Search for: Jahwe

121 Prawda o aniołach, p. 45.6 (Ellen Gould White)

Jahwe, będące podstawą Jego panowania w niebie i na ziemi, jest tak święte jak sam Bóg. Dlatego życie anioła nie może być przyjęte …

122 Prawda o aniołach, p. 66.1 (Ellen Gould White)

… , że Jahwe wybrał go, by złamał jarzmo niewoli Jego ludu. Ten, sądząc, że mają odzyskać wolność przy pomocy armii, oczekiwał, że poprowadzi zastępy …

123 Prawda o aniołach, p. 72.5 (Ellen Gould White)

… obecności Jahwe. Izrael miał być dopuszczony do bliskiej i szczególnej więzi z Najwyższym (...).

124 Prawda o aniołach, p. 73.1 (Ellen Gould White)

Jahwe jako jego króla. — Patriarchowie i prorocy 210-212.218 .

125 Prawda o aniołach, p. 74.5 (Ellen Gould White)

… wobec Jahwe i domagali się bogów ze złota! (...).

126 Prawda o aniołach, p. 84.5 (Ellen Gould White)

Jahwe. Bezdzietnej żonie Manoacha ukazał się “anioł Pański” ( Sędziów 13,2 ) z poselstwem, że będzie miała syna, przez którego Bóg rozpocznie dzieło wyzwalania …

127 Prawda o aniołach, p. 95.7 (Ellen Gould White)

… , ale Jahwe nałożył na niego więzy. Ograniczył jego moc, a więc wszystkie jego środki nie były w stanie sprawić, by ołtarz Baala zapłonął. — The …

128 Prawda o aniołach, p. 98.7 (Ellen Gould White)

… sobą Jahwe zasiadającego na wysokim i wyniosłym tronie, podczas gdy orszak Jego chwały wypełniał świątynię. Z obu stron tronu unosili się …

130 Prawda o aniołach, p. 105.4 (Ellen Gould White)

Jahwe. — Prorocy i królowie 382 .

131 Prawda o aniołach, p. 123.6 (Ellen Gould White)

… głos Jahwe potwierdzający boskość Jezusa. Od czasu grzechu Adama bezpośredni kontakt człowieka z Bogiem został przerwany; relacja między niebem …

132 Prawda o aniołach, p. 208.3 (Ellen Gould White)

… stawiał Jahwe, spadły na niego. Teraz Lucyfer kłania się Bogu i uznaje słuszność Jego wyroku. (...). Wszelkie kwestie dotyczące prawdy i błędu zostały całkowicie …

134 Przypowieści Chrystusa, p. 270.2 (Ellen Gould White)

… Wszechmocny, Jahwe przychodzi w mocy, jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z nimi, a ci, których wypracował, są przed nim.” Izajasza 40,9.10 …

135 Posłannictwo chrześcijan, p. 52.3 (Ellen Gould White)

Jahwe, “nauczając nauk i przykazań ludzkich”. W wielu Kościołach w naszym kraju ( w Ameryce — przyp. tłum. ) panuje obojętność; nie jest to obojętność …

136 Posłannictwo chrześcijan, p. 139.1 (Ellen Gould White)

… sabatu Jahwe sabatem fałszywym. W całym religijnym świecie szanuje się fałszywy sabat, podczas gdy prawdziwy jest deptany grzesznymi stopami. (...)

137 Posłannictwo chrześcijan, p. 140.1 (Ellen Gould White)

… Zakonu Jahwe, który jest odbiciem Jego charakteru. Słudzy Boży, chociaż niczemu nie winni, będą musieli cierpieć upokorzenia, zniesławiani …

138 Patriarchowie i prorocy, p. 9.1 (Ellen Gould White)

… chwała Jahwe i wierny Mu lud, jest tak pewne jak to, że Biblia została objawiona ludziom przez Boga.

139 Patriarchowie i prorocy, p. 26.2 (Ellen Gould White)

… wypowiedzi Jahwe podawał je w wątpliwość. Jego wysokie stanowisko, tak blisko związane z rządami Bożymi, nadawało większą moc przedstawianym …

140 Patriarchowie i prorocy, p. 26.4 (Ellen Gould White)

Jahwe. Bóg pozwolił mu przeto, aby objawił charakter swych żądań, by pokazać, do czego doprowadziłyby proponowane przez niego zmiany w prawie …