แพทย์ผู้ประเสริฐ

159/267

ภาคหก —ครอบครัว

หน้าที่ ๆ บิดามารดาพึงปฏิบัติภายในครอบครัว

“บิดามารดามีหน้าที่อบรมสั่งสอนบุตรธิดา ให้ได้ เรียนรู้ถึงพระเจ้าในครอบครัว” MHTH 598.1

การตั้งหลักฐานให้เป็นปึกแผ่น และความเจริญ ก้าวหน้ามนุษย์ เริ่มต้นภายในครอบครัว บิดามารดาเป็น หัวหน้าของครอบครัว และมีหน้าที่รับผิดชอบภายในครอบ ครัว สังคมของมนุษย์ประกอบขึ้นด้วยครอบครัว MHTH 598.2

ในหนังสือสุภาษิตบท ๔:๒๓ ได้กล่าวไว้ว่า “ผล แห่งกิจต่าง ๆ ในชีวิตก็เกิดมาจากจิตใจ” การที่คริสต- จักรจะมีสมาชิกที่ดี สังคมจะประกอบขึ้นด้วยบุคคลที่มีศีล ธรรมดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติต้อง อาศัยอิทธิพลภายในครอบครัว MHTH 598.3

ความสำคัญ และโอกาสที่บิดามารดาจะพึงปฏิบัติ หน้าที่ภายในครอบครัว มีแบบอย่างปรากฏในชีวิตของ พระเยซู พระองค์ผู้เสด็จมาจากสวรรค์เพื่อเป็นแบบอย่าง และเป็นพระอาจารย์ของเรา ได้ใช้เวลา ๓๐ ปีเป็นสมาชิก ภายในครอบครัวที่เมืองนาซาเร็ธ พระคัมภีร์ได้กล่าวถึง กิจการต่าง ๆ ที่พระเยซูได้ปฏิบัติภายในระยะเวลา ๓๐ ปีนี้ ไว้อย่างย่อ ๆ พระองค์มิได้กระทำการอัศจรรย์เพื่อเรียก ร้องความสนใจของประชาชน ไม่มีฝูงชนติดตามพระองค์ ไป หรือฟังพระคำของพระองค์ แม้กระนั้นภายในระยะ ๓๐ ปีนี้พระองค์ได้ปฏิบัติหน้าที่ ๆ ได้รับมอบหมายจากพระ บิดาในสวรรค์ให้สำเร็จบริบูรณ์ พระองค์ทรงดำรงชีวิต อยู่เหมือนคนหนึ่งในพวกเรา ทรงร่วมอยู่ในชีวิตครอบครัว ทรงปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน และกระทำหน้าที่ตลอด จนช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้าน ภายในครอบครัวที่ต่ำต้อย พระองค์ทรงดำเนินชีวิตอย่างบุคคลธรรมดา ทรงประสพ เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตเช่นเดียวกับเรา และพระองค์ได้ ทรงจำเริญขึ้นในฝ่ายสติปัญญา ในฝ่ายร่างกาย และเป็น ที่ชอบจำเพาะพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงด้วย” MHTH 599.1

ในระหว่างระยะเวลา ๓๐ ปีนี้ พระองค์ทรงช่วย เหลือผู้ที่ได้รับความยากลำบาก และมีความเห็นอกเห็นใจ คนเหล่านั้น พระองค์มีความอดทน และไม่มีความเห็นแก่ ตัว พระองค์ทรงมีกำลังใจเข้มแข็ง และมีความซื่อสัตย์ ทรงต่อต้านการทดลอง ทรงมีความสงบสุขและความชื่น ชมยินดีในจิตใจ พระองค์ทรงนำบรรยากาศที่บริสุทธิ์และ แจ่มใสชื่นบานเข้ามาในครอบครัว และชีวิตของพระองค์ เปรียบเหมือนแป้งเชื้อที่ช่วยให้ขนมปังฟู ไม่มีใครพูดว่า พระองค์ทรงกระทำการอัศจรรย์ แต่คุณความดีของพระ องค์มีมากมาย พระองค์ทรงมีพระทัยเมตตากรุณาประ กอบด้วยความรัก และทรงช่วยเหลือคนที่ป่วยเจ็บ, คนที่ ถูกทดลอง, และคนที่มีความทุกข์โศก นับตั้งแต่พระองค์ ยังอยู่ในปฐมวัย พระองค์ได้ทรงปรนนิบัติช่วยเหลือผู้อื่น และเพราะเหตุนี้ เมื่อพระองค์ทรงเริ่มเทศนาสั่งสอนฝูงชน หลายคนได้ฟังคำสอนของพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดี MHTH 600.1

ชีวิตในปฐมวัยของพระเยซู เป็นอย่างที่ดีสำหรับ เยาวชน ชีวิตของพระเยซูเป็นบทเรียนและเป็นเครื่องช่วย ส่งเสริมกำลังใจบิดามารดาทุกคน หน้าที่ ๆ เราพึงปฏิบัติ ต่อคนที่อยู่ในครอบครัวและเพื่อนบ้านของเรา เป็นสิ่งสำ คัญที่จะช่วยให้เพื่อนมนุษย์ของเรามีความเจริญก้าวหน้า ไม่มีหน้าที่ใดที่สำคัญมากไปกว่าหน้าที่ ๆ พระเจ้าทรงมอบ หมายให้แก่มนุษย์ที่เราสามารถจะปฏิบัติให้เป็นผลสำเร็จ ได้มากเท่ากิจการที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้บิดามารดา MHTH 601.1

อนาคตของสังคมจะเจริญรุ่งเรืองหรือเสื่อมโทรม ลง ก็โดยอาศัยอนุชนและเด็ก ๆ ในสมัยนี้ อนุชนและ เด็ก ๆ เหล่านี้จะเป็นคนอย่างไรนั้น ก็ต้องอาศัยการอบรม สั่งสอนในครอบครัว การที่เด็ก ๆ ขาดการอบรมสั่งสอน อย่างถูกต้องภายในครอบครัว ทำให้มนุษย์เราต้องได้รับ ความยากลำบาก ป่วยเจ็บ และต้องทำผิดทางอาชญากรรม ถ้าชีวิตครอบครัวบริสุทธิ์และซื่อสัตย์ ถ้าพวกเด็ก ๆ ที่ ออกไปจากครอบครัวเหล่านี้ เตรียมตัวที่จะมีความรับผิด ชอบ และต้องเผชิญหน้าต่อภัยอันตราย เราจะได้เห็น ความเปลี่ยนแปลงในโลกอย่างมากมายเพียงไร ! MHTH 601.2

มนุษย์เราได้พยายามใช้เงินทองและเวลา ลงทุน ลงแรงในการจัดสร้างสิ่งต่างๆ และสถาบันสำหรับดัด แปลงแก้ไขพวกที่ตกเป็นทาสของการดื่มของมึนเมา แต่ เขาก็ทำไม่สำเร็จ ผลที่ได้รับมีน้อยมากและมีน้อยคนที่เลิก การดื่มได้อย่างเด็ดขาด MHTH 602.1

คนมากมายปรารถนาจะมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น แต่เขา ขาดความเข้มแข็ง และความตั้งใจที่จะละทิ้งนิสัยที่ชั่วร้าย นั้นได้ เขาไม่พยายามกลับตัวให้ดีขึ้น และผลสุดท้ายชีวิต ของเขาก็ต้องถึงซึ่งความพินาศ โดยประกานฉงนี้แหละคน ที่มีสติปัญญาเฉียบแหลม คนที่มีความมุ่งหมายสูง และมี อำนาจในทางที่ดี คนที่มีฐานะดีและการศึกษาดี ซึ่งควร จะมีความรับผิดชอบในกิจการที่ตนกระทำ กลับเสื่อมทราม ลง และถึงแก่ความพินาศในชีวิตนี้และชีวิตหน้า MHTH 602.2

สำหรับผู้ที่เลิกดื่มสุราได้ เขาก็ต้องต่อสู้ดิ้นรน อย่างมากมายเพื่อที่จะกลับแข็งแรงและมีสุขภาพสมบูรณ์เช่น เดิม ตลอดชีวิตของคนเหล่านั้นเขามีร่างการอ่อนแอ จิต ใจไม่เป็นปกติ และสมองมึนทึบ หลายคนได้เก็บเกี่ยวพืช ผลแห่งความชั่วร้ายที่เขาได้หว่านไว้ ถ้าบิดามารดาอบรม สั่งสอนบุตรของเขาให้รู้ถึงโทษ แห่งการดื่มสุรา ยาเมา เสีย แต่แรก บุตรของเขาก็จะไม่เป็นนักดื่ม และต้องเดินไปสู ความพินาศในวาระที่สุดปลาย MHTH 602.3

บิดามารดามีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการนี้เป็นส่วน มาน การดื่มสุรามาเปรียบเหมือนผีเนื้อร้าย ที่กินลึกเข้า ไปในร่างกายของมนุษย์ ถ้าหากบิดามารดาจะได้เอาใจใส่ อบรมสั่งสอนบุตรให้มีอุปนิสัยที่ดี และรู้จักหลีกเลี่ยงจาก การดื่มของมึนเมา บุตรของเขาก็จะไม่เดินไปสู่ทางแห่ง ความพินาศ MHTH 603.1

บิดามารดาอาจจะวางรางสำหรับให้บุตรได้มีชีวิต ที่เต็มไปด้วยความสุข และมีสุขภาพสมบูรณ์ เขาอาจจะ ส่งบุตรออกจากบ้านเพื่อให้ต่อสู้กับการทดลอง และให้มี กำลังใจเข้มแข็ง เพื่อจะต่อสู้อุปสรรคต่างๆ ในชีวิต เขา อาจจะอบรมสั่งสอนบุตรให้รู้จักถวายเกียรติยศ แก่พระเจ้า และช่วยคนอื่นๆ ในโลกให้มีความสุข เขาอาจจะเตรียม ทางไว้ให้บุตรเหล่านั้นเดินฝ่าความยากลำบาก และความ สงบสุขจนกว่าจะได้ถึงแผ่นดิน ที่เต็มไปด้วยความสง่าราศีเบื้อง บน MHTH 603.2