Kulwana Ku Pati

1/227

Kulwana Ku Pati

Mitwe Ya Makani

Matalikilo A Bbuku

Nkwaali makani manjaanji, Mrs. E. G. White, mutumwa wa Leza musale, wakatumidwe ku bantu ba Nsabata, ngakatambwida kusalala mu mazuba akutaanguna, ku ciindi lyakatalika mulimo wakwe. Makani mapati nga kabona akali makani akali kulwana kwakali akatikati a kubotu alimwi a kubyaabi, akali kujanwa mu makani akuwa kwa Lusifa ku ciindi ncakazwa mu julu, alimwi akali kujanwa a mu makani a kuwa kwa muntu, kwiinda mu myaka yoonse iya kwimininwa kuya kusika ku ciindi ca kuboola kwabili kwa Klistu, ku ciindi Leza ncaya kubika bulelo bwakwe mu nyika iya kulengululwa. KKP 8.1

Mu mwaka wa 1858, munene White a mukayintu wakwe bakali ku muswaangano ku Lovett’s Grove, munsi a cilawo citegwa Bowling Green, Ohio. Lino ku muswaangano ooyu muka Waiti, wakatondeezegwa zintu zinjaanji zyakali kuyandwa kucitwa ku nkamu ncaalizyi kutegwa ibe nkamu mbotu. Lino makani, nakuba kuti zintu nzyakabona mu cibonisyo eeci, wakazilemba kuti: “Ku cilawo citegwa Lovett’s Grove, zimwi zintu nzyondakabonede nokwakacili myaka ili kumi makani akulwana kwakaba akati kati ka Klistu alimwi, a Satani katanacitika, akayindululwa kuli ndime, eelyo ndakaambilwa kuti ndembe.” —Life Sketches of Ellen G. White, page 162. Ku ciindi eeco aaya makani akuzwangana kupati kwakali kunga kulaba akati ka Klistu a bangele bakwe, mukulwana a Satani abangele bakwe akalilembedwe mu mabbuku masyoonto, eelyo mitwe ya makani ya mabbuku aayo yakali kwaamba kuti Spiritual Gifts. KKP 8.2

Mu mwaka wakacilila, aaya makani akatondeezegwa kuli Mrs. White, ku ciindi eeco akalembwa mu mbazu zipati, eelyo mu mwaka wa 1870 wakatalika kulemba makani aaya akankamanisya, makani a lufutuko, wakalemba mu mabbuku ali one, alembedwe mutwe wa makani uwaamba kuti The Spirit of Prophecy. KKP 8.3

Lino mbuli ciindi mbo cakali buya bweenda, alimwi mbuli mbokwakali buya bujanwa kumbi kusalala mu makani aaya mapati, alimwi mbuli mbo kwakajanwa nzila iya kuti aaya mabbuku atuminwe mu mbazu zya nyika zyaandeene, alimwi akutuminwa mu cikombelo, Mrs. White lino alimwi aaya mabbuku wa kakomezya, wakatalika kubika amwi makani akaceede, wakatalika kubika makani aambi aakali kuyandika. Nka kaambo kaako tulijisi mabbuku mapati ali osanwe ayitwa kuti, “Kulwana Kwa Mu Misela.” Aayo mabbuku ngaaya: Patriarchs and Prophets, Prophets and Kings, The Desire of Ages, Acts of the Apostles, The Great Controversy, bbuku lyomwe lyomwe lilijisi mapeji ayinda ku 3,500. Aaya mabbuku acita mulimo mupati ku nkamu alimwi aku nyika mukukanana a makani a lufutuko lupati, alimwi mukukanana a muzeezo wa Leza mu kulenga muntu. KKP 9.1

Kwa myaka minjaanji, kwakaliteelelwa kuti kwakali kuyandwa cimwi cintu mu cisi ca Ameleka, alimwi a mu mabazu amwi, akaambo ka makani aaya mapati, akali kupegwa mu lubazu lupati lwakali ku-kanana akaambo ka kulwana kuli akati ka misela yoonse, aaya makani akulwana ali akati ka misela yoonse akazubululwa kuli Mrs. E. G. White. Aaya makani lino alakananwa, nakuba kuti alajanwa mu bbuku eeli litegwa, Makani A Lufutuko, makani akalembwa mu bbuku eeli akalikusalaulwa biya ikutegwa kulembwe mbazu ziyandika, akali kulembwa kuzwa mu bbuku lya kaindi, lino kuzwa ciindi lyakalembwa bbuku eeli, eelyo bbuku pati talicibonwi. Lino mbuli mbolibonwa ku mitwe ya makani, aaya makani akalembwa kuzwa mu bbuku litegwa Spirit of Prophecy, volumes 1, 3, a 4, alimwi a mu bbuku litegwa Signs of the Times, alimwi a mu bbuku litegwa Early Writings, alimwi a mu bbuku litegwa Spiritual Gifts, volume 1. KKP 9.2

Lino mabazu oonse ayandika kuti atondeezye makani aaya talembedwe mu bbuku. Kuli kululamikwa kusyoonto biyo kwakacitwa, amwi majwi akali kucaala, eelyo kwakali kusebenzyegwa majwi ayandika kapati akonzya kwaamba cintu cipati. Alimwi nakuba kuti kwakali kululamikwa kwakacitwa makani alalembwa, nakuba kuti alilembedwe mbuli ku ciindi ncakalembwa kutaanguna, mu makani aaya kucili mizeezo mipati mibotu iteelelwa mbubona mbuli ku ciindi nco lyakalembwa kutaanguna. KKP 9.3

Eelyo ooku kulembululwa kwa bbuku eeli lyaamba kuti Makani a lufutuko, akanana a bantu bakazimina alimwi akanana akujokezegwa kwa nyika ya kazimina kwiinda muli Jesu Klistu Mwami wesu, kuya kuleta kusalala kupati ku bantu manji baiji bazingulukide nyika alimwi kuya kuba lusyomo lupati mu makani akanana a kuboola kwa Jesu, alimwi aya kucita kuti bantu babe a kuyandisisya kupati, alimwi akuba a lusyomo lupati ku balembi alimwi a KKP 10.1

Baabo Bakapegwa Mulimo Wakulemba
Kuzwa Kuli Ellen G. Wite.