ปลายทาง แห่งความหวัง

47/76

บทที่ 8 - ข่าวสุดท้ายของพระเจ้า

“หลังจากนั้นข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งลงมา จากสวรรค์ ท่านมีสิทธิอำนาจยิ่งใหญ่และรัศมีของท่าน ได้ทำให้แผ่นดินโลกสว่าง ท่านร้องประกาศด้วยเสียงกึกก้องว่า บาบิโลน มหานครพังทลายแล้ว พังทลายแล้ว กลายเป็นที่อาศัยของพวกผี เป็น ที่อยู่ของวิญญาณทุกชนิดที่โสโครก เป็นที่อยู่ของนกทุกชนิดที่โสโครก และเป็นที่อยู่ของสัตว์ร้ายทุกชนิดที่โสโครก...และข้าพเจ้าได้ยินเสียง อีกเสียงหนึ่งจากสวรรค์กล่าวว่า จงออกมาจากนครนั้นเถิด ชนชาติของ เราเอ๋ยเพื่อเจ้าจะไม่มีส่วนกับบาปของนครนั้น และเพื่อเจ้าจะไม่ต้องรับ ภัยพิบัติของนครนั้น” (วิวรณ์ 18:1, 2, 4) GrHTh 77.1

นับตั้งแต่ข่าวนี้ได้ประกาศครั้งแรก คำประกาศของทูตสวรรค์ องค์ที่สองในวิวรณ์บทที่ 14 (ข้อ 8) จะถูกประกาศชํ้าอีก พร้อมทั้งกล่าว เพิ่มเติมกึงความทุจริตของนครบาบิโลน GrHTh 77.2

ในที่นี้ได้บรรยายถึงสภาพการณ์ที่เลวร้าย ทั้งแสดงถึงการปฏิเสธ ความจริงทุกอย่าง ความคิดของประชาชนจะมืดมนยิ่งขึ้น จิตใจแข็ง กระด้างมากกว่าเดิม พวกเขาจะพาภันเหยียบยิ่าคำสอนข้อหนึ่งของ พระบัญญ้ติสิบประการ จนกระทั้งกดขี่ข่มเหงคนที่ยึดถือความศักดิสิทธ ของพระบัญญัติข้อนั้น เขาทำให้พระคริสต์หมดคุณค่า เหยียบยร พระวจนะและประชากรของพระองค์ GrHTh 77.3

การแสดงตนว่ามีศาสนากลายเป็นสิงปิดบังความช้วช้าเลวทราม ความเชื่อในลัทธิทรงวิญญาณเปิดประตูให้หลักความเชื่อเรื่องของผีและ วิญญาณเช้ามาสู่โลก ด้งนั้นอิทธิพลของมารร้ายจะพบเห็นไดในคริสตจักร ทั้งหลาย บาบิโลนได้ตวงความผิดของตนเองจนเต็มลัน และความพินาศ กำลังจะเกิดขึ้นแก่นครนี้แล้ว GrHTh 78.1

อย่างไรกิตามพระเจ้าย้งมีประชากรของพระองค์อยู่ในบาบิโลน และบรรดาผู้ซื่อสัตย์เหล่านี้จะต้องถูกเรียกให้ออกมาจากนครนี้ เพื่อ พวกเขาจะไม่มีส่วนในบาปทั้งหลายของคริสตจักรบาบิโลนและ “จะไม่ ต้องรับภ้ยพิบัติที่จะเกิดแก่นครนั้น” ทูตที่ลงมาจากสวรรค์ส่องรัศมี อ้นรุ่งเรืองไปทั่วแผ่นดินโลก และร้องประกาศถึงความผิดบาปของ บาบิโลน มีเสียงเรียกให้ออกมา “ตูก่อนชนชาติของเรา จงออกมาจาก นครนั้นเถิด” คำประกาศนี้เท่ากับเป็นการตักเตือนครั้งสุดท้ายที่จะ ประกาศแก่คนทั้งหลายที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินโลก GrHTh 78.2

บรรดาผู้มีอำนาจในแผ่นดินโลก รวมกำลังกันต่อสู้พระบัญญัติ ของพระเจ้า ออกกฏบังศับให้ “คนทั้งปวงทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อย คนมั่งมี และ คนจน ไทยและทาส” (วิวรถ! 13:16) ให้เลียนแบบขนบธรรมเนียมของ คริสตจักรโดยการถือสะบาโตเทียมเท็จ ทุกคนที่ไม่ยอมปฏิบัติตามจะ ต้องถูกลงโทษถึงตาย ซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ละเมิดพระบัญญัติ จันพักผ่อน จากการงานของพระเจ้าพระผู้สร้าง ของพระองค์ทรงพิโรธต่อผู้ที่ละเมิด พระบัญญัติของพระองค์เท่านั้น GrHTh 78.3

เมื่อคำประกาศนี้ถูกน้ามาแจ้งให้มนุษย์ทราบแล้ว ผู้ใดกิตามที่ เหยียบยํ่าพระบัญญัติของพระเจ้า และปฏิบัติตามข้อบังคับของมนุษย์ เท่ากับผู้นั้นยอมรับเครื่องหมายของสัตว์ร้าย เครื่องหมายที่แสดงถึงความ จงรักกักดีต่ออำนาจที่เขาสม้ครใจเลือก แทนการเชื่อฟังพระเจ้า “ถ้าผู้!ด จะบูชาสัตว์ร้ายนั้นและรูปของมัน และมีเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผาก หรือฝ่ามือ ผู้นั้นจักต้องดื่มเหล้าองุ่นแห่งพระพิโรธของพระเจ้า ซึ่งไม่ไต้ ระคนกับสิ่งใดที่ได้เทลงในถ้วยพระพิโรธของพระองค์” (วิวรณ์ 14:9, 10) GrHTh 78.4

ไม่มีใครต้องได้รับพระพิโรธของพระเจ้าแม้แต่คนเดียว จนกว่า ความจริงจะถูกนำมาสู่จิตใจและความสำนึกผิดชอบของเขา และเขา ปฏิเสธ มีหลายคนที่ไม่เคยมีโอกาสได้ยินความจริงพิเศษเพื่อยุคนี้มา ก่อน พระองค์ผู้ทรงอ่านจิตใจทุกดวงจะไม่ปล่อยให้ผู้ที่ปรารถนาจะทราบ ความจริงจากผลของการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่นี้ถูกล่อลวง ทุกคนจะได้รับ ความสว่างอย่างเพียงพอ เพื่อทำให้เขามีความฉลาดในการต้ดสินใจ GrHTh 79.1