แพทย์ผู้ประเสริฐ

238/267

ภาคแปด —สิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ร่วมงาน

ความช่วยเหลือในการดำรงชีวิต

ไม่มีถ้อยคำใดที่มีความไพเราะ พอที่จะกล่าวถึง ชีวิตที่เงียบสงบของคริสเตียนที่แท้จริง ผู้มีใจบริสุทธิ์ การ ที่คนเราจะเป็นบุคคลชนิดใดนั้น มีอิทธิพลมากยิ่งกว่าสิ่งที่ เขาพูดออกมา MHTH 814.1

พวกเจ้าหน้าที่ที่ถูกส่งไปหาพระเยซู ได้กลับมา รายงานว่า ไม่มีผู้ใดจะพูดได้อย่างพระองค์ การที่เป็นเช่น ก็เพราะไม่มีผู้ใดสามารถระดำรงชีวิตได้เช่นเดียวกับพระ องค์ ถ้าหากชีวิตของพระองค์ไม่เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ชอบ ธรรม พระองค์ก็ไม่สามารถจะตรัสได้เหมือนอย่างที่พระ องค์ทรงตรัส พระคำของพระองค์มีอำนาจชักจูงให้ผู้ที่ได้ ฟังเชื่อถือพระองค์ เพราะถ้อยคำเหล่านั้นมาจากที่บริสุทธิ์ ชอบธรรม เต็มไปด้วยความรัก และความเห็นอกเห็นใจ ความเมตตากรุณาและความสัตย์จริง MHTH 814.2

เราจะมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นได้มากมายเพียงไรนั้น ย่อมสุดแล้วแต่อุปนิสัยและความรู้ความชำนาญของเรา ในการที่เราจะจัดชักจูงให้ผู้อื่นได้เห็นอำนาจของพระคุณ ของพระคริสต์ได้นั้น เราต้องทราบว่าพระคุณนั้นมีอำนาจ ในชีวิตและจิตใจเขาอย่างไร กิตติคุณประเสริฐที่เรา นำไปเผยแพร่เพื่อช่วยคนหลายให้ได้รับความรอด ต้อง เป็นกิตติคุณประเสริฐช่วยจิตวิญญาณของเราให้รอด ใน โลกที่เต็มไปด้วยความเคลือบแคลงสงสัยนี้ เราจะสามารถ ชักจูงผู้อื่นมาหาพระคริสต์ได้ ก็โดยอาศัยการที่เรามีความ เชื่อในพระคริสต์ และยอมรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้ รอดส่วนตัวของเรา ถ้าเราปรารถนาจะชักจูงคนผิดบาป ให้พ้นจากทางแห่งความพินาศ เท้าของเราเองจะต้องตั้ง อยู่บนศิลาอันมั่นคงคือพระคริสต์ MHTH 815.1

ศาสนาคริสเตียนมิใช่เครื่องหมายที่ปรากฏอยู่ภาย นอก มิใช่การแบกกางเขนหรือสวมมงกุฎ แต่เป็นสิ่งที่ แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อพระเจ้า โดยอาศัย พระคุณของพระองค์ซึ่งสำแดงให้ปรากฏ ในการเปลี่ยน แปลงอุปนิสัยของคนเรา มนุษย์ทั้งหลายในโลกจะได้เห็น ประจักษ์ว่า พระเจ้าได้ส่งพระบุตรของพระองค์มาเป็นพระ ผู้ไถ่ของโลก ไม่มีอิทธิพลใดที่สามารถจะชักจูงจิตใจของ คนทั้งหลายให้มาหาพระเยซูได้มากเท่ากับอิทธิพลของชีวิต ที่ไม่เห็นแก่ตัว คริสเตียนที่รักพระเจ้าด้วยใจแท้จริง ย่อม จะนำกิตติคุณประเสริฐของพระองค์ไปเผยแพร่แก่คนอื่น ๆ MHTH 815.2