ข่าวประเสริฐสำหรับเยาวชน

118/509

ตอนที่ 4 - ดำเนินในความกระจ่าง

บทที่ 32-46 MYPTh 89.1

พระผู้ช่วยให้รอดทรงกำลังโน้มพระกายลงมาเหนือคนทั้งหลายที่พระองค์ทรงไถ่ไว้ด้วยพระโลหิตของพระองค์และตรัสอย่างอ่อนโยนด้วยพระทัยเมตตาอย่างไม่อาจจะบรรยายว่า “ท่านอยากจะหายเป็นปกติหรือเปล่า?” ยอหน์ 5:6 พระองค์ทรงบัญชาคุณให้ลุกขึ้นด้วยสุขภาพที่แข็งแรงและมีสันติสุขในจิตใจ จงอย่ารอคอยจนกระทั่งรู้สึกว่าคุณได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างครบถ้วน จงเชื่อพระคำของพระผู้ช่วยให้รอด จงตั้งความมุ่งมั่นที่จะยืนเคียงข้างกับพระคริสต์ มุ่งมั่นปรนนิบัติรับใช้พระองค์และเมื่อปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์แล้ว คุณจะได้พละกำลัง การกระทำอันชั่วร้ายหรือกิเลสตัณหาใดๆ ก็ตามที่หมกมุ่นมานานจนผูกมัดจิตใจและร่างกายเอาไว้ พระคริสต์ทรงสามารถและทรงปรารถนาที่จะปลดปล่อยคุณให้หลุดพ้น พระองค์ประทานชีวิตแก่จิตวิญญาณที่ “ตายแล้วโดยการละเมิด ” เอเฟซัส 2:1 พระองค์จะทรงปลดปล่อยผู้เป็นเชลยที่ถูกล่ามด้วยความอ่อนแอและความทุกข์ยากของโซ่ตรวนแห่งความผิดบาปให้เป็นอิสระ--“Ministry of Healing,” pp. 84, 85. {MYP 120.1} MYPTh 89.2