Romanian Version

157/1185

Deuteronom 4

1 Acum, Israele, ascultă legile și poruncile pe cari vă învăț să le păziți. Împliniți-le, pentruca să trăiți, și să intrați în stăpînirea țării pe care v'o dă Domnul, Dumnezeul părinților voștri.

2 Să n'adăugați nimic la cele ce vă poruncesc eu, și să nu scădeți nimic din ele; ci să păziți poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, așa cum vi le dau eu.

3 Ați văzut cu ochii voștri ce a făcut Domnul cu prilejul faptei lui Baal-Peor: Domnul, Dumnezeul tău, a nimicit din mijlocul tău pe țoti aceia cari se duseseră după Baal-Peor.

4 Iar voi, cari v'ați alipit de Domnul, Dumnezeul vostru, sînteți toți vii astăzi.

5 Iată, v'am învățat legi și porunci, cum mi -a poruncit Domnul, Dumnezeul meu, ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpînire.

6 Să le păziți și să le împliniți; căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor, cari vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice: “Acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput!”

7 Care este, în adevăr, neamul acela așa de mare încît să fi avut pe dumnezeii lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul, Dumnezeul nostru, ori de cîte ori Îl chemăm?

8 Și care este neamul acela așa de mare încît să aibă legi și porunci așa de drepte, cum este toată legea aceasta pe care v'o pun astăzi înainte?

9 Numai, ia seama asupra ta, și veghează cu luare aminte asupra sufletului tău, în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe cari ți le-au văzut ochii, și să-ți iasă din inimă; fă-le cunoscut copiilor tăi și copiilor copiilor tăi.

10 Adu-ți aminte de ziua cînd te-ai înfățișat înaintea Domnului, Dumnezeului tău, la Horeb, cînd Domnul mi -a zis: “Strînge poporul la Mine! Căci vreau să -i fac să audă cuvintele Mele, ca să învețe să se teamă de Mine tot timpul cît vor trăi pe pămînt; și să învețe și pe copiii lor să le păzească.”

11 Voi v'ați apropiat și ați stătut la poalele muntelui. Muntele era aprins, și flacările se ridicau pînă în inima cerului. Era întunerec, nori și negură deasă.

12 Și Domnul v'a vorbit din mijlocul focului; voi ați auzit sunetul cuvintelor Lui, dar n'ați văzut nici un chip, ci ați auzit doar un glas.

13 El Și -a vestit legămîntul Său, pe care v'a poruncit să -l păziți, cele zece porunci; și le -a scris pe două table de piatră.

14 În vremea aceea, Domnul mi -a poruncit să vă învăț legi și porunci, ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpînire.

15 Fiindcă n'ați văzut nici un chip în ziua cînd v'a vorbit Domnul din mijlocul focului, la Horeb, vegheați cu luare aminte asupra sufletelor voastre,

16 ca nu cumva să vă stricați, și să vă faceți un chip cioplit, sau o înfățișare a vreunui idol, sau chipul vreunui om sau chipul vreunei femei,

17 sau chipul vreunui dobitoc de pe pămînt, sau chipul vreunei păsări care sboară în ceruri,

18 sau chipul vreunui dobitoc care se tîrăște pe pămînt, sau chipul vreunui pește care trăiește în apele dedesubtul pămîntului.

19 Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicîndu-ți ochii spre cer, și văzînd soarele, luna și stelele, toată oștirea cerurilor, să fii tîrît să te închini înaintea lor și să le slujești: căci acestea sînt lucruri pe cari Domnul, Dumnezeul tău, le -a făcut și le -a împărțit ca să slujească tuturor popoarelor, subt cerul întreg.

20 Dar pe voi, Domnul v'a luat, și v'a scos din cuptorul de fer al Egiptului, ca să -I fiți un popor pus de o parte, cum sînteți azi.

21 Și Domnul S'a mîniat pe mine, din pricina voastră: și a jurat că eu să nu trec Iordanul, și să nu intru în țara aceea bună pe care ți -o dă ca moștenire Domnul, Dumnezeul tău.

22 Eu voi muri deci în țara aceasta de aici, nu voi trece Iordanul; dar voi îl veți trece, și veți stăpîni țara aceea bună.

23 Vegheați asupra voastră, ca să nu dați uitării legămîntul pe care l -a încheiat cu voi Domnul, Dumnezeul vostru, și să nu faceți vreun chip cioplit, nici vreo înfățișare oarecare, pe care ți -a oprit Domnul, Dumnezeul tău, s'o faci.

24 Căci Domnul, Dumnezeul tău, este un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos.

25 Cînd vei avea copii, și copii din copiii tăi, și vei fi de multă vreme în țară, dacă vă veți strica, dacă vă veți face chipuri cioplite, înfățișeri ale vreunui lucru, dacă veți face ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului vostru, ca să -L mîniați, -

26 iau astăzi martor împotriva voastră cerul și pămîntul, -că veți peri de o moarte repede din țara pe care o veți lua în stăpînire dincolo de Iordan, și nu veți avea zile multe în ea, căci veți fi nimiciți de tot.

27 Domnul vă va împrăștia printre popoare, și nu veți rămînea decît un mic număr în mijlocul neamurilor unde vă va duce Domnul.

28 Și acolo veți sluji unor dumnezei, cari sînt o lucrare făcută de mîni omenești, de lemn și de piatră, cari nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să mănînce, nici să miroasă.

29 Și dacă de acolo vei căuta pe Domnul, Dumnezeul tău, Îl vei găsi dacă -L vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău.

30 Și după ce ți se vor întîmpla toate aceste lucruri în strîmtorarea ta, în zilele de pe urmă, te vei întoarce la Domnul, Dumnezeul tău, și vei asculta glasul Lui;

31 căci Domnul, Dumnezeul tău, este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu te va părăsi și nu te va nimici; El nu va uita legămîntul pe care l -a încheiat prin jurămînt cu părinții tăi.

32 Întreabă vremurile străvechi, cari au fost înaintea ta, din ziua cînd a făcut Dumnezeu pe om pe pămînt, și cercetează dela o margine a cerului la cealaltă: a fost vreodată vreo întîmplare așa de mare, și s'a auzit vreodată așa ceva?

33 A fost vreodată vreun popor care să fi auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, cum l-ai auzit tu, și să fi rămas viu?

34 A fost vreodată vreun dumnezeu care să fi căutat să ia un neam din mijlocul altui neam, prin încercări, semne, minuni și lupte, cu mînă tare și braț întins, și cu minuni înfricoșate, cum a făcut cu voi Domnul, Dumnezeul vostru, în Egipt și subt ochii voștri?

35 Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca să cunoști că numai Domnul este Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de El.

36 Din cer, te -a făcut să auzi glasul Lui, ca să te învețe; și, pe pămînt, te -a făcut să vezi focul Lui cel mare, și ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului.

37 El a iubit pe părinții tăi, și de aceea a ales sămînța lor după ei; El însuș te -a scos din Egipt, prin puterea Lui cea mare.

38 El a izgonit dinaintea ta neamuri mai mari la număr și mai tari decît tine, ca să te ducă în țara lor, și să ți -o dea în stăpînire, cum vezi azi.

39 Să știi dar în ziua aceasta, și pune-ți în inimă că numai Domnul este Dumnezeu, sus în cer și jos pe pămînt, și că nu este alt Dumnezeu afară de El.

40 Păzește dar legile și poruncile Lui, pe cari ți le dau azi, ca să fii fericit, tu și copiii tăi după tine, și să ai zile multe în țara pe care ți -o dă Domnul, Dumnezeul tău, pe vecie.”

41 Atunci Moise a ales trei cetăți dincoace de Iordan, la răsărit,

42 pentruca să slujească de scăpare ucigașului care ar fi omorît fără voie pe aproapele lui, fără să -i fi fost vrăjmaș mai dinainte, și să-și poată scăpa astfel viața, fugînd într'una din aceste cetăți.

43 Aceste cetăți erau: Bețer, în pustie, în cîmpie, la Rubeniți; Ramot, în Galaad, la Gadiți, și Golan, în Basan, la Manasiți.

44 Aceasta este legea pe care a dat -o Moise copiilor lui Israel.

45 Iată învățăturile, legile și poruncile pe cari le -a dat Moise copiilor lui Israel, după ieșirea lor din Egipt.

46 Aceasta era dincoace de Iordan, în vale, față în față cu Bet-Peor, în țara lui Sihon, împăratul Amoriților, care locuia la Hesbon, și care a fost bătut de Moise și copiii lui Israel, după ieșirea lor din Egipt.

47 Ei au pus mîna pe țara lui și pe țara lui Og, împăratul Basanului. Acești doi împărați ai Amoriților erau dincoace de Iordan, la răsărit.

48 Ținutul lor se întindea dela Aroer, care este pe malurile pîrîului Arnon, pînă la muntele Sionului care este Hermonul,

49 și cuprindea toată cîmpia de dincoace de Iordan, la răsărit, pînă la marea cîmpiei, supt poalele muntelui Pisga.