Kujana Lufutuko Mukati Ka Nyika Ya Ma Penzi

2/11

MUBISYI NCAELEDE KUYANDA KLISTU

Muntu wakali pedwe nguzu zisumpukide a muzeezo uyelene.Wakali londokede mubuntu bwakwe, alimwi wakali kuteelelana a Leza. Mizeezo yakwe yakali kusalala, makanze aakwe akali setekene. Pesi mu kutateelela nguzu zyakwe zyakasandulwa, kuliyanda kwakavula mucilawo caluyando. Nguzu zyakwe zyakateteeta kapati akaambo kakubisya alimwi tanaakali kukonzya kuzunda mu cinyonyoono mu nguzu zyakwe mwini. Wakaba muzike wa Satani, natakali Leza wakabika janza lyakwe munzila iyelede yaluse naa kakala mu buumi oobu kutamani akutamani. Wakali mulimo wa musunki kukazya muzeezo mupati mu kulengwa kwa muntu, nyika yakazula kuusa a lufu. Koonse ooku Satani waa kutondeka kuti mbulumbu bwa Leza mu mulimo wakwe wakulenga muntu. KLMNP 9.1

Muciimo cinyina cibi, muntu wakali jisi kuswaangana kukomanisya a Leza “mulinguwe muzisisidwe imboni zyoonse zyamaanu a luzyibo.” Ba Kolose 2:3. Pesi naakabisya tanaa kajana limbi ku komana mu bululami, wakayeeya kulisisa kuzwa kuli Leza. Cilengwa ciliboobo mpocili asunu kumoyo utana lengululwa bupya. Moyo unyina ku komana mu kuswaangana a nguwe. Mubisyi tajani ku komana mu busyu bwa Leza, ulayoowa ku swaangana a balengwa basetekene. Naa ka zumizigwa kunjila mujulu, julu nilyataka mu komanina. Muya wa luyando wa kutaliyanda ngulela mujulu moyo omwe omwe uyingula ku moyo wa luyando lupati nowata kaingula ku muya wakwe. Mizeezo yakwe, ku komana kwakwe, a ku liteelela kwakwe, nikwa kalela kusika kuli baabo bakali mu munzi batabisyi. Naakaba mupenzyi mu munzi wa kujulu. I Julu nilyakaba cintu cijisi kucisa. Naakayoowa kuli yooyo mwini wakusalala mujulu, musemu wa kukomana kwa julu,naakaba muntu wacileya kubayimbi a kuswaangana ikubotu kwa mujulu. Tauli mulawo wa Leza kukasya babyaabi kujulu; pesi akaambo ka kutateelela kwabo balalikasya beni. Bulemu bwa Leza nibwakaba mbuli mulilo uumpa. Niba katambula ku jayigwa, Kuti bayube kuzwa ku busyu bwa yooyo waka bafwida ikuti bafutulwe. KLMNP 9.2

Nkuyumu lwesu tobeni kulizwisya kuzwamu mulindi wacinyonyoono motubede. Myoyo yesu mibyaabi tatukonzyi kwiisandula. “Nguni sena ukonzya kuzwisya cintu cisalala kuzwa kucintu citasalali? Kunyina naba omwe.” “Muzeezo wanyama ulijisi munyono a kulwana Leza: Nkaambo taukonzyi kulitola ansi ku mulawo wa Leza, taukonzyi cini-cini.” Jobu 14:4, Ba Roma 8:7. Busongo, a kuyiisigwa, a kuyanda kwa nguzu zya muntu, zyoonse zilijisi mulimo wazyo, pesi omu zinyina nguzu. Zila konzya kupa kulilemeka kwaatala, pesi tazikonzyi kusandula moyo, tazikonzyi kusalazya tusensa tya buumi. Ku leelede kuti kube nguzu zisebenza mukati, mu buumi bupya buzwa kujulu, muntu natana sanduka kuzwa mu cinyonyoono kuya mu kusetekana. Eezyo nguzu ngu Klistu. Luse lwakwe ndolukonzya kupilusya nguzu ku muntu ufwide ku moza a kusollela kuli Leza, ku bululami. KLMNP 9.3

Mufutuli wakati, “cita muntu wazyalululwa kuzwa kujulu.” Alimwi a kutambula moyo mupya a kuyanda kupya, ambaakani a kuliteelela, kusololela ku buumi bupya, “taka buboni bulelo bwa Leza.” Johani 3:3. Muzeezo wakuyeeya kuti muntu ulakonzya ikulilulamika mu bubotu buli muli nguwe kwiindila mbuli mbaakalengwa, ngwalufu, muntu buyo takatambuli zintu zya muya zya Leza: Nkaambo ziboneka ikuti nzya bufubafuba kuli nguwe: Takonzyi kuzihiba pe, zihibwa buyo amuntu uula moza, nkaambo zipegwa a moza.” KLMNP 10.1

“Mutakankamani kuli ceeci ncindaamba kulindinywe, muleelede muzyalululwe alimwi.” Ba 1 Kolonika 2:14. Kwa Klistu kulilembedwe, “Mulinguwe kwakali buumi, buumi obu wakali mumuni wabantu bantu,” “Izyina lilike kunsi kwa julu lyakapegwa ku bantu ndyotweelede kufutusyigwa.” Johani 1:4. KLMNP 10.2

Takuzulide kutambula buyo luyando lwa lweengelelo lwa Leza, a kubona luyando, a lweengelelo lwa ciimo cabuzyali. Takuzulide kuteelela buyo busongo bwa mulawo wakwe, kubona kuti zilijisi mumulawo utamani wa luyando. Paulu wakazibona zyoonse eezi naaka kanana, “Ndazumina ku mulawo kuti mubotu.” Mulawo ulisetekene, Milawo ilisetekene, ililuleme, mibotu.” Pesi akayungizya alimwi mukati kakulila kwa muya wakwe a kubula lusyomo, “Ndiwanyama, ndimuzike wacinyonyoono.” Ba Looma 7:16, 12, 14. Wakali kuyanda Kusalala, a bululami, walo mbwa takali kukonzya kujana lwakwe mwini, wakalila, “Maawe! ndimuuntu uusampukide ncobeni! ino ngum uukonzya kundivuna kumubili oyu walufu? Ba Looma 7:24. Kulila kuli boobu nkokuunka mujulu kuzwa ku myoyo ilemedwe mu manyika oonse mu zyuulu zyuulu zya myaka yakainda yoonse. Kuli kwiingula komwe kubantu boonse. “Kolanga kabelele wa Leza, utola cinyonyoono canyika.” Johani 1:29. KLMNP 10.3

Nkulailila kunji kunji muya wa Leza nkuwasola kutondeezya kasimpe, aku kacita kuli kaubeube kubantu boonse bakali kuyanda kuti baangululwe kuzwa ku mukuli wakwaangililwa a cinyonyoono. Jakobe mukucenga Isau wakatija kuzwa kumunzi wa usyi, mu zeezo wakuba a mulandu wakali mulemenede. Katontwedwe alike buyo. waka lyandaanya kuzwa kuli zyoonse zyakali kunga zilacita kuli buumi bwakwe buyandike. muzeezo omwe wakainda mizeezo yoonse njaakajisi mukuyeeya. oyo wakaleta kulibilika kumoyo wakwe, wakali wakuyoowa ikuti icinyonyoono caakwe camusukula kuzwa kuli Leza icakuti ijulu lyamutakata. Mukuusa wakoona ansi kulyookezya, munsi lyakwe kwaazingulukide buyo malundu, kujulu kwakali inyenyeezi zyakali kumweka mweka. Naa kacili koona imumuni uukankamanisya wakaboneka muciloto cakwe, wakabona kuzwa anyika mpakalede matantilo malamfu aakali kube asika kumilyango ya kujulu, atala angawo bangele ba Leza bakali kuseluka akutanta, eelyo mukati kajulu lisetekene mu bulemu ijwi lisetekene lyakateelelwa lijisi mulumbe wakukomanisya a lusyomo. Ooku kwakacitwa kuli Jakobe kuti ajane kukomana kwakali kulilila moyo wakwe kwakali kwakuyanda Mufutuli. Muluyando, kukomana a luse wakazubulula inzila kuli Jakobe, kuti walo mubisyi aswaanganizigwe a Leza. Matantilo asetekene agambya a kali ku kozyanisya Jesu, njenzila yomwe yolike yakuswaangana kwa Leza a muntu. Aaya ngamakani Jesu ngaakali kwaamba ciindi nobakali kubandika a Nasaniele, nakaamba kuti “Muya kubona julu lyajaluka bangele ba Leza kabatanta a kuseluka atala a Mwanaa muntu.” Johani 1:51. Mukati mu mulawo muntu wakalyandaanya kuzwa kuli Leza; nyika yakandaanizigwa kuzwa kujulu. Akati ka munyinza ooyu uuli akati kandiswe kwakali kunobula nzila yakuswaangana a Leza. Pele kwiinda muli Klistu. nyika alimwi yaka swaanganizigwa a julu. Abulemu bwakwe Klistu waka swaanganya cisena cakapangwa a cinyonyoono kuti bangele beendeenda baswaangane a muntu. Klistu ulaswaanganya muntu wakawa mu buteteete bwakwe. a kubula nguzu kwiindila mu nguzu zyakwe zisumpukide. KLMNP 10.4

Pesi ikulota kwa muntu nkwa buyo mu kusoleka kusumpuka, mu buyo mu nguzu zyoonse nzyasoleka, ikuti akale ibuumi bumukomanisya, nkaambo wasiya kasensa ka nguzu a lugwasyo ku mukowa uuwide. “Zipego zyoonse zibotu zilondokede” zizwa kuli Leza. Jakobe 1:17. Kunyina ciimo cakasimpe cisetekene kakwiina nguzu kuzwa kuli nguwe. Nzila iya kwa Leza ilike ngu Klistu. Klistu waamba kuti, “Ndime nzila, ndime kasimpe, ndime buumi. Kunyina muntu uuboola kuli Taata alike, cita wainda muli ndime.” Johani 14:6. KLMNP 11.1

Moyo wa Leza ulapengaana ku bana bakwe baansi a luyando lupati lwiinda lufu. Mukupa Mwanaakwe, wakalipa julu lyoonse kuli ndiswe mu cipego comwe. Buumi bwa Mufutuli a lufu a kutwiiminina kuli wishi, a mulimo wa bangele. aku kombelelela kwa moza, ooku nkubeleka kwa taata mu millimo yoonse eeyi a kwiinda muzintu zyoonse eezi, a kukomana kwa zintu zya mujulu zyoonse, zyoonse zililembedwe a kaambo kalufutuko lwa muntu. KLMNP 11.2

Oo, toonse a tuyeeye muyasilo ukankamanisya wakacitwa akambo kandiswe! A tusoleke ikulumba ku mulimo anguzu julu nzyolipa kufutula bakazimina, kubaleta alimwi ku N’ganda ya Usyi. Mizeezo yanguzu, izibelesyo zya nguzu, zyoonse eezi tazikonzyi ikubelesegwa; ibulumbu ibupati bwakucita cibotu, ikukomana kwakuya kujulu, kwendela akati kambunga yabangeli kuswaangana anguwe a luyando lwakwe Leza a mwana aakwe, ikusumpulwa aku komezegwa kwa nguzu zyesu mu misela yoonse kukabe kutamani-sena eezi zyoonse tazili zishomyo zikankamanisya icakuti tweelede kuti tupe luyando lwa myoyo yesu mu kusebenzela mu nununi alimwi mulengi wesu? KLMNP 12.1

Alimwi kulubazu lumwi Leza ulatwaambila ilubeta lwakwe ku cinyonyoono, icisubulo icitakwe wakutuhuna, a kuya ansi kwa ciimo cesu, a kujayigwa kwamamanino, kulatondeezegwa mujwi lyakwe Leza a kutukasya mu milimo ya Satani. KLMNP 12.2

Sena inga tatulutambuli luse lwa Leza? Sena ncinzi alimwi icimbi ncanga wacita? Atulibike lwesu tobeni mu kuswaangana kweelede muli nguwe wakatuyanda a luyando lukankamanisya. Atube bankutwe muzintu nzyotwapegwa kuti tusandulwe kuba mu mukozyano wakwe tubukulusigwe akuti tubelekele antoomwe akuswaangana a bangele mu bukambausi, tukamantane a kweendelana a Leza Taata amwana. KLMNP 12.3