පිරිපුන්මග

1/26

පිරිපුන්මග

පටුන

සංඥාපනය

පිරිපුන්මගවනාහිලෝපුරාපැතිරීගොස්ඇතිප්‍රසිද්ධආගමිකපොතකි. මෙයභාෂාඅසූතුනකින්මුද්‍රරණයකොටලක්ෂගණනින්ප්‍රසිද්ධකරඇත. ප්‍රකාශකයන්අතින්මේපොතපළමුවරට1890පමණේදීමුද්‍රණයකළදාසිටමේවනතුරුලෝහැමතැනමසිටිනපාඨකයන්ගේක්ෂණිකඉල්ලීමපිරිමසාලනුවස්වරින්වරමේ, අලුත්භාෂාවන්ගෙන්මුද්‍රණයකරනලදී. මේසිංහලභාෂාවෙන්අච්චුගසනතුන්වනමුද්‍රණයයි. SCSI 1.1

මේපොතේකතුවරියවූඑලන්. ජි. වයිට්මහත්මිය (1827-1915) මහාද්වීපතුනකදහස්ගණන්ජනයාවිසින්දැනගනුලැබූආගමිකකථිකාවක්හාග්‍රන්ථකතෘවරියක්වුවාය. පොට්ලන්තයේ, මේන්ගඟඅසබඩදීමෙලොවහිරුඑළියදුටුඇගේමුල්ජීවිතකාලයඅලුත්එංගලන්තජනපදයේගතකළාය. ඔබිනොබසැරිසරමින්දේශනයකරන්ටකැඳවනුලැබඈඅවුරුදුගණනාවක්මධ්‍යමහාබටහිරජනපදයන්හිගතකළාය. වර්ෂ1885සිට1887අතරකාලයයූරෝපයේක්‍රස්තියානිසේවයටකැපවීමෙහෙකළාය. මේකාලයතුළඈවිශාලජනතාවකටකථාපැවැත්වූවාපමණක්නොවප්‍රසිද්ධකිරීමපිණිසපොත්වලඅත්පිටපත්සූදානම්කළාය. ඈඕස්ට්‍රේලියාවහානවසීලන්තයේකථාපවත්වමින්ලිපිකම්කරමින්අවුරුදුනමයක්වාසයකළාය. SCSI 1.2

ඈඅතින්ලියැවුනුලොකුකුඩාපොත්කාණ්ඩපනහතුළඇතුළත්වූවැදගත්විෂයයන්ගෙන්සමහරක්නම්, දේවධර්මශාස්ත්‍රරය, අධ්‍යයාපනය, ආරෝග්‍යයයසහගෙදරහාක්‍රියාශීලික්‍රිස්තියානියදවේ. ඇගේපොත්වලින්ඉතාජනප්‍රියපොතපිරිපුන්මගනම්වේ. SCSI 1.3

මේපොතේනමඑහිමෙහෙයදක්වයි. “සමාදානයේමග” ටබැසසැකකරනහාතැනින්තැනනතරවනපුද්ගලයන්ගේපාදහසුරුවන්ටත්ඔවූනගේඋවමනාපිරිමසාලන්ටත්හැකිඑකමතැනැත්තායේසුස්වහන්සේබවඑයින්දක්වයි. සම්පූර්ණත්වයටමගපෙන්වනක්‍රිස්තියානිජීවිතමගටපිළිපන්ධර්මිෂ්ටකමසොයන්නාටඅඩියෙන්අඩියඒ මගපෙන්වයි. එපමණක්නොවඒසම්පූර්ණත්වයේආශිර්වාදයපව්කාරයන්ගේමිත්‍රයාවූගැලවීමේඅනුග්‍රහයහාආරක්ෂාකිරීමේබලයඇතිතැනැන්වහන්සේකෙරෙහිපව්කාරයාදක්වනශාන්තවිශ්වාසයේහාකිසිඅඩුවක්නැතියටත්වීමපිටරදාඇත්තේය. මෙහිඇතිඉගැන්වීමකරදරයටපත්ආත්මරාශියකටබලාපොරොත්තුවහාසැනසීමසපයාදීඇත. ඇරත්ස්වාමින්වහන්සේඅනුවයන්නන්හටවඩාවිශ්වාසයකින්දවඩාප්‍රීතියකින්දයුක්තවතමදිව්‍යමගපෙන්නුම්කාරයාඅනුගමනයපහසුකරනලදී. එසේහෙයින්එමආධාරයඅවශ්‍යබොහෝදෙනෙකුටඑමපණිවුඩයදරනවාඇතැයිඅපගේබලාපොරොත්තුවයි. SCSI 1.4

ප්‍රකාශකයෝ.