ข่าวประเสริฐสำหรับเยาวชน

268/509

ตอนที่ 8 - ชีวิตแห่งการอุทิศตน

บทที่ 77-87 MYPTh 197.1

พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ให้การสั่งสอนนั้นอยู่ในพระวจนะของพระองค์ แสงสว่างใหม่และมีค่าส่องสว่างออกมาจากทุกหน้าของพระวจนะ ความจริงถูกเปิดเผยออกมา แต่ละถ้อยคำ แต่ละประโยคถูกเขียนไว้ชัดเจนและเหมาะสำหรับทุกโอกาสในขณะที่พระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสกับจิตวิญญาณ {MYP 246.1} MYPTh 197.2

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงชอบพระทัยที่จะตรัสกับเยาวชนเพื่อเปิดให้พวกเขาเห็นขุมทรัพย์และความงดงามแห่งพระวจนะของพระเจ้า พระสัญญาที่ตรัสโดยพระอาจารย์พระผู้ยิ่งใหญ่จะจับความรู้สึกของเขาและดลบันดาลจิตใจด้วยกำลังฝ่ายจิตวิญญาณจากพระเจ้า ในสมองอันอุดมสมบูรณ์นั้นจะเจริญด้วยความคุ้นเคยกับเรื่องราวของพระเจ้าซึ่งจะเป็นเสมือนป้อมปราการต้านการล่อลวง--“Christ’s Object Lessons,” p. 132 {MYP 246.2} MYPTh 197.3