ข่าวประเสริฐสำหรับเยาวชน

252/509

ตอนที่ 7 - สุขภาพและประสิทธิภาพ

บทที่ 71-76 MYPTh 185.1

เนื่องจากจิตใจและจิตวิญญาณจะหาทางแสดงความรู้สึกออกมาผ่านทางร่างกาย ทั้งจิตใจและจิตวิญญาณจึงต้องพึ่งพาความแข็งแรงและกิจกรรมของร่างกายเป็นหลัก ทุกสิ่งที่ส่งเสริมความแข็งแรงทางกายภาพก็จะส่งเสริมการพัฒนาจิตใจให้แข็งแรงและมีลักษณะนิสัยที่สมดุล หากปราศจากสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว ไม่มีผู้ใดเลยจะเข้าใจอย่างถ่องแท้หรือปฏิบัติหน้าที่ของเขาต่อตนเองต่อผู้อื่นหรือต่อพระผู้สร้างของเขาได้อย่างครบถ้วน ดังนั้น เราจึงควรปกป้องรักษาสุขภาพของเราอย่างซื่อสัตย์เหมือนที่ทำกับอุปนิสัย ความรู้ด้านสรีรวิทยาและสุขอนามัยจึงควรเป็นพื้นฐานของการศึกษาทั้งปวง--“Education,” p. 195. {MYP 232.1} MYPTh 185.2