แพทย์ผู้ประเสริฐ

118/267

ภาคห้า —หลักสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของร่างกาย

การรักษาอนามัยโดยทั่ว ๆ ไป . . หน้า

“ร่างกายของท่านทั้งหลายเป็นวิหารของพระเจ้า” MHTH 469.1

“เหตุฉะนั้นท่านจะนำสิ่งใดที่ไม่สะอาด มาในวิหาร นั้นไม่ได้” MHTH 469.2

เราได้เรียนรู้ว่าร่างกายของเรา เป็นวิหารของพระ เจ้า........ เป็นสถานที่สำหรับสำแดงสง่าราศรีของพระองค์ เพราะฉะนั้นเราจึงควรจะระวังรักษาร่างกายของเราให้ สะอาดบริสุทธิ์ เพื่อจะได้มีกำลังกายแข็งแรง พระผู้ทรง สร้างได้สร้างร่างกายของมนุษย์เราอย่างน่ามหัศจรรย์ และพระองค์มีรับสั่งให้เราเรียนรู้ถึงร่างกายของเรา และ ให้เรามีความเข้าใจว่า ร่างกายเราต้องการอะไรบ้าง แล้ว เราต้องรักษาร่างกายของเราให้พ้นจากอันตราย และไม่ ทำให้ร่างกายเราเป็นมลทินไป MHTH 469.3