Kujana Lufutuko Mukati Ka Nyika Ya Ma Penzi

1/11

Kujana Lufutuko Mukati Ka Nyika Ya Ma Penzi

LUYANDO LWA LEZA KU MUNTU

Nguzu a kuzubululwa kwa zintu zyoonse zilumbaizya luyando lwa Leza. Taata wesu ulikujulu nkasensa ka buumi, ibusongo a kukomana. Kolanga kuzintu zikankamanisya zibotu zya nguzu zyakwe. Koyeeya kubambwa kwazyo kukankamanisya mukuyanda a mukukomana, tali muntu alike pe, pele azilengwa zyoonse zipona. Kubala kwa zuba a mvula kulengulula nyika akwiibosya, malundu, a lwizyi a zibanda zyoonse zikanana luyando lwa Mulengi. Ngu Leza upa kulya kwa mazuba oonse kuzilengwa zyakwe zyoonse. Mu majwi mabotu a mwiimbi, KLMNP 4.1

“Meso abantu boonse alanga Kuli Nduwe; Ulabapa kulya kwabo muciindi ceelede Uvungulula janza lyako, Ulapa kuyanda kwacintu coonse cipona!” Intembauzyo 145:15, 16. KLMNP 4.2

Leza wakamulenga muntu ca kulondoka a kusetekana a kukomana, nyika niyakalengwa a maanza a Mulengi yakanyina cimvule ca lufu. Nkusotoka mulawo wa Leza—mulawo wa luyando kwakaleta kuusa a lufu. Nakuba boobo mukati kakuusa kuzwa ku cibi, luyando lwa Leza lulatondeezegwa. Cililembedwe kuti Leza wakayitukana nyika a kaambo ka muntu. Mamvwa ayasa-amapenzi amasunko eezyo zipa kuti buumi bwa muntu buboneke kuyuma-zyakabikilwa kuti cibe cakumuyiisya muntu kucilila nzila ya Leza akuhiba bubi bwalo cinyonyoono mbocakaleta. Matalikilo 3:17. Nakuba kuti nyika yakabisya, taili mukuusa a mukuta komana yoonse pe. Mukubumbwa kwazintu zyoonse kuli milumbe yalusyomo a kukomana. Atala amamvwa kuli maluba-luba, mamvwa alivumbidwe atusamu tujisi malubaluba. KLMNP 4.3

“Leza ngu luyando,” aya majwi alilembedwe atala azintu zipona zyoonse a atala abwizu boonse bu komena. Bayuni babotu balaimba inyimbo zyakukomana, kununkilila kwa malubaluba mabotu kupa luwo kuti lubote, masamu malamfu alaamatu anyanzabili-Zyoonse ziliboobu zitondeezya lweengelelo lwa Leza, a luyando kucita bana bakwe kuti bakomane. KLMNP 4.4

Ijwi lya Leza litondeezya ciimo cakwe. Walo lwakwe mwini wakalutondeezya luyando lwakwe lutamani a lweengelelo. Muusa naakapaila kuti, “Nditondeezye bulemu bwako,” “Mwami wakaingula, nja kucita kuti bubotu bwangu bwinde kumbele kwako.” Kulonga 33:18, 19. Oobu mbulemu, bwakwe. Mwami wakainda kubusyu bwakwe wakaita, “Mwami, Mwami Leza, siluse silweengelelo utanyemi kufwambaana, uzwide bubotu a kasimpe, luse lwakwe lubamba bali zyuulu, kubalekelela zinyonyoono a kulubizya kwabo.” Kulonga 34:6, 7. Tafwambi kunyema, ulaa Iweengelo lupati. Jona 4:2. “Nkaambo walo ulakomana muluse.” Mika 7:18. KLMNP 4.5

Leza wakaanga myoyo yesu kuli nguwe kwiinda uzintu nzyaakalenga kujulu a munyika. kwiindila muzintu nzyaakaienga anguzu zyakwe, a luyando lupati kunyikaeeyi myoyo yabantu nkwikonzyakubona, wakayeeya kuti alitondeezye lwakwemwinikuli ndiswe. Pesi koonse ooku takutondezyi luyando lwakwe cakumaninina. Nakuba kuti zintu zyoonse zya kapegwa, pesi sinkondonyina a bubotu waasinka mizeezo yabantu, aboobo bakalanga kuli Leza a kuyoowa; bakayeeya kuti ulaa lunya a kutalekelela. Satani wakacita bantu kuti bayeeye kuti Leza muntu ulaa kulailila kuyumu, kubeteka kuyumu, similandu minjaanji. Satani uyeeya kuti Leza muntu ulanga bantu aliso lya kunyonokela akujana twaambo a kulubizya kwa bantu, kuti abike lubeta kuli mbabo. Kwaali kuyanda kwa Leza kuti agwisye misinze munyika eeyi aboobo wakatuma mwanaakwe kuti apone akati ka bantu. KLMNP 5.1

Mwana a Leza wakaboola kuzwa kujulu kuzi kutondeezya usyi munyika. “Kunyina muntu wakabona Leza nalibalili, alike mwanaakwe uzyedwe alike, uli munsi ausyi wakamutondeezya.” Johani 1:18. “Kunyina muntu umuzyi usyi alike Mwanaakwe, eelyo walo Mwanaakwe nguya ku muzubulula.” Mateyo 11:27. Umwi wabasiciiya nakabuzya kuti, “Kotutondeezya Uso.” Jesu wakati; “Sena teendali andinywe ciindi cilamfu, pesi tamuna ndihiba, Filipo? Ooyo wandibona wabona Taata, nkaambonzi nco mwaambila kuti tutondeezye Uso?” Johani 14:8. 9. KLMNP 5.2

Mukati mukukanana bulelo bwakwe bwa munyika, Jesu wakati, Mwami wakandinanika kuti nkanane mulumbe ku bacete, wakandituma kuti mponye myoyo ityokede, kukanana lwanguluko ku bazike, a kupa kubona kuboofu, akubaangulula aabo baumwa.” Luka 4:18. Ooyu wakali ngo mulimo wa Jesu. Wakali kuyabweenda kacita bubotu, akuponya bakali kupenzegwa a Satani. Mu minzi yoonse a mu maanda oonse kwakanyina kulila akaambo ka kuciswa, nkaambo wakainda moonse mu maanda kuponya baciswa. Mulimo wakwe wakatondeezya kunanikwa kwakwe kwabu Leza. Luyando, luse, a nkumbu zyaka zubululwa mu mulimo ngwakacita mukupona kwakwe koonse, moyo wakwe wakali a nkumbu kubana ba bantu. Wakabweza ciimo ca muntu, kuti a jane nzila yakugwasya muntu. Ibaumba abacete teebakali kulisenda nokuba kuyoowa kusika kuli nguwe kulitola ansi kwiinda, teebakali kulisenda kuboola kuli nguwe. A bana basyoonto bakali kuyanda kuya kuli nguwe. Bakali kuyanda kukala a mazwi aakwe. a kulanga kubusyu bumwekamweka, bujisi lweengelelo a luyando. KLMNP 5.3

Jesu tanaakasisa noliba jwi lyomwe lya kasimpe, pele wakakanana lyoonse muluyando. Wakasebenzya busongo bunjaanji, a kuyeeya kunjaanji, a kulibambila kwaluse, muziindi zyoonse nzyaa kaswaangana a bantu. Tanaakali sicisapi, tanaa kakanana ijwi licisa ku muntu, tanaa kanyemya muntu. Kunyina naaka tongooka buteteete bwa muntu. Wakali kukanana kasimpe, pesi wakali aluyando lyoonse. Wakayisya basikuupa-upa a meso, a kutakondwa a cinyonyoono; pesi wakalijisi misozyi lyoonse naakali kukanana makani. Wakaulilila munzi wa Jelusalema, munzi ngwaa kali kuyanda, munzi wakakaka ku mutambula. kutambula nzila, kasimpe a buumi. Bakamukaka, Mufutuli. pesi wakabalanga aluse. Buumi bwakwe bwakali bwa kulisungula a kuyeeya bamwi kapati. Bantu boonse bakali babotu ku meso aakwe. Kajisi bulemu bwabu Leza, pele wakalitola aansi aluyando ilupati kuli omwe-aumwi kuba mun’ganda ya Leza. Mubantu boonse wakaswaya a kubona baciswa ku mooza a kumubili. Muminzi moonse wakabona bantu bakapengede, ooyu wakali mulimo wakwe kubafutula. KLMNP 6.1

Oobu mbocitondeezegwa ciimo ca Klistu mu buumi bwakwe. Eeci nciimo ca Leza. Kuzwa kuli Leza milimo ya lweengelelo yaka tondeezegwa muli Klistu, kailibonya a kati kabana ba bantu. Jesu, Siluse, Mufutuli ulaa lweengelelo, wakali Leza “Oyo uwakabonwa mumubili wabuntu.” 1 Timoti 3:16. KLMNP 6.2

Kwakali kufutula ndiswe Jesu ncaakaponena akupenga a kufwa. Wakaba “Muntu wa kuusa,” kuti swebo tutambule ku komana kutamani. Leza wakazumizya Mwanaakwe uyandika, uzwide luse a kasimpe, kuboola kuzwa mu nyika ilaa bulemu butakonzeki kupandululwa, kuza ku nyika izwide cilijazyo a cinyonyoono, ivunikidwe acimvwule calufu a Lutuko. Waka muzumizya kuzwa munsi a janza lyakwe lya luyando akucingililwa, kugwisigwa ku kukombwa kwabangele, kuti azyikupenzegwe, akuciswa mu kuusa, a kutukanwa, a kulitola ansi, a kuzondwa, a lufu. KLMNP 6.3

Imapenzi aa kuumuna kwesu akali atala lyakwe; “akuumwa kwakwe twakaponyezegwa.” Ayizaya 53:5. Amubone nguulya mucibanda, Mugesemani, a ciciingano! Mwanaa Leza unyina katombe wakabweza mukuli wa cinyonyoono. Walo wakali omwe a Leza, wakamvwa mu moyo wakwe kwandaana kupati cinyonyoono nkocaka cita a kati ka Leza a muntu. Ooku kwakaleta kulila kucisa kuzwa kumilomo yakwe, “Leza wangu, Leza wangu, wandisiilanzi?” Mateyo 27:46. Wakali mukuli wa cinyonyoono kukomena ikumvwa ibulwani bupati ibutaambiki bwacinyonyoono, akwaandanya ikupati nkocileta akati kamuntu a Leza, eeci ncicakapa ikuti mwanaa Leza afwe. KLMNP 6.4

Pesi muyasilo mupati ooyu tiiwakacitilwa kuti ubike luyando muli Usyi lwakuyanda muntu, tiilwakali lwa ku muzumizya kuti afutule. Pepe, Pepe! “Leza wakaiyanda bunene nyika, wakaipa Mwanaakwe uzyedwe alike.” Johani 3:16. Leza ulatuyandisya, ikutali kaambo kabupati bwacipego, pele wakapa icipego nkaambo ulatuyanda. Klistu njenzila Leza njaakali kukonzya ikutondeezya iluyando lwakwe ilutamani kunyika eeyi iili mukati kacinyonyoono Leza muli Klistu wakatondeezya luyando lwakwe ku nyika yaka ziminide. “Leza wakali muli Klistu, kuswaanganya inyika alwakwe mwimi,” 2 Ba Kolinto 5:19. Leza wakapenga a Mwanaakwe. Mukucisa kwa mu Getesemani, alufu lwa aciingano, a moyo waluyando lupati wakaula muulo walufutuko lwesu. KLMNP 7.1

Jesu wakati, “Nkaambo kaako Taata ulandiyanda, nkaambo ndapa buumi bwangu, kuti nkabujane alimwi.” Johani 10:17. Nkokuti, “Taata ulamuyanda bunene, alimwi ulandiyanda kapati nkaambo kakupa buumi bwangu kuti nywebo mu nununwe. Mukutola cilawo canu a kasimpe a kusungula buumi bwangu, akutola milimo yanu, azinyonyoono zyanu, ndayandika kuli Taata: nkaambo ka kulyaaba kwangu, Leza ula konzya ku lulama, pele mululamiki wayoyo ukondwa muli Jesu.” KLMNP 7.2

Kunyina umbi alike Mwana a Leza ngu waakonzya kupa ku nununwa Kwesu; alike wakali munsi lya Usyi nguwaali kukonzya kumutondeezya. Alike ooyo wakazyi bupati abulamfu bwa luyando lwa Leza nguwakali kukonzya kututondeezya.... Kunyina cimbi ciinda muyasilo mupati wakacita Klistu, kufutula muntu usweekede cakali kunga cila tondeezya luyando lwa Usyi kumuntu. KLMNP 7.3

“Leza mbwaakaiyanda nyika, wakaipa mwanaakwe uzyedwe alike.” Tanaa kamupeda ku pona a kati ka bantu kulike pe, pele a ku bweza zinyonyoono zyabo, akutola muyasilo wabo. Leza wakamupa kumukowa wakaziminide. Klistu wakalitondeezya mukukomana kwa bantu amukuyanda kwabo. Walo, wakali a Leza wakali swaanganya abana ba bantu a ntambo iitanunsuki. Jesu “tausi kubayita kuti mbanyina”Ba- Hebrayo 2:11. Ngo muyasilo wesu, Mwiiminini wesu, Mukwesu, ulijisi ciimo cesu kumpela a cuuno ca Usyi, kwiinda mu myaka itamani anguwe a mukowa ngwa kanununa, Mwanaa muntu. Koonse kwakacita kuti muntu afutulwe kuzwa mucilijazyo ca cinyonyoono amukuyaansi kwacibi, kuti atondeezye luyando lwa Leza, a kupa kukomana kwa bululami. KLMNP 7.4

Muulo wakalumbulwa wa kunununwa kwesu, muyasilo mupati wa Taata wesu uli kujulu. a kupa Mwanaakwe a kaambo kesu, kuleelede kuti kutupe muzeezo usumpukide wa kuyeeya mbotunga tulaba kwiindila muli Klistu. Mbuli mupositoli Johani mbwa kalanga bulamfu, a bupati, a luyando lwa Usyi ku mukowa ufwa uusweekede, wakalizwide lukondo a lulemeko; wakabula mulaka ngwaakali kunga ulaamba bupati a lweengelelo lwa luyando oolu ndwaakapa kunyika kuti ilange. “Kolanga nduyando lulibuti Taata ndwaapa kuli ndiswe, kuti twiitwe kuti mbana ba Leza. 1 Johani 3:1. Eeci ciletela kuhiba muulo mupati wamuntu! Ikwiindila mu cinyonyoono ibana ba bantu cakaba cisobanyo mu maanza aa saatani. Ikwiindila mu lushomo amu cipego ca muyasilo wa kulyaaba icalufu kwa Klistu. ibana ba Adamu inga baba bana ba Leza Ikwiindila mukupona mu buntu a kubweza ciimo ca muntu, Klistu utondeezya ikulemeka a kusumpula bantu. Bantu babishi balabikwa a ciimo icakuti. ikwiindila mu kuswaangana akujatana a Klistu, beelela mukasimpe kwiitwa izyina lyakuti “mbana ba Leza.” KLMNP 8.1

Luyando luli boobo kunyina ceelana andulo. Bana ba Mwami wa mujulu! Cisyomyo cibotu. Makani a kuyeesya kapati. Luyando lwa Leza lutamani ku nyika yatakali kumuyanda! Muzeezo uujisi nguzu zipati ku muya, a kuleta muzeezo wa muntu kuuwanga muluyando lwa Leza. Ikwiindila mukubala akuyandisisisya ikuhiba ciimo cisetekene ca Buleza mumu muni wa ciciingano, eeci cipa ikuti tubone luse a lweengelelo, a lulekelelo luvwelengene a nguzu a kululama, alimwi akwiinda muzitondeezyo zinji zya luyando lupati lutakonzyi kweelanisigwa acintu cili coonse luyando lutamani, a luse lwiinda mukaintu ndwapa ku mwanaakwe. KLMNP 8.2