ปลายทาง แห่งความหวัง

52/76

บทที่ 9 — เวลาแห่งความทุกข์ยาก

“ในครั้งนั้น มีคาเอลเจ้าผู้ครอบครองยิ่งใหญ่ ผู้คุ้มก้นชนชาติ ของท่านจะลุกขึ้นและจะมีเวลายากลำบากอย่างไม่เคย มีมา ตั้งแต่ครั้งมีประชาชาติจนถึงสม้ยนั้น แต่ในครั้งนั้นชนชาติของท่าน จะได้รับการช่วยกู้ คือทุกคนที่ชื่อปันทึกไวในหนังสือ” (ดาเนียล 12:1) GrHTh 86.1

เมื่อการประกาศข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่สามสิ้นสุดลง ผู้รับใช้ ของพระเจ้าได้ท่าหน้าที่สำเร็จแล้ว พวกเขาได้รับ “ฝนปลายฤดู” และ เตรียมตัวพร้อมเผชิญกับชั่วโมงแห่งความยากลำบากที่อยู่เบื้องหน้าการ ทดสอบครั้งสุดท้ายถูกนำมาในโลกแล้ว ทุกคนที่พิสูจน์ตนเองว่าเป็น ผู้รักษาพระปัญญัติของพระเจ้าได้รับ “ตราประท้บของพระเจ้าผู้ทรง พระชนม์อยู่” จากนั้นพระเยซูจะหยุดหน้าที่คนกลางระหว่างพระเจ้ากับ มนุษย์ในสถานศักดิ6สิทธิ๋ บนสวรรค์ พระองค์จะตรัสด้วยเสียงอันตังว่า “สำเร็จแล้ว” “ผู้ที่เป็นคนอธรรรมก็ให้เขาประพฤติอธรรมต่อไป ผู้ที่เป็น คนลามกก็ให้เขาลามกต่อไป ผู้ที่เป็นคนชอบธรรมก็ให้เขากระทำการ ชอบธรรมต่อไป และผู้ที่เป็นคนบริสุทธิ้ก็ให้เขาเป็นคนบริสุทธิ้ต่อไป” (วิวรณ์ 22:11) พระคริสต์ทรงทำพิธีลบบาปคนของพระองค์และลบบาป ของเขาออกไป “แผ่นดินกับราชอาณาจักรและความยิ่งใหญ่แห่งบรรดา แผ่นดินภายใต้สวรรค์ทั้งสิ้น” (ดาเนียล 7:27) กำลังจะมอบให้ทายาท แห่งความรอด และพระเยซูจะครอบครองเป็นจอมกษัตริย์ จอมเจ้านาย GrHTh 86.2

เมื่อพระองค์เสด็จออกจากพลับพลา ความมืดก็ปกคลุมชาวโลก ผู้ชอบธรรมจะต้องมีชีวิตอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าผู้บริสุทธ โดย ไม่มีคนกลาง การควบคุมคนชั่วจะไม่มีอีกต่อไป และซาตานจะครอบ ครองผูใม่กลับใจใหม่อย่างสิ้นเชิง ในที่สุดพระวิญญาณบริสุทธจะออก ไปจากโลก ชาตานจะกวาดล้างมนุษย์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินโลก นำไปสู่ความทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสครั้งสุดท้าย ทูตสวรรค์ของ พระเจ้าจะไม่ยับยั้งพายุร้ายแห่งอารมณ์มนุษย์ ทั่วโลกจะประสบภัย พินาศยิ่งกว่าที่เคยเกิดขึ้นแก่กรุงเยรูซาเล็มในสมัยโบราณ บัดนี้กองท้พ ทั้งหลายเตรียมพร้อมนำเอาความทุกข์เข็ญไปสู่ทุกหนทุกแห่ง เพียงแต่ รอการอนุญาตจากพระเจ้าเท่านั้น GrHTh 87.1

บรรดาผู้ใหัเกียรติยกย่องพระบัญญัติของพระเจ้า จะถูกกล่าวหา ว่าเป็นต้นเหตุที่ท้าให้เกิดความวุ่นวายและการนองเลือด ท้าให้โลกเต็ม ไปด้วยความวิบัติ อำนาจชั่วร้ายที่คอยเผ่าดูการตักเตือนครั้งสุดท้าย ทำ ให้จอมมารร้ายเดือดดาลและซาตานจะปลุกปันให้เกิดจิตใจเกลียดช้ง และกดขี่ข่มเหงทุกคนที่เชื่อข่าวนี้ GrHTh 87.2

เมื่อพระเจ้าไม่สถิตอยู่ภับชนชาติยิวอีกต่อไป พวกปุโรหิตและ ประชาชนไม่ทราบเรื่องนี้ คิดว่าพวกตนยังเป็นประชากรที่พระเจ้า เลือกไว้ พิธีกรรมต่างๆ ในพระวิหารยังคงดำเนินต่อไป มีพิธีบูชาไถ่บาป ทุกวัน ปุโรหิตอธิษฐานต่อพระเจ้าขอให้พระองค์ทรงอวยพรและอภัย ความผิดบาปแก่ประชาชนผู้ท้าพระโลหิตของพระบุตรตก ตังนั้นเมื่อ การตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงไม่ไต้ถูกประกาศจากสถานศักดิสิทธแล้ว ชะตากรรมของโลกถูกกำหนดแล้ว ชาวโลกไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรกำลัง จะเกิดขึ้น ประชาชนที่ไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยยังคง ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป เจ้าแห่งความชั่วร้ายจึงเข้ามาแทนที่ เพื่อดลใจให้พวกเขาทำให้แผนการชั่วของมันสำเร็จ GrHTh 87.3

โดยเหตุที่ว้นสะบาโตเป็นเป้าหมายพิเศษของความขัดแย้งไปทั่ว คริสตอาณาจักร จะมีคนสนับสนุนให้เหตุผลว่ามีคนส่วนน้อยที่ขัดแย้งต่อ คริสตจักรและรัฐบาล ไม่ควรอดทนต่อพวกนี้อีกต่อไป และควรกำจัด ไปเสียดีกว่าเกิดความโกลาหลวุ่นวาย และการไร้กฎเกณฑ์ทั่วประเทศ เรื่องเดียวกันนี้เคยถูกนำมาติเตียนพระคริสต์ “มันจะเป็นประโยชน์ แก่ท่านทั่งหลาย” คายาฟาส กล่าว “ถ้าจะให้คนตายเสียคนหนึ่ง แทนที่ จะให้คนทั่งชาติต้องพินาศ” (ยอห์น 11:50) ข้อโต้แย้งนี้ดูเหมือนจะเป็น ข้อสรุปทั่งหมด ในที่สุดจะมีกฎหมายลงโทษบรรดาคนที่ถือจันสะบาโต ของพระบ้ญญัติข้อที่สี่ ติเตียนพวกเขาและหลังจากระยะหนึ่งผ่านไป จะให้อิสระแก่ประชาชนที่จะทำลายคนเหล่านี้น ลัทธิโรมันในโลกเก่า และโปรเตสแตนท์ที่ละทิ้งความเชื่อในโลกสมัยใหม่จะปฏิบัติเหมือนกัน ต่อคนทั่งหลายที่ถือรักษาพระบัญญัติทุกข้อ ประชากรของพระเจ้าจะ ไต้รับความยากลำบากดังที่กล่าวไต้ว่า “เป็นเวลาทุกข็ใจของยาโคบ” (เยเรมีย์ 30:5-7; ปฐมกาล 32:24-30) GrHTh 88.1