แพทย์ผู้ประเสริฐ

192/267

ภาคเจ็ด —ความรู้ที่สำคัญ

ความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับพระเจ้า

เช่นเดียวกับพระผู้ช่วยให้รอดของเรา เราได้มา บังเกิดในโลกนี้เพื่อปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า และมาบังเกิด ในโลกนี้ เพื่อจะได้มีลักษณะนิสัยเหมือนพระเจ้า และ โดยการปรนนิบัติรับใช้พระองค์ เราจะต้องสำแดงพระองค์ ให้ปรากฏแก่โลก ในการที่เราจะเป็นผู้ร่วมงานกับพระเจ้า ได้นั้น ในการที่เราจะเป็นเหมือนพระองค์ และสำแดงพระ ลักษณะนิสัยของพระองค์ให้ปรากฏ เราต้องรู้จักพระองค์ อย่างถูกต้อง เราต้องรู้จักพระองค์ตามที่พระองค์ทรงสำ แดงพระองค์เองให้ปรากฏ MHTH 693.1

ความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าเป็นรากฐานของการศึกษา เล่าเรียนที่แท้จริง และการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าอย่าง แท้จริง สิ่งนี้จะช่วยป้องกันเราให้พ้นจากการทดลอง สิ่ง นี้อย่างเดียวเท่านั้น ที่สามารถจะทำให้เรามีลักษณะนิสัย เหมือนพระเจ้า MHTH 693.2

นี้คือความรู้ซึ้งทุก ๆ คนที่ทำงานเพื่อช่วยส่งเสริม เพื่อนมนุษย์ให้เจริญก้าวหน้า ต้องการเปลี่ยนแปลงอุป- นิสัย, ชีวิตที่บริสุทธิ์, ผลสำเร็จในการงาน, การยึดมั่น ในหลักที่ปฏิบัติถูกต้อง สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความรู้เกี่ยว กับพระเจ้าอย่างถูกต้อง ความรู้นี้เป็นการตระเตรียมที่ สำคัญทั้งสำหรับชีวิตนี้และชีวิตในภายหน้า MHTH 694.1

“การเรียนรู้ถึงพระองค์บริสุทธิ์นั้นคือความเข้าใจ” MHTH 694.2

โดยอาศัยการเรียนรู้ถึงพระเจ้า พระองค์ได้ประ ทาน “สิ่งสารพัตรแก่เราที่จะให้มีชีวิตและมีธรรม” MHTH 694.3

พระเยซูตรัสว่า “นี่แหละเป็นชีวิตชั่วนิรันดร์ คือ ว่าให้เขารู้จักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว และ รู้จักผู้ที่พระองค์ทรงใช้มาคือพระเยซูคริสต์” MHTH 694.4

“พระยะโฮวาได้ตรัสดังนี้ว่า
อย่าให้ผู้มีปัญญาอวดด้วยปัญญาของตัว
อย่าให้ผู้มีกำลังใหญ่อวดด้วยกำลังใหญ่ของตัว
MHTH 694.5

อย่าให้ผู้มั่งมีอวดด้วยมั่งมีของตัว
แค่ผู้ที่อวดด้วยตัวเข้าใจและรู้จักเราว่า
เราเป็นพระยะโฮวาผู้ที่ได้ทรงควานเมตตาประกอบ
ด้วยความรัก
และทรงปัญญาและความสัตย์ธรรมในแผ่นดินโลก
เพราะในความเหล่านี้เราได้ยินดี”
เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ถึงเรื่องที่พระเจ้าทรงปรา
กฎแก่เราทั้งหลาย
“บัดนี้จงคืนดีกับพระเจ้าและตั้งอยู่ในความสงบ
ดังนั้นสรรพสิ่งที่ดีจะหลั่งไหลมายังท่าน
ข้าขอให้ท่านรับคำสั่งสอนจากพระโอษฐ์ของ
พระองค์
และจดจำพระคำนั้นไว้ในใจ
“บัดนี้ท่านจะได้รู้สึกชื่นชมยินดีในท่านผู้ทรงฤทธิ์
ท่านจะเงยหน้าขึ้นมองดูไปยังพระเจ้า
ท่านจะอธิษฐานต่อพระองค์
MHTH 695.1

และพระองค์จะทรงสดับฟัง
และท่านก็จะได้ประกอบพิธีแก้สินบน
ท่านกำหนดหมายจะทำอะไรก็จะสำเร็จสมประสงค์
และจะมีแสงสว่างส่องทางให้ท่าน
ผู้ที่ยกตัวขึ้นพระองค์จะทรงกดลง
และผู้ที่ถ่อใจลงพระองค์จะทรงช่วยเขาให้รอด”
MHTH 696.1