Ibali Lenkululo

1/231

IBALI LENKULULO

Izalathiso

Isikhokelo

Mininzi imicimbhi uNkosikazi E. G. White, umthunywa kumakholwa angabaLindi onyulwe nguThixo, awazuza ukukhanyiselwa ngayo kwimihla yokuqala, kufuphi nokuqalisa komsebenzi wakhe. Ophambhili kuyo yimpikiswano enkulu ephakathi kobulungisa nenkohlakalo, ukuthabathela ekuweni kukaKhwezi ezulwini nokuwa komntu, kuhle kuze kwiinkulungwane zexesha lenceba kuse ekuzeni kwesibini kukaKristu, nokumiswa kobukumkani bukaThixo kulomhlaba wenziwe mtsha. IL 8.1

Ngonyaka ka-1858 umFundisi noNkosikazi White babeye kwintlanganiso ethile eLovett’s Grove, kufuphi neBowling Green, Ohio. Apho kwakhona uNkosikazi White waboniswa embonweni izinto ezininzi ezibalulekileyo kwibandla lesisalela. Ngawo lombono wabhala esithi: “E-Lovett’s Grove, inkoliso yooko ndakubonayo kwiminyaka elishumi edluleyo ngokusingisele kwimpikiswano yamaphakade ephakathi koKristu noSatana, kwaphindwa, ndaza ndayalelwa ukuba ndikubhale.”— Life Sketches of Ellen G. White, page 162. Ngexesha elililo ke lentyilelo ingalempikiswano inkulu iphakathi koKristu nezithunywa zakhe noSatana nezithunywa zakhe yashicilelwa yaluthotho lweencwadana ezintathu eziqukwe zabizwa ngeligama Spiritual Gifts. IL 8.2

Kwiminyaka elandelayo, lomcimbhi watyhilwa kuNkosikazi White ngokucace ngaphezulu, waza ngo1870 waqalisa ukukhupha uhlelo olwandisiweyo lwelibali lingummangaliso losindiso, lwayimiqulu emine equkwe ngeligama The Spirit of Prophecy. IL 8.3

Ngokuya lihambha ixesha nangokuya kunikwa ukukhanya okongeziweyo ngalomcimbhi mkhulu, na-ngokuya ivuleka indlela yokuzisasaza ezincwadi elizweni kwa nasebandleni, uNkosikazi White kwakhona walwandisa oluthotho, evingca izikhewu ebalini evelisa indawo ezintsha kwiingongoma ezifikelelweyo. Ngalendlela ke sinothotho lweencwadi ezinkudlwana ezintlanu ezisoloko zisasazwa ngeligama “Conflict of the Ages Series”— Patriarchs and Prophets, Prophets and Kings, The Desire of Ages, Acts of the Apostles, The Great Controversy, zingaphezu kwamaphepha 3,500 zizonke. Ezincwadi zenza umsebenzi ongummangaliso ukuzisa ebandleni naselizweni ulwazi ngecebo elikhulu losindiso loluntu nangenjongo kaThixo yokuphumeza icebo lakhe lokuqala ekumdaleni kwakhe umntu. IL 8.4

Sekuyiminyaka kukho imfuneko, eAmerica nangaphandle kuyo, yokubekwa kwalomcimbhi mkhulu ngendlela emfutshane kodwa equke konke, kunikwe encwadini enye iingongoma eziphambhili zalo lonke elibali lalempikiswano yamaphakade njengoko yatyhilwa kuNkosikazi White. Loo mfuneko ke ihlangatyeziwe kuwo lomqulu ubizwa ngokuba, IBALI LENKULULO, oku kwenziwe kwaphumelela ngokukhethwa kuqukwe ngokokulandelelana iziqendu ezithile zeengxelo ezimfutshane njengoko zazinjalo kwimiqulu yangaphambili, esekukudala ingasashicilelwa. Njengoko kubalulwe kwizalathiso, lengxelo icacileyo ithatyathwe kwi Spirit of Prophecy, imiqulu 1, 3, ne 4, The Signs of the Times, nakwi Early Writings (Spiritual Gifts, volume 1). IL 9.1

Indawo ekufuneke ukuba zishiywe ekunikweni kwelibali kwesisithuba sincinane azixelwanga apha. Kubekho imfuneko yokwenza iinguqulelo ezincinane, ezinjengokusetyenziswa kwamagama okanye iintetho ezisetyenziswa ngoku endaweni yezo zingasasetyenziswayo ngoku. Kwangokunjalo, iindlela zangoku zokubhala amagama, nokwalatha izinqumamo, nenkcazo-kuthetha kusetyenziswe zona. Ngaphandle ke kwezinguqulelo umongo wentetho yangaphambhili wona awuguqulwanga, kusagcinwe okuya kucaca nokuya kwandlalwa ngokubanzi komcimbhi obalulekileyo obekwayo. IL 9.2

Ukuba okukushicilelwa ngokutsha kwalomqulu uwodwa, welibali losindiso lwabantu abalahlekileyo nokubuyiselwa ngoYesu Kristu iNkosi yethu kwehlabathi elilahlekileyo, kuya kuzisa ukhanyiselo kubantu abaninzi kulo lonke ihlabathi, budale ithembha eliphilileyo ekuzeni okumsinya kuka Yesu kunguwona mnqweno uphambhili nokulindelwe ngokuqinsekileyo ngabashicileli nangaba IL 9.3

Gciniswa BeziBhalo zika Ellen G.White. IL 9.4