ข่าวประเสริฐสำหรับเยาวชน

326/509

ตอนที่ 10 - ฉันทะภาระ

บทที่ 98-106 MYPTh 243.1

ไม่ว่าตะลันต์ความสามารถของคุณจะเล็กน้อยเพียงไร พระเจ้าทรงมีแผนงานสำหรับของประทานนั้น ตะลันต์หนึ่งเดียวอันนั้นหากถูกนำมาใช้อย่างชาญฉลาดก็จะบรรลุผลสำเร็จตามงานที่ได้รับมอบหมายไว้ ด้วยความสัตย์ซื่อต่อหน้าที่เล็กน้อยทั้งหลาย เราควรทำงานตามแผนงานแห่งการเพิ่มพูน แล้วพระเจ้าจะทรงกระทำตามแผนงานแห่งการทวีคูณเพื่อเรา สิ่งเล็กน้อยเหล่านี้จะกลายเป็นอิทธิพลที่มีค่าที่สุดในพระราชกิจของพระองค์--“Christ’s Object Lessons,” p. 360. {MYP 298.1} MYPTh 243.2