ปลายทาง แห่งความหวัง

69/76

บทที่ 12 - ปลายทางแห่งความหวัง ผาสุกนิรันดร์

เมื่อสิ้นสุด 1,000 ปี พระคริสต์เสด็จกลับมายังแผ่นดินโลก พร้อมด้วยบรรดาผู้ที่ได้รับการไถ่แล้วพร้อมกับบรรดาทูต สวรรค์อีกครั้ง พระองค์ตรัสสั่งให้บรรดาคนชั่วร้ายที่ตายไปแล้วเป็นขึ้น เพื่อรับความพินาศของพวกเขา คนเหล่านี้ออกมามีจำนวนมากมาย ดุจเม็ดทรายในทะเล มีริ้วรอยของโรคร้ายและความตายติดอยู่ตาม ร่างกาย แตกต่างจากบรรดาคนที่เป็นขึ้นจากตายครั้งแรกอย่างลิบลับ GrHTh 126.1

นัยน์ตาทุกดวงห้นไปจ้องดูพระสิริของพระบุตรพระเจ้า บรรดาคน ชั่วต่างร้องขึ้นเป็นเสียงเดียวกันว่า “ขอให้ท่านผู้เสด็จมาในพระนามของ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ” (ม้ทธิว 23:39) ถ้อยคำนี้ไม่ได้เกิดจาก ความรัก เป็นเพราะความจริงบังคับให้พวกเขาเอ่ยปากกล่าวถ้อยคำ เหล่านี้นออกมาอย่างไม่เต็มใจ คนชั่วเหล่านี้ลงสู่หลุมฝังศพด้วยการ เป็นศัตรูของพระคริสต์และมีวิญญาณแห่งการกบฏ เมื่อพวกเขาฟืน ขึ้นมาจึงมีความรู้สึกเช่นเดิม พวกเขาจะไม่ได้รับพระกรุณาใหม่เพื่อ แกิใขความบกพร่องในชีวิตที่ผ่านมาอีก GrHTh 126.2

ผู้เผยพระวจนะได้กล่าวว่า “ในวันนี้นพระบาทของพระองค์จะยืน ที่ภูเขามะกอกเทศ ซึ่งอยู่หน้าเมืองเยรูซาเล็มด้านตะวันออก และภูเขา มะกอกเทศนั้นจะแยกออกเป็นสองส่วน” (เศคาริยาห์ 14:4) ขณะที่กรุง เยรูซาเล็มใหม่ลอยลงมาจากสวรรค์ มาตั้งอยู่ ณ บริเวณที่ได้จัดเตรียมไว้ พร้อมแล้ว พระคริสต์พร้อมด้วยประชากรของพระองค์และเหล่าทูตสวรรค์ เดินเข้าไปในเมืองบริสุทธิ้นั้น GrHTh 126.3

เจ้าแห่งความชั่วจึงมีความทุกข์แสนสาหัสและเศร้าหมอง เพราะ มันถูกสั่งห้ามไม่สามารถล่อลวงใครได้ เมื่อคนชั่วร้ายที่ตายแล้วเป็น ขึ้นมาจากความตายและเมื่อมันเห็นฝูงชนมากมายอยู่ฝ่ายมัน ซาตาน กลับมีความหว้งขึ้นมาอีก มันตัดสินใจจะไม่ยอมพ่ายแพ้ในการต่อสู้ ครั้งยิ่งใหญ่นี้ จึงรวบรวมกองทัพทั้งหมดของบรรดาคนที่ถึงความพินาศ ไว้ภายใต้ร่มธงของมัน เมื่อคนเหล่านั้นปฏิเสธพระคริสต์ พวกเขาจึง ยอมอยู่ใต้อำนาจบ้งคับของหัวหน้ากบฏ พร้อมยอมรับคำสั่งของมัน ถึง กระนั้นเจ้ามารร้ายซึ่งมีเล่ห์เพทุบายมาแต่เดิมไม่ยอมรับว่า ตัวมันเอง เป็นชาตาน (ศัตรูฝ่ายตรงกันข้าม) แต่กลับอ้างว่ามันเป็นเจ้าของโลก โดยชอบธรรม และว่ามรดกของมันถูกแย่งชิงไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซาตานแสดงตัวต่อพลเมืองที่มันล่อลวงว่ามันเป็นผู้ไถ่บาป และยืนยัน ว่าอำนาจของมันไต้มันดาลให้พวกเขาฟืนขึ้นมาจากหลุมฝังศพ ชาตาน ทำให้คนอ่อนกำลังมีกำลังเข้มแข็งและดลใจทุกคนด้วยกำลังของมัน เพื่อให้เข้ายืดครองนครของพระเจ้ามันชี้ไปที่จำนวนคนนับล้านๆ ที่เป็น ขึ้นจากความตาย และประกาศว่าในฐานะที่มันเป็นผู้น้าของคนเหล่านั้น มันสามารถเข้ายึดเอาบัลลังก์และอาณาจักรของมันคืนมาไต้ GrHTh 127.1

ในหมู่ซนจำนวนมากมายนั้นมีฝูงชนที่มีอายุยืน ผู้มีซี’วิดอยู่ก่อน สมัยนั้าท่วมโลก เป็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่สง่าผ่าเผย มีสติปัญญาเฉียบ แหลมคนทั้งหลายที่สร้างศิลปกรรมอันน่ามหัศจรรย์ให้โลกกราบไหว้บูชา ในอัจฉริยภาพของพวกเขา แต่ความโหดร้ายและประดิษฐกรรมอ้นชั่วร้าย ของพวกเขา เป็นสาเหตุทำให้พระเจ้าลบล้างพวกเขาออกเสียจากการ ทรงสร้างของพระองค์ มีบรรดากษ้ตริย์และแม่ทัพซึ่งไม่เคยแพ้ในการ ทำสงคราม ในความตายของเขา ประสบการณ์นี้ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อขึ้น มาจากหลุมฝังศพ ความปรารถนาที่อยากเอาชนะผู้ปกครองเหนือพวกเขา ยังคงมีอยู่ GrHTh 127.2