ข่าวประเสริฐสำหรับเยาวชน

171/509

ตอนที่ 5 - การเตรียมตัวเพื่ออาชีพการงาน

บทที่ 47-57 MYPTh 131.1

การศึกษาที่แท้จริงเป็นมากกว่าการเลือกเรียนหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง เป็นเรื่องที่กว้าง เป็นการรวมตัวของการพัฒนาพละกำลังด้านกายภาพและความสามารถด้านจิตใจทั้งหมดอย่างสอดคล้องไปพร้อมกัน เป็นการสอนถึงความรักและความยำเกรงของพระเจ้า และเป็นการเตรียมตัวเพื่อรับผิดชอบหน้าที่ของชีวิตอย่างสัตย์ซื่อ--“Counsels to Teachers, Parent, and Student,” p. 64. {MYP 168.1} MYPTh 131.2

การศึกษาที่แท้จริงคือการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สมองและจิตวิญญาณเพื่อทำทุกหน้าที่ เป็นการฝึกร่างกาย สมองและจิตวิญญาณเพื่อรับใช้ในพระราชกิจของพระเจ้า นี่คือการศึกษาที่ยั่งยืนไปจนถึงชีวิตนิรันดร์--“Christ’s Object Lessons,” p. 330. {MYP 168.2} MYPTh 131.3