Romanian Version

1180/1185

Apocalipsa 17

1 Apoi unul din cei șapte îngeri, cari țineau cele șapte potire, a venit de a vorbit cu mine, și mi -a zis: “Vino să-ți arăt judecata curvei celei mari, care șade pe ape mari.

2 Cu ea au curvit împărații pămîntului; și locuitorii pămîntului s'au îmbătat de vinul curviei ei!”

3 Și m'a dus, în Duhul, într'o pustie. Și am văzut o femeie, șezînd pe o fiară de coloare stacojie, plină cu nume de hulă, și avea șapte capete și zece coarne.

4 Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu; era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ținea în mînă un potir de aur, plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei.

5 Pe frunte purta scris un nume, o taină: “Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pămîntului.”

6 Și am văzut pe femeia aceasta, îmbătată de sîngele sfinților și de sîngele mucenicilor lui Isus. Cînd am văzut -o, m'am mirat minune mare.

7 Și îngerul mi -a zis: “De ce te miri?” Îți voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poartă, și care are cele șapte capete și cele zece coarne.

8 Fiara, pe care ai văzut -o, era, și nu mai este. Ea are să se ridice din Adînc, și are să se ducă la perzare. Și locuitorii pămîntului, ale căror nume n'au fost scrise dela întemeierea lumii în cartea vieții, se vor mira cînd vor vedea că fiara era, nu mai este, și va veni. -

9 Aici este mintea plină de înțelepciune. -Cele șapte capete sînt șapte munți, pe cari șade femeia.

10 Sînt și șapte împărați: cinci au căzut, unul este, celalt n'a venit încă, și cînd va veni, el va rămînea puțină vreme.

11 Și fiara, care era, și nu mai este, ea însăș este al optulea împărat: este din numărul celor șapte, și merge la perzare.

12 Cele zece coarne, pe cari le-ai văzut, sînt zece împărați, cari n'au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara.

13 Toți au acelaș gînd, și dau fiarei puterea și stăpînirea lor.

14 Ei se vor război cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentrucă El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși, cari sînt cu El, de asemenea îi vor birui.

15 Apoi mi -a zis: “Apele, pe cari le-ai văzut, pe cari șade curva, sînt noroade, gloate, neamuri și limbi.

16 Cele zece coarne, pe cari le-ai văzut, și fiara, vor urî pe curvă, o vor pustii, și o vor lăsa goală. Carnea i -o vor mînca, și o vor arde cu foc.

17 Căci Dumnezeu le -a pus în inimă să -I aducă la îndeplinire planul Lui: să se învoiască pe deplin și să dea fiarei stăpînirea lor împărătească, pînă se vor îndeplini cuvintele lui Dumnezeu.

18 Și femeia, pe care ai văzut -o, este cetatea cea mare, care are stăpînire peste împărații pămîntului.”