Romanian Version

1165/1185

Apocalipsa 2

1 Îngerului Bisericii din Efes scrie -i: “Iată ce zice Cel ce ține cele șapte stele în mîna dreaptă, și Cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur:

2 “Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi; că ai pus la încercare pe cei ce zic că sînt apostoli și nu sînt, și i-ai găsit mincinoși.

3 Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui meu, și că n-ai obosit.

4 Dar ce am împotriva ta, este că ți-ai părăsit dragostea dintîi.

5 Adu-ți dar aminte de unde ai căzut; pocăiește-te, și întoarce-te la faptele tale dintîi. Altfel, voi veni la tine, și-ți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești.

6 Ai însă lucrul acesta bun: că urăști faptele Nicolaiților, pe cari și Eu le urăsc.

7 Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: “Celui ce va birui, îi voi da să mănînce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu.”

8 Îngerului Bisericii din Smirna scrie -i: “Iată ce zice Cel dintîi și Cel de pe urmă, Cel ce a murit și a înviat:

9 “Știu necazul tău și sărăcia ta (dar ești bogat), și batjocurile, din partea celor ce zic că sînt Iudei și nu sînt, ci sînt o sinagogă a Satanei.

10 Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi, ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de zece zile. Fii credincios pînă la moarte, și-ți voi da cununa vieții.”

11 Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: “Cel ce va birui, nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte.”

12 Îngerului Bisericii din Pergam scrie -i: “Iată ce zice Cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri:

13 “Știu unde locuiești: acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ții Numele Meu, și n-ai lepădat credința Mea nici chiar în zilele acelea cînd Antipa, marturul Meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satana.

14 Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni cari țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănînce din lucrurile jertfite idolilor, și să se dedea la curvie.

15 Tot așa, și tu ai cîțiva cari, deasemenea, țin învățătura Nicolaiților, pe care Eu o urăsc.

16 Pocăiește-te dar. Altfel, voi veni la tine curînd, și Mă voi război cu ei cu sabia gurii Mele.”

17 Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: “Celuice va birui, îi voi da să mănînce din mana ascunsă, și -i voi da o piatră albă; și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu -l știe nimeni decît acela care -l primește.”

18 Îngerului Bisericii din Tiatira, scrie -i: “Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului, și ale cărui picioare sînt ca arama aprinsă:

19 “Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale depe urmă, că sînt mai multe decît cele dintîi.

20 Dar iată ce am împotriva ta: tu lași ca Iezabela, femeia aceea, care se zice proorociță, să învețe și să amăgească pe robii Mei să se dedea la curvie, și să mănînce din lucrurile jertfite idolilor.

21 I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei!

22 Iată că am s -o arunc bolnavă în pat; și celor ce preacurvesc cu ea, am să le trimet un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor.

23 Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Și toate Bisericile vor cunoaște că “Eu sînt Cel ce cercetez rărunchii și inima”: și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui.

24 Vouă, însă, tuturor celorlalți din Tiatira, cari nu aveți învățătura aceasta, și n'ați cunoscut “adîncimile Satanei”, cum le numesc ei, vă zic: “Nu pun peste voi altă greutate.

25 Numai țineți cu tărie ce aveți, pînă voi veni!

26 Celui ce va birui și celui ce va păzi pînă la sfîrșit lucrările Mele, îi voi da stăpînire peste Neamuri.

27 Le va cîrmui cu un toiag de fer, și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și Eu putere dela Tatăl Meu.

28 Și -i voi da luceafărul de dimineață.”

29 Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.