Христос дööн jол

1/14

Христос дööн jол

Кычыраачыга айткан сöс

Кижиликтиҥ ичкöгÿс jÿрÿмин ойгозорына ла кеҥидерине чындаптаҥ jöмöлтö эдип турган ончо бичиктердеҥ, «Христос дööн jол» деп бичик чилеп, мынайда кöп лö мынча кире тилдерге кöчÿрилип, кепке базылып тургандары ас. Бу бичик телекейдиҥ ончого jуук ороондорында, акjарыктыҥ эҥ ыраак деген толыктарында jуртаган тöп санаалу кöп улуска бойыныҥ камаанын jетирген. Xj 4.1

Бичикти чÿмдеген Елена Г. Уайт (1827 — 1915) бойыныҥ öйинде мÿргÿÿл jаҥдар ортодо бичиичи, анайда ок телекейдиҥ ÿч талазында Кудай jаҥыла колбулу иштер öткÿрген jарлыкчы деп jарлу. Ол Американыҥ Бириктирген Штаттарыныҥ тÿндÿккÿнчыгыштагы Мэн штадында туулган, jиит тужы анда ок öткöн. Ээчидеги jылдарда ого öскö дö штаттарла кöп jорыктаарга келишкен. 1885 jылдаҥ ала 1887 jылга jетире ол Кÿнбадыш Европаныҥ бир канча ороондорында jуртап, иштеген. Анда бичиичи ижинеҥ башка, кöп улус jуулган jерлерде jакшы кылыкjаҥга таскадыш, ичкöгÿс байлык ла сукадык jÿрÿм керегинде улам сайын куучын айдатан. Соҥында Австралия ла Jаҥы Зеландияда тогус jыл jÿрген. Кудайдыҥ сöзиниҥ, ÿредÿниҥ, сукадыктыҥ, билелик jÿрÿмнин ле христиан jаҥныҥ сурактары аайынча ол кöп бичиктер ле статьялар jайаган. Бичиктериниҥ кöп сабазы орус тилге кöчÿрилген. Олордыҥ тоозында «Христос дööн jол» дегени — эҥ кöп таркаганы. Xj 4.2

Бичикте не керегинде айдылганын оныҥ адынаҥ билип аладыс. «Меге келигер!» — деп, Аргадаачы сÿÿнчилÿ jар jарлап, кычыру эткенин угуп турган улустыҥ тоозы, бÿгÿн элбеп турган jайымныҥ шылтузында, бистиҥ де ороондо там кöптöйт. Jе Фомала (Христостыҥ баштапкы ÿренчиктериниҥ бирÿзиле) кожо: «Jолды кайдаҥ билетен эдис?» — деп, кöп улус сураарга белен. Бу бичиктиҥ бÿктеринде кижини Кудай дööн баштаган jол чÿм jок ло чокым кöргÿзилген. Кычыраачы Иисус Христос керегинде кöпти билип алар. Бедиренип турган кижиниҥ ончо керексигенин jаҥыс ла Ол jеткилдеер аргалу. Кöдÿриҥилÿ бичиген автор амырэнчÿ ле Кудайла кожо jÿрÿм дööн баштаган jолды бойына бÿдÿнбей, эреҥистелип jÿрген кижиге кöрöргö болужат. Чындыкты ла толо кемдÿ кылыкjаҥды бедиреп турган кажы ла кижи, мында айдылган jöпшÿÿлтелерле башкарынып, бисти jайаган ла jайымдаган Кайраканга багып, христиан jÿрÿмниҥ jолында баштапкы алтамдар эдип, бийик jедимдерге jедип алар. Xj 4.3

Бу бичик баштап ла 1892 jылда кепке базылган. Оныҥ баштапкы кычыраачылары христиан дейтен ороондордо jуртаган улус болгон. Булардыҥ санаазы неге де бÿтпейтениле jаан анайып ÿрелгелек болуп, олор бистиҥ кöп сабабыстаҥ ырысту болгондор. Кöп неме, ол тоодо Кудайдыҥ jÿрÿми ле керекjарактары, Библияныҥ бийик тоомjызы деп оҥдомол, олорго ончозына jарт чындык болгон. Оноҥ бери мÿргÿÿл jаҥ jанынаҥ улустыҥ кöрÿмшÿÿлтези тыҥ кубулган. Кöбизи jаҥыс та мÿргÿÿл jаҥга эмес, jе Кудайга да бÿтпей барган. Чактар туркунына бек болгон христианствоныҥ тöзöлгöзин та кем де jайрадып ийгенинеҥ улам анайда боло бербеген эмей. Jок туру. Бу ончозы кижиликтиҥ бедиренижиниҥ, jастырыжыныҥ ла азыжыныҥ салтары болгон. Христостыҥ ÿредÿзи ле эткен кереги дезе калганчы онjылдыктардыҥ ууркÿч ченелтелерин öдÿп, мынаҥ jаан ийде алынып, ого jилбÿ там тыҥып jат. Xj 5.1

Бичик чыгараачылар Xj 5.2