Malyatilo Kuli Klistu

1/16

MALYATILO KULI KLISTU

MATALIKILO ABBUKU

Bantu banji banji bakateelela majwi mabotu akutambwa aamba kuti, Amuboole kuli Ndime,” ulaita Mufutuli ula luse ula moyo wa luyando kuli baabo baingaila kuzwa kuli Leza; Aku myoyo yabaabo bayanda ku gwasyigwa kujanwa muli Jesu, a kufwambaanya kupiluka kwakwe kuli usyi mu julu. A makani aliboobu kubuzya kwa Tomasi lyoonse kulaindululwa, “Sena inga tulaizyiba buti nzila iya kwauso?” Musinzo uya kwa usyi mulamfu kapati, alimwi anzila ila katazya alimwi ilangika kuti tiili kasimpe. Malyatilo nzi asololela kuya kumunzi? Mk 4.1

Sena lyalo bbuku eeli lyaamba mulimo wandilyo? Litondeka Jesu kuti ngu konzya kupa muya ncuyanda, akusololela maulu a baabo beezezya akwiimaima kuya “ku nzila yakuumuna.” Lisololela muyandauzi kubululami a kububotu bwa ciimo, malyatilo a malyatilo mukati munzila yabuumi bwa bu Klistu, a kuvula kwa cileleko cijanwa mukulisungula kumaninide kwakwe mwini munguzu zyakwe zyaluse zibamba walo Mweenzinyina wababisyi. Kulailila kuzwa muzibalo omu kwaleta ku komanisyigwa a lusyomo ku banji banji bapengede a kugwasya bacilili ba Mwami kweenda caku syomeka akukomana mu malyatilo a muzubululi Musololi wabo. Kuli kasimpe kuti lilijisi mulumbe nguwena kubanji banji bayanda kugwasyigwa ku kozyana. Mk 4.2

“Nzila ayilibonye ya malyatilo aya kujulu. ‘. Mk 4.3

Kula kozyana a Jakobe, naakali kuyoowa kuti cinyonyoono camwamdaanya a Leza, wakoona ansi kulyookezya, “wakalota, wakabona matantilo kaimvwi anyika, alimwi kasika kujulu. Kuswaangana kwa nyika ajulu kwa zubululwa kuli nguwe, amajwi a komanisya alusyomo a kakananwa kumwee ndeendi Jakobe ayooyo wakakede atala amatantilo. Inga cibonisyo cakujulu, cilaindululwa kubanji banji nobabala makani anzila yabuumi. Mk 4.4