แพทย์ผู้ประเสริฐ

11/267

ภาคสอง —งานของแพทย์

การร่วมงานระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์

คนป่วยเจ็บจะต้องได้รับการรักษา ให้หายเป็นปกติ โดยความร่วมมือของมนุษย์และพระเจ้า MHTH 158.1

ในการรักษาพยาบาลคนไข้ให้หาย นายแพทย์จะ ต้องเป็นผู้ร่วมงานกับพระคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดทรง รักษาทั้งร่างกายและจิตต์วิญญาณ กิตติคุณประเสริฐซึ่ง พระองค์สั่งสอนเป็นข่าวแห่งชีวิตที่เกี่ยวกับวิญญาณ และ การรักษาร่างกายให้กลับหายจากโรค การช่วยให้รอด จากบาป และการรักษาให้หายจากโรคย่อมมีความเกี่ยว ข้องกัน พระเยซูคริสต์ทรงมอบหมายให้นายแพทย์ผู้เป็น คริสเตียนปฏิบัติหน้าที่นี้ นายแพทย์ต้องร่วมมือกับพระ คริสต์ในการปลดเปลื้องความทุกข์ยากทั้งทางร่างกายและ วิญญาณ เขาจะต้องเป็นฑูตแห่งความเมตตากรุณาสำหรับ คนป่วยเจ็บ ช่วยรักษาร่างกายให้หายจากโรคและช่วย จิตต์วิญญาณให้รอดพ้นจากบาป MHTH 158.2

พระคริสต์เป็นผู้นำที่แท้จริงของผู้มีอาชีพทางการ แพทย์ แพทย์ผู้ประเสริฐพระองค์สถิตย์อยู่ข้างๆนายแพทย์ ผู้มความเกรงกลัวพระเจ้า ซึ่งทำงานเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ ของมนุษย์ ขณะที่นายแพทย์ใช้ยาแห่งธรรมชาติเป็น เครื่องบำบัดรักษาโรคทางกาย เขาควรจะสั่งสอนให้คน ไข้ของเขารู้จักพระองค์ผู้สามารถบำบัดรักษาโรคทั้งทาง MHTH 159.1

วิญญาณจิตต์และร่างกาย สิ่งที่นายแพทย์สามารถจะช่วย ได้ในการกระทำ พระคริสต์ทรงทำให้สำเร็จ นายแพทย์ พยายามร่วมมือกับธรรมชาติในการช่วยรักษาคนไข้ แต่ พระคริสต์เองเป็นผู้รักษาให้หาย นายแพทย์พยายาม จะบำรุงรักษาชีวิตไว้ แต่พระคริสต์ทรงประทานชีวิต MHTH 159.2