Romanian Version

84/1185

Exod 34

1 Domnul a zis lui Moise: “Taie două table de piatră ca cele dintîi, și Eu voi scrie pe ele cuvintele cari erau pe tablele dintîi pe cari le-ai sfărîmat.

2 Fii gata disdedimineață și suie-te de dimineață pe muntele Sinai; să stai acolo înaintea Mea, pe vîrful muntelui.

3 Nimeni să nu se suie cu tine, și nimeni să nu se arate pe tot muntele; și nici boi, nici oi să nu pască pe lîngă muntele acesta.”

4 Moise a tăiat două table de piatră ca și cele dintîi; s'a sculat dis de dimineață, și s'a suit pe muntele Sinai, după cum îi poruncise Domnul; și a luat în mînă cele două table de piatră.

5 Domnul S'a pogorît într'un nor, a stătut acolo lîngă el, și a rostit Numele Domnului.

6 Și Domnul a trecut pe dinaintea lui, și a strigat: “Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mînie, plin de bunătate și credincioșie,

7 care Își ține dragostea pînă în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat, și pedepsește fărădelegea părinților în copii și în copiii copiilor lor pînă la al treilea și al patrulea neam!”

8 Îndată Moise s'a plecat pînă la pămînt și s'a închinat.

9 El a zis: “Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, Te rog să mergi în mijlocul nostru, Doamne; poporul acesta este în adevăr un popor încăpățînat, dar iartă-ne fărădelegile și păcatele noastre, și ia-ne în stăpînirea Ta!”

10 Domnul a răspuns: “Iată, Eu fac un legămînt. Voi face, în fața întregului popor, minuni cari n'au avut loc în nicio țară și la niciun neam; tot poporul care este în jurul tău, va vedea lucrarea Domnului, și prin tine voi face lucruri înfricoșate.

11 Ia seama la ceea ce-ți poruncesc azi. Iată, voi izgoni dinaintea ta pe Amoriți, Cananiți, Hetiți, Fereziți, Heviți și Iebusiți.

12 Să nu cumva să faci legămînt cu locuitorii țării unde ai să intri, ca să nu fie o cursă pentru tine, dacă vor locui în mijlocul tău.

13 Dimpotrivă să le dărîmați altarele, să le sfărîmați stîlpii idolești și să le trîntiți la pămînt idolii.

14 Să nu te închini înaintea unui alt dumnezeu; căci Domnul se numește gelos, este un Dumnezeu gelos.

15 Ferește-te să faci legămînt cu locuitorii țării, ca nu cumva, curvind înaintea dumnezeilor lor, și, aducîndu-le jertfe, să te poftească și pe tine, și să mănînci din jertfele lor,

16 ca nu cumva să iei din fetele lor neveste fiilor tăi, și astfel, fetele lor, curvind înaintea dumnezeilor lor, să tîrască și pe fiii tăi să curvească înaintea dumnezeilor lor.

17 Să nu-ți faci un dumnezeu turnat.

18 “Să ții sărbătoarea azimilor: timp de șapte zile, la vremea hotărîtă, în luna spicelor, să mănînci azimi, cum ți-am poruncit, căci în luna spicelor ai ieșit din Egipt.

19 Orice întîi născut este al Meu, chiar orice întîi născut de parte bărbătească din turmele de vaci sau de oi.

20 Să răscumperi cu un miel pe întîiul născut al măgăriței; iar dacă nu -l răscumperi, să -i frîngi gîtul. Să răscumperi pe orice întîi născut al fiilor tăi; și să nu te înfățișezi cu mînile goale înaintea Mea.

21 Șase zile să lucrezi, iar în ziua a șaptea să te odihnești; să te odihnești, chiar în vremea aratului și seceratului.

22 Să ții sărbătoarea săptămînilor, a celor dintîi roade din secerișul grîului, și sărbătoarea strîngerii roadelor la sfîrșitul anului.

23 De trei ori pe an, toți cei de parte bărbătească să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.

24 Căci voi izgoni neamurile dinaintea ta, și-ți voi întinde hotarele; și nimeni nu-ți va pofti țara, în timpul cînd te vei sui de trei ori pe an, ca să te înfățișezi înaintea Domnului, Dumnezeului tău.

25 Să n'aduci cu pîne dospită sîngele dobitocului jertfit în cinstea Mea; și carnea din jertfa praznicului Paștelor să nu fie ținută în timpul nopții pînă dimineața.

26 Să aduci în casa Domnului, Dumnezeului tău, pîrga celor dintîi roade ale pămîntului. Iedul să nu -l fierbi în laptele mamei lui.”

27 Domnul a zis lui Moise: “Scrie-ți cuvintele acestea, căci pe temeiul acestor cuvinte închei legămînt cu tine și cu Israel!”

28 Moise a stat acolo cu Domnul patruzeci de zile și patruzeci de nopți. N'a mîncat deloc pîne, și n'a băut deloc apă. Și Domnul a scris pe table cuvintele legămîntului, cele zece porunci.

29 Moise s'a pogorît de pe muntele Sinai, cu cele două table ale mărturiei în mînă. Cînd se pogora de pe munte, nu știa că pielea feței lui strălucea, pentrucă vorbise cu Domnul.

30 Aaron și toți copiii lui Israel s'au uitat la Moise, și iată că pielea feței lui strălucea; și se temeau să se apropie de el.

31 Moise i -a chemat; Aaron și toți fruntașii adunării s'au întors la el, și el le -a vorbit.

32 După aceea, toți copiii lui Israel s'au apropiat, și el le -a dat toate poruncile, pe cari le primise dela Domnul, pe muntele Sinai.

33 Cînd a încetat să le vorbească, și -a pus o măhramă pe față.

34 Cînd intra Moise înaintea Domnului, ca să -I vorbească, își scotea măhrama pînă ce ieșea; iar cînd ieșea, spunea copiilor lui Israel ce i se poruncise.

35 Copiii lui Israel se uitau la fața lui Moise, și vedeau că pielea feței lui strălucea; și Moise își punea iarăș măhrama pe față pînă ce intra ca să vorbească cu Domnul.