Izinyatelo Eziya ku Kristu

2/15

AMZAWI O'MHUMUSHI.

* * * * *

BAKITI: —
IZwi lika Nkulunkulu Ji isibane soku kanyisela izinyatelo zokolwayo; ingakoke ugilingile ukucansisela olwimini lwakiti lencwadi, ukuze abaningi abangalwaziyo ulwimi Iwama Ngisi, batole amandhla okuqinisela endhleleni yokukolwa; okukupela kwesi hlengo sokuhlenga umuntu ukuba angene ekupileni okuPakade.

Izwi lako Tixo
Liti uyi Ngewele
Selibuya liti
Nati masibe ngcwele.

Yimi,
M.S.R.
IEK iii.4