hjerte og huse fordomme, som forvirrer os og fører os bort fra Kristus. VM9 216.2

Det vil kræve mange penge og ihærdig, vedholdende bestræbelser at udføre den gerning, som må optages for den sorte befolkning. Enhver må nu stille sig på sit sted og bekende og forsage sine synder i forståelse med sine brødre og arbejde i forståelse med sine brødre. Guds kårede tjenere må have ét sind og ved ét hjerte og bede om den Helligånds udgydelse samt tro, at Gud vil opfylde sit ord. VM9 216.3