ปลายทาง แห่งความหวัง

40/76

บทที่ 6 - ความขัดแย้งที่กำลังจะเกิดขึ้น

นับตังแต่การต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่เริ่มขึ้นในสวรรค์ ซาตานมุ่งหมาย ทำลายล้างพระบ้ญญ้ติของพระเจ้า พยายามทำให้สำเร็จ ไม่ว่าจะด้วยการละทิ้งพระบัญฌัติทิ้งหมดหรือปฏิเสธข้อใดข้อหนึ่ง ผลลัพธ์ที่ได้เหมือนกัน “ผู้ใดร้กษาธรรมบ้ญญัติได้ทิ้งหมดแต่ผิดเพียง ข้อเดียว ผู้นั้นก็เป็นผู้ผิดธรรมบ้ญญ่ติทั้งหมด” (ยากอบ 2:10) GrHTh 60.1

ซาตานได้บิดเบือนคำสอนในพระคัมภีร์ สิ่งไม่ถูกต้องทั้งหลาย ถูกรวมเข้าไว่ในความเชื่อของคนทั้งหลาย การต่อสู้อันยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้าย ระหว่างความจริงกับความเท็จเกี่ยวข้องกับพระบ้ญญัติของพระเจ้า การ ขับเคี่ยวระหว่างพระคัมภีร์กับศาสนาแห่งนิยายที่เหลือจะเชื่อได้และ ฃนบธรรมเนียม พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ แต่ ทว่าน้อยคนยอมร้บมาเป็นสิ่งนำทางชีวิต คนจำนวนมากในคริสตจักร ไม่ยอมร้บคำสอนที่เป็นเสาหลักแห่งความเชื่อของคริสเตียนเช่น การ สร้างโลก การหลงผิดทำบาปของมนุษย์ การลบล้างบาป และพระบ้ญญ่ติ ของพระเจ้าถูกละทิ้งเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด คนจำนวนมากคิดว่าการเชื่อ มั่นและไว้วางใจในพระคัมภีร์โดยสิ้นเชิงเป็นความอ่อนแอ GrHTh 60.2

การนำเอาทฤษฏีเท็จมาเป็นรูปเคารพทำได้อย่างง่ายดายเหมือน กับการทำรูปเคารพด้วยไม้หรือหิน ชาตานได้หลอกลวงให้มนุษย์เข้าใจ ผิดเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าเพื่อใส่ร้ายพระองค์ การไหว้รูป เคารพแห่งปรัชญาแทนที่การนมัสการพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ตามที่ ได้ทรงสำแดงพระองค๎ให้เห็นในพระวจนะ ในพระคริสต์และในสรรพสิ่ง ที่ทรงสร้างพระของนักปรัชญาทั้งหลาย พระของจินตกวี พระของนักการ เมือง พระของนักหนังสือพิมพ์ พระของมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือแม้แต่ พระเจ้าของสถาบันศาสนศาสตร์ ไม่ได้ดีไปกว่าพระบาอัล พระแห่ง ดวงอาทิตย์ของประเทศพินีเชีย ในสม้ยของเอลียาห์เลย GrHTh 60.3

ไม่มีความเท็จใดๆ ที่กล้าขัดแย้งต่อสิทธิอำนาจของสวรรค์ ไม่มี ผลลัพธ์ใดที่ร้ายกาจยิ่งไปกว่าหลักคำสอนที่กล่าวว่า พระบัญญัติของ พระเจ้าไม่มีเงื่อนไขผูกม้ดอีกต่อไป สมมติมีศาสนาจารย์ผู้มีชื่อเลียง สอนประชาชนว่า กฎหมายที่ปกครองบ้านเมืองของเขาไม่มีผลบังค้บใดๆ เพราะจำกัดสิทธิของประชาชน ฉะนั้นจึงไม่ควรปฏิบัติตาม นักเทศน์ คนนั้นจะทนอ ยู,ได้นานเท่าใด GrHTh 61.1

การที่ประเทศใดก็ตามจะประกาศยกเลิกกฎหมายของตนเอง ง่ายกว่าที่พระองค์ผู้ครอบครองจักรวาลจะยกเลิกพระบัญญัติของพระองค์ ประสบการณ์ของการทำให้พระบัญญัติของพระเจ้าเป็นโมฆะในประเทศ ฝรั่งเศส ได้ทำให้ลัทธิไม่เชื่อในพระเจ้ามีอำนาจปกครองประเทศ นี่คือ การแสดงให้เห็นถึงการโยนข้อผูกมัดที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ทั้งไป แล้วหันไปรับเอาข้อบังคับจากเจ้าแห่งความชั่วร้ายแทน GrHTh 61.2