ข่าวประเสริฐสำหรับเยาวชน

404/509

ตอนที่ 13 - การพักผ่อนหย่อนใจกับการบันเทิง

บทที่ 124-135 MYPTh 299.1

การพักผ่อนหย่อนใจกับการบันเทิงมีความหมายที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด ความหมายที่แท้จริงของการพักผ่อนหย่อนใจคือ การเสริมสร้างและให้กำลัง การพักผ่อนหย่อนใจนำเราออกจากหน้าที่และการงานที่เราทำอยู่เป็นประจำ เพื่อให้สมองและร่างกายสดชื่น จึงเป็นการเสริมกำลังวังชาให้แก่เราใหม่เพื่อทำให้พร้อมรับหน้าที่การงานในชีวิตต่อไป ในอีกด้านหนึ่ง การบันเทิงคือการเสาะแสวงหาความสนุกสนานซึ่งบ่อยครั้งมีความสนุกสนานมากไปจนดูดซับพลังงานซึ่งจำเป็นสำหรับการทำงานไปหมด ด้วยเหตุนี้จึงขัดขวางความสำเร็จแท้จริงของชีวิต--“Education,” p. 207. {MYP 362.1} MYPTh 299.2

******