Ум, Карактер И Личност

1/99

УМ, КАРАКТЕР И ЛИЧНОСТ

ПРЕДГОВОР

За живота Елен Г. Вајт (1827-1915) психологија, наука која се бави умом и његовим особинама и деловањем, налазила се тек у повоју. Међутим, кроз све њене списе провлачи се препознатљива филозофија с јасно изложеним основним поставкама и смерницама. Сврха и намена ове компилације јесте представљање и напор да се размишљања Елен Г. Вајт о овој широкој, значајној и понекада противречној области саберу на једно место и тако олакшају проучавање. Они који верују да је Елен Г. Вајт писала под надахнућем, чувају као драгоцено благо њене савете који су животно важни за човечанство као целину, у време када се школе психолошке мисли у много чему међусобно разилазе и доживљавају промене. УКЛ 5.1

Здрави погледи које је Елен Г. Вајт заступала из области психологије, исхране и образовања, као и из других области, већ су вишеструко доказани. Несумњиво је да ће се у време сталног напретка у истраживањима на подручју психологије и менталног здравља и даље све више утврђивати углед који је она стекла као особа која је износила здрава начела. Дело Ум, карактер и личност пружиће искреном читаоцу одговоре на многа питања. Уверени смо да ће се како се ова истина буде више откривала, ставови изложени у овој књизи постајати све привлачнији свим читаоцима који озбиљно размишљају. УКЛ 5.2

У припремању овога материјала у Одбору за заоставштину Елен Г. Вајт, није учињен ниједан покушај одабирања и издвајања текстова у прилог подупирања погледа које заступају разни ауторитети на пољу образовања и психологије. Овде непостоје унапред припремљена гледишта која би заступали сарадници на припреми ове компилације. Напротив, уложен је труд којим је мисли Елен Г. Вајт омогућено да се слободно и широко представи. То је постигнуто одвајањем огромног блага њених објављених списа, које је њено перо стварало током шездесет година, у облику у коме се појављују и у садашњим књигама и књигама које се више не штампају, у трактатима, у хиљадама чланака објављених у часописима, у бројним архивираним рукописима и писмима, који се могу наћи у Управи за заоставштину Елен Г. Вајт. УКЛ 5.3

Велики део књиге Ум, карактер и личност износи опште смернице и начела. Све је то проткано и подржано текстовима који истичу практичне савете и упутства за односе који треба да се развијају између учитеља и ученика, проповедника и верника, лекара и пацијента, родитеља и детета. УКЛ 6.1

Савети у бројним примерима упућени директору, проповеднику, лекару, учитељу, уреднику, мужу, домаћици или младој особи вероватно ће, у оквиру околности у којима се одређени савет упућује, својом формом подсећати на случај о коме је реч. Пажњу треба усмерити на начело. УКЛ 6.2

Елен Г. Вајт, очигледно, није писала као психолог. Она није користила терминологију која се обично употребљава у савременој психологији. Читалац, заправо, мора да схвати начин на који она употребљава изразе »психологија«, »френологија« и слично. С друге стране, читалац, упућен у психологију као науку биће задивљен њеним необично јасним схватањем основних начела психологије изложених у овој књизи. Искази Елен Г. Вајт о различитим видовима ума, о његовој кључној улози у човековом животу, његовим могућностима и чиниоцима који омогућавају његов најбољи рад, приказани логичним редоследом, значајан су додатак књигама Елен Г. Вајт које су издате после њенњ смрти. Ти искази помажу нам да схватимо човекову природу и схватимо његов однос према земаљском окружењу, према Богу и свемиру. УКЛ 6.3

Шездесетих година двадесетог века, када је започет рад на овој компилацији, сматрано је да ће она бити најпривлачнија управо за оне који се баве истраживањима и проучавањима менталног здравља. Тако је и рад био организован на начин на који ће наводи и делови књиге бити доступни онима који се баве специфичним, и већ систематизованим областима. Читалац који истражује и проучава треба да зна да ће се, и поред уложеног труда да се што више избегну понављања, неке кључне реченице и појмови ипак појављивати више пута у различитим поглављима, будући да ће читалац и очекивати да их нађе под одговарајућим различитим одредницама. Тако постаје јасно да је ова компилација пожељно дело за све читаоце, јер смо сви судеоници у борби за људски ум. УКЛ 6.4

Посао уредништва које је припремало компилацију био је усмерен на избор грађе која је слагана логичним редоследом ствари и на давање наслова, укључујући и поднаслове, који упућују на одабрани предмет. Учињен је покушај да се књигом обухвате све истакнуте, значајне мисли о одређеном предмету, исписане током свих година активне службе Елен Г. Вајт. УКЛ 6.5

Читалац на тај начин има предност да одређени предмет посматра из свих углова, чиме се покрива најшири могући спектар стварних прилика. У таквом приступу догађа се да се понегде понови нека од основних поставки књиге, што би делимично могло и да засмета површнијем читаоцу. Међутим, пажљиви и озбиљни читалац радоваће се сваком изразу који доприноси бољем разумевању предмета о коме је реч. У том смислу књига Ум, карактер и личност делује као енциклопедија. УКЛ 7.1

Сваки навод упућује на извор у списима Елен Г. Вајт, што читаоцу даје прилику да уђе у цео изворни текст ако то жели. Због уштеде простора у навођењу извора који нису преведени на наш језик могу се употребити општеприхваћене скраћенице за списе Елен Г. Вајт. Кључ за ове кратице налази се на крају ове књиге. У сваком поједином случају наводи се и година, односно датум писања или првог објављивања списа. Наведени су оригинални извори. Наводи који се односе на Seventh-day Adventist Bible Commentary (Адвентистички библијски коментар), заправо су додаци из пера Елен Г. Вајт, објављени на крају појединог тома, или у тому 7A SDA Bible Commentary. УКЛ 7.2

Због ограниченог простора није било могуће да се у ово дело унесу неке одреднице које се односе на ум, као што су »лудило« и томе слично, због којих читаоца упућујемо на дело Comprehensive Index to the Writings of Ellen G. White или данас доступан CD-rom Ellen G. White Writings. УКЛ 7.3

Ова компилација припремљена је у просторијама Одбора за заоставштину Елен Г. Вајт под вођством Одбора повереника, према пуномоћи која је за тај посао постоји у опоруци Елен Г. Вајт. За разлику од већине компилација насталих на темељу списа Елен Г. Вајт, ово дело првотно је објављено у привременом облику под насловом Guidelines to Mental Health (Упутства за ментално здравље) ради »пробе« у наставним условима и било је намењено хришћанским педагозима, психолозима и психијатрима ради критичког читања. Жеља Одбора за заоставштину Елен Г. Вајт била је да се тим делом обраде сви познати текстови који се односе на одређену тему и да организација текстуалне грађе буде прихватљива за све. УКЛ 7.4

Повољан одјек овога дела који је дошао из школских учионица и од других који су суделовали у том послу »пробе«, осигурао му је место у низу многих других књига Елен Г. Вајт издатих после њене смрти. Овако објављена у два тома, ова књига постала је обвезни део популарног књижевног низа Christian Home Library (Хришћански дом). УКЛ 7.5

У садашњем облику ово је дело донекле ревидирани избор елемената за компилацију и побољшани приказ целокупне грађе. Делу је додато и поглавље »Љубав и полност у људском искуству«. Постојећи додаци заокружили су и допунили одређена поглавља, док су брисањем неких текстова избегнута непотребна понављања. Пагинација је јединствена за оба дела као целину, док се Индекс библијских навода и Општи индекс појмова за цело дело налазе на крају друге књиге. Бројеви страница наведени у индексима односе се на бројеве оригиналних страница. УКЛ 8.1

Приказана слика велике борбе између сила добра и зла за власт над људским умом упозорава и просветљује све читаоце, пружа савете и упутства за прихватање за сигурне руке водиље у данашње време и тамо осигура наслеђе будућег живота. УКЛ 8.2

Одбор за заоставштину Елен Г. Вајт