Romanian Version

163/1185

Deuteronom 10

1 “În vremea aceea, Domnul mi -a zis: ,Taie două table de piatră ca cele dintîi, și suie-te la Mine pe munte; fă și un chivot de lemn.

2 Eu voi scrie pe aceste două table cuvintele cari erau scrise pe tablele dintîi pe cari le-ai sfărîmat, și să le pui în chivot.`

3 Am făcut un chivot de lemn de salcîm, am tăiat două table de piatră ca cele dintîi, și m'am suit pe munte cu cele două table în mînă.

4 Domnul a scris pe table ce fusese scris pe cele dintîi, cele zece porunci cari vă fuseseră spuse pe munte, din mijlocul focului, în ziua adunării; și Domnul mi le -a dat.

5 M'am întors apoi și m'am pogorît de pe munte, am pus tablele în chivotul pe care -l făcusem, și ele au rămas acolo, cum îmi poruncise Domnul.

6 Copiii lui Israel au plecat din Beerot-Bene-Iaacan la Mosera. Acolo a murit Aaron, și a fost îngropat; Eleazar, fiul lui, i -a urmat în slujba preoției.

7 Apoi deacolo au pornit la Gudgoda, și dela Gudgoda la Iotbata, țară unde sînt pîraie de ape.

8 În vremea aceea, Domnul a despărțit seminția lui Levi, și i -a poruncit să ducă chivotul legămîntului Domnului, să stea înaintea Domnului ca să -I slujească, și să binecuvînteze poporul în Numele Lui; lucru pe care l -a făcut pînă în ziua de azi.

9 Deaceea Levi n'are nici parte de moșie, nici moștenire cu frații lui: Domnul este moștenirea lui, cum i -a spus Domnul, Dumnezeul tău.

10 Eu am rămas pe munte, ca și mai înainte, patruzeci de zile și patruzeci de nopți. Domnul m'a ascultat și de data aceasta; Domnul n'a voit să vă nimicească.

11 Domnul mi -a zis: ,Scoală-te, du-te, și mergi în fruntea poporului. Să se ducă să ia în stăpînire țara pe care am jurat părinților lor că le -o voi da.`

12 Acum, Israele, ce alta cere dela tine Domnul, Dumnezeul tău, decît să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului, Dumnezeului tău, din toată inima ta și din tot sufletul tău,

13 să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe cari ți le dau astăzi, ca să fii fericit?

14 Iată, ale Domnului, Dumnezeului tău, sînt cerurile și cerurile cerurilor, pămîntul și tot ce cuprinde el.

15 Și numai de părinții tăi S'a alipit Domnul ca să -i iubească; și după ei, pe sămînța lor, pe voi v'a ales El dintre toate popoarele, cum vedeți azi.

16 Să vă tăiați dar inima împrejur, și să nu vă mai înțepeniți gîtul.

17 Căci Domnul, Dumnezeul vostru, este Dumnezeul dumnezeilor, Domnul domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic și înfricoșat, care nu caută la fața oamenilor și nu primește daruri;

18 care face dreptate orfanului și văduvei, care iubește pe străin și -i dă hrană și îmbrăcăminte.

19 Să iubiți pe străin, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului.

20 Să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, să -I slujești, să te alipești de El, și pe Numele Lui să juri.

21 El este slava ta, El este Dumnezeul tău. El a făcut în mijlocul tău aceste lucruri mari și grozave pe cari ți le-au văzut ochii.

22 Părinții tăi s'au pogorît în Egipt în număr de șaptezeci de inși; acum Domnul, Dumnezeul tău, a făcut din tine o mulțime ca stelele cerului.”