Romanian Version

1177/1185

Apocalipsa 14

1 Apoi m-am uitat, și iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; și împreună cu El stăteau o sută patruzeci și patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său și Numele Tatălui Său.

2 Și am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic; și glasul, pe care l-am auzit, era ca al celor ce cântă cu alăuta, și cântau din alăutele lor.

3 Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea, afară de cei o sută patruzeci și patru de mii, care au fost răscumpărați de pe pământ.

4 Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri și urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost răscumpărați dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu și pentru Miel.

5 Și în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

6 Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie vecinică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și ori cărui norod.

7 El zicea cu glas tare: “Temeți-vă de Dumnezeu, și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui; și închinați-vă Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor!”

8 Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: “A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!”

9 Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: “Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei, și primește semnul ei pe frunte sau pe mână,

10 va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; și va fi chinuit în foc și în pucioasă, înaintea sfinților îngeri și înaintea Mielului.

11 Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei, și oricine primește semnul numelui ei!

12 Aici este răbdarea sfinților, cari păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.

13 Și am auzit un glas din cer, care zicea: “Scrie: Ferice de acum încolo de morții, cari mor în Domnul!” - “Da”, zice Duhul; “ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!”

14 Apoi m-am uitat, și iată un nor alb; și pe nor ședea cineva care semăna cu un fiu al omului; pe cap avea o cunună de aur; iar în mână, o secere ascuțită.

15 Și un alt înger a ieșit din Templu, și striga cu glas tare Celui ce ședea pe nor: “Pune secerea Ta și seceră: pentru că a venit ceasul să seceri, și secerișul pământului este copt.”

16 Atunci Cel ce ședea pe nor, Și-a aruncat secerea pe pământ. Și pământul a fost secerat.

17 Și din Templul, care este în cer, a ieșit un alt înger, care avea și el un cosor ascuțit.

18 Și un alt înger, care avea stăpânire asupra focului, a ieșit din altar, și a strigat cu glas tare către cel ce avea cosorul cel ascuțit: “Pune cosorul tău cel ascuțit, și culege strugurii viei pământului, căci strugurii ei sunt copți.”

19 Și îngerul și-a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pământului, și a aruncat strugurii în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu.

20 Și teascul a fost călcat în picioare afară din cetate; și din teasc a ieșit sânge, până la zăbalele cailor, pe o întindere de o mie șase sute de stadii.