Vidnesbyrd for menigheden bind 9

93/133

Et liv i nåde og fred

Et liv i nåde og fred

I det første kapitel i Peters andet brev vil I finde løftet om, at nåde og fred vil blive jer stadig rigere til del, hvis I i troen vil “vise dyd, i dyden indsigt, i indsigten afholdenhed, i afholdenheden udholdenhed, i udholdenheden gudsfrygt, i gudsfrygten broderkærlighed og i broderkærligheden kærlighed til alle.” 2.Pet. 1,5-7. Disse dyder er vidunderlige skatte. De gør et menneske “sjældnere end guld”. Es. 13,12 VM9 186.2

“Thi når dette findes hos jer og stadig tager til, så tillader det jer ikke at være uvirksomme eller ufrugtbare i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus.” 2 Pet. 1,8. VM9 186.3

Skal vi ikke kæmpe for at bruge vore evner bedst muligt i den korte tid, vi har tilbage i dette liv, idet vi føjer nåde til nåde, styrke til styrke og gør det klart, at vi har en kilde til kraft i himmelen? Kristus siger: “Mig er givet al magt i himmelen og på jorden.” Matt. 28,18. Hvorfor har han fået denne magt? For vor skyld. Han ønsker, at vi skal forstå, at han er vendt tilbage til himmelen som vor ældste broder og at den umådelige magt, der er blevet givet ham, er stillet til vor rådighed. VM9 186.4

De, der vil føre den undervisning ud i livet, som er givet menigheden ved apostlen Peter, vil modtage kraft fra det høje. Vi skal leve efter additionsplanen og sætte al vor flid ind på at gøre vor kaldelse og udvælgelse sikker. Vi skal repræsentere Kristus i alt, hvad vi siger og gør. Vi skal leve hans liv. De principper, han blev ledet af, skal forme for handlinger overfor dem, vi omgås. VM9 186.5

Når vi er sikkert forankret i Kristus, har vi en kraft, som intet menneskeligt væsen kan tage fra os. Hvorfor er det således? Det er, fordi vi har fået del i guddommelig natur og er undsluppet fordærvelsen i verden, der skyldes det onde begær og er blevet delagtige i hans natur, der kom til denne verden iført menneskelighedens klædning, for at han kunne stå som menneskeslægtens leder og udvikle en karakter, der var uden plet eller skjold af synd. VM9 187.1

Hvorfor er mange af os så svage og ugudelige? Det er, fordi vi betragter selvet og undersøger vor egen natur og tænker på, hvordan vi kan skabe en plads for os selv, vor individualitet, vore ejendommeligheder i stedet for at granske Kristus og hans karakter. VM9 187.2

Brødre, der kunne arbejde harmonisk sammen, hvis de ville lære af Kristus at glemme, at de er amerikanere eller europæere, tyskere eller franskmænd, svenskere, danskere eller nordmænd, synes at mene, at hvis de skulle blande sig med andre nationaliteter, ville noget af det, der er særegent for deres eget land og nation, gå tabt og noget andet indtage dets plads. VM9 187.3

Mine brødre, lad os lægge alt dette til side. Vi har ikke ret til at holde vore tanker fæstnet på os selv, vor forkærlighed og forestillinger. Vi skal ikke søge at opretholde vor egen ejendommelige personlige identitet — en personlighed og en individualitet der vil skille os fra vore medarbejdere. Vi skal åbenbare en karakter, men det skal være Kristi karakter. Nå vi har Kristi karakter, kan vi i forening udføre Guds værk. Kristus i os vil møde Kristus i vore brødre og Helligånden vil skabe den hjertets og handlingens enhed, som overfor verden beviser, at vi er Guds børn. Måtte Herren hjælpe os til at dø fra selvet og blive født på ny, for at Kristus kan leve i hellighed. VM9 187.4

Kæmp alvorligt for enighed. Bed om den. Arbejd for den. Det vil give åndelig sundhed, opløfte tankerne, forædle karakteren, give et himmelsk sind og sætte jer i stand til at overvinde egoisme og ond mistanke og til mere end sejre ved ham, der elskede jer og gav sig selv hen for jer. Korsfæst selvet og agt hverandre højere end jer selv. På den måde kan I blive eet med Kristus. Over for det himmelske univers og over for menigheden og verden vil I bære det ufejlbarlige bevis på, at I er Guds sønner og døtre og Gud vil blive herliggjort ved det eksempel, I viser. VM9 188.1

Verden trænger til at se det mirakel ske, der binder Guds folks hjerter sammen i Kristi kærlighed. Den trænger til at se Herrens folk få en plads med ham i den himmelske verden, i Kristus Jesus. Vil I ikke i jeres liv give et vidnesbyrd om, hvad Guds sandhed kan gøre for dem, der elsker og tjener ham? Gud ved, hvad I kan blive. Han ved, hvad den guddommelige nåde kan gøre for jer, hvis I får del i den guddommelige natur. Vejl f menigh bd 3 side 336-339] VM9 188.2