Romanian Version

73/1185

Exod 23

1 Să nu răspîndești zvonuri neadevărate. Să nu te unești cu cel rău, ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el.

2 Să nu te iei după mulțime ca să faci rău; și la judecată să nu mărturisești trecînd de partea celor mulți, ca să abați dreptatea.

3 Să nu părtinești pe sărac la judecată.

4 Dacă întîlnești boul vrăjmașului tău sau măgarul lui rătăcit, să i -l aduci acasă.

5 Dacă vezi măgarul vrăjmașului tău căzut subt povara lui, să nu treci pe lîngă el, ci să -i ajuți să ia povara de pe măgar.

6 La judecată, să nu te atingi de dreptul săracului.

7 Ferește-te de o învinuire nedreaptă, și să nu omori pe cel nevinovat și pe cel drept; căci nu voi ierta pe cel vinovat.

8 Să nu primești daruri; căci darurile orbesc pe ceice au ochii deschiși, și sucesc hotărîrile celor drepți.

9 Să nu asuprești pe străin; știți ce simte străinul, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului.

10 Timp de șase ani, să sameni pămîntul, și să -i strîngi rodul.

11 Dar în al șaptelea, să -i dai răgaz, și să -l lași să se odihnească; din rodul lui să mănînce săracii poporului tău, iar ce va mai rămînea, să mănînce fiarele depe cîmp. Tot așa să faci cu via și măslinii tăi.

12 Timp de șase zile, să-ți faci lucrarea. Dar în ziua a șaptea să te odihnești, pentru ca boul și măgarul tău să aibă odihnă, pentruca fiul roabei tale și străinul să aibă răgaz și să răsufle.

13 Să păziți tot ce v'am spus, și să nu rostiți numele altor dumnezei: numele lor să nu se audă ieșind din gura voastră.

14 De trei ori pe an, să prăznuiești sărbători în cinstea Mea.

15 Să ții sărbătoarea azimilor; timp de șapte zile, la vremea hotărîtă, în luna spicelor, să mănînci azimi, cum ți-am poruncit; căci în luna aceasta ai ieșit din Egipt; și să nu vii cu mînile goale înaintea Mea.

16 Să ții sărbătoarea secerișului, a celor dintîi roade din munca ta, din ceeace vei sămăna pe cîmp; și să ții sărbătoarea strîngerii roadelor, la sfîrșitul anului, cînd vei strînge depe cîmp rodul muncii tale.

17 De trei ori pe an toată partea bărbătească să se înfățișeze înaintea Domnului, Dumnezeu.

18 Să n'aduci cu pîne dospită sîngele jertfei Mele; și grăsimea praznicului Meu să nu rămînă toată noaptea pînă dimineața.

19 Să aduci în casa Domnului, Dumnezeului tău, pîrga celor dintîi roade ale pămîntului.

20 Iată, Eu trimet un Înger înaintea ta, ca să te ocrotească pe drum, și să te ducă în locul, pe care l-am pregătit.

21 Fii cu ochii în patru înaintea Lui, și ascultă glasul Lui; să nu te împotrivești Lui, pentrucă nu vă va ierta păcatele, căci Numele Meu este în El.

22 Dar dacă vei asculta glasul Lui, și dacă vei face tot ce-ți voi spune, Eu voi fi vrăjmașul vrăjmașilor tăi și protivnicul protivnicilor tăi.

23 Îngerul Meu va merge înaintea ta, și te va duce la Amoriți, Hetiți, Fereziți, Cananiți, Heviți și Iebusiți, și -i voi nimici.

24 Să nu te închini înaintea dumnezeilor lor, și să nu le slujești; să nu te iei după popoarele acestea, în purtarea lor, ci să le nimicești cu desăvîrșire, și să le dărîmi capiștele.

25 Voi să slujiți Domnului, Dumnezeului vostru, și El vă va binecuvînta pînea și apele, și voi depărta boala din mijlocul tău.

26 Nu va fi în țara ta nici femeie care să-și lepede copilul, nici femeie stearpă. Numărul zilelor tale îl voi face să fie deplin.

27 Voi trimete groaza Mea înaintea ta, voi pune pe fugă pe toate popoarele la cari vei ajunge, și voi face ca toți vrăjmașii tăi să dea dosul înaintea ta.

28 Voi trimete viespile bondărești înaintea ta, și vor izgoni dinaintea ta pe Heviți, Cananiți și Hetiți.

29 Nu -i voi izgoni într'un singur an dinaintea ta, pentruca țara să n'ajungă o pustie și să nu se înmulțească împotriva ta fiarele de pe cîmp.

30 Ci le voi izgoni încetul cu încetul dinaintea ta, pînă vei crește la număr și vei putea să intri în stăpînirea țării.

31 Îți voi întinde hotarele dela marea Roșie pînă la marea Filistenilor, și dela pustie pînă la Rîu (Eufrat). Căci voi da în mînile voastre pe locuitorii țării, și -i vei izgoni dinaintea ta.

32 Să nu faci legămînt cu ei, nici cu dumnezeii lor.

33 Ei să nu locuiască în țara ta, ca să nu te facă să păcătuiești împotriva Mea; căci atunci ai slujii dumnezeilor lor, și aceasta ar fi o cursă pentru tine.”