Proroci a králové

66/70

Část VII. — Světlo za soumraku

“Království pak i panství, a důstojnost
královská pode vším nebem dána bude lidu
svatých výsostí; jehož království bude království
věčné, a všickni páni jemu sloužiti
a jeho poslouchati budou. Daniel 7,27.
PK 446.1