ข่าวประเสริฐสำหรับเยาวชน

442/509

ตอนที่ 14 - ความสัมพันธ์ด้านสังคม

บทที่ 136-147 MYPTh 333.1

คริสต์ศาสนาเผยแพร่สู่ชาวโลกได้ก็โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางสังคม ชายหญิงทุกคนที่ได้รับแสงสว่างจากพระเจ้าจักต้องฉายแสงนั้นไปในหนทางที่มืดมิดของผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับหนทางแห่งความรอด แรงขับเคลื่อนที่มีอยู่ในสังคม หากชำระให้บริสุทธิ์โดยพระวิญญาณของพระคริสต์ ต้องถูกพัฒนาให้สามารถนำจิตวิญญาณทั้งหลายมาหาพระผู้ช่วยให้รอด--“Ministry of Healing,” p. 496. {MYP 402.1} MYPTh 333.2

*****