ข่าวประเสริฐสำหรับเยาวชน

87/509

ตอนที่ 3 - ก้าวขึ้นสู่ชัยชนะ

บทที่ 24-31 MYPTh 67.1

ไม่มีสิ่งใดที่ประจักษ์ชัดว่าหมดหนทางไร้ที่พึ่ง แต่กระนั้นก็ยังทำลายจิตวิญญาณที่ตระหนักถึงความไร้คุณค่าของตนเองให้ลงได้ และหวังพึ่งทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนคุณความดีของพระผู้ช่วยให้รอด พระเจ้าทรงบัญชาทูตสวรรค์ทุกองค์ในสวรรค์มาช่วยเหลือคนเช่นนี้ มากกว่าปล่อยให้เขาพ่ายแพ้--“ Testimonies for the Church,” Vol. 7, p. 17. {MYP 94.1} MYPTh 67.2