Dikgato Tse Di Isan

1/15

DIKGATO TSE DI ISAN

LEHOKO YA PELE

Bagaecño taleco e e tletseñ choarò e e reñ “Tlañ go nna”, utlwiwa ke tsèbè dile dintsi, picò euò ea Mmoloki eo o kutwèlo-botlhoko, eo pelo eo gagwè e tlhologelecweñ botlhe ba ba timelecweñ ke Modimo, e batla karabò mo go ba bantsi, me ba botse pocò e, Re ka itse yañ tsela? DDI iii.1

Leina la kwalò ye le bolèla sentlè tirò ea, yòena. Le shupa go Yesu ha ele ène hèla eo o ka naeañ mòea se o se tlhokañ, me a shupetsa eo o nyorilweñ Mocwedi oa Botshèlò. E goga eo o ntseñ yalo ka dikgatò mo tseleñ ea Bokeresete, go hitlha aba a inèèla, a ikanya gotlhe, mo Tsalen ea Baleohi. Thutò e e mo lokwaloñ lo e lerile kgomoc le cholohelo mo meoeñ e mentsi e e ne e huduegile, ke rapèla gore lo tla nna thusò le kgomocò e kgolo mo go lona. DDI iii.2

John Dinku