Search for: Jahwe

341 Prorocy i królowie, p. 445.4 (Ellen Gould White)

… Wszechmocny, Jahwe przychodzi w mocy, jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z nimi, a ci, których wypracował, są przed nim. Jak pasterz …

342 Prorocy i królowie, p. 451.1 (Ellen Gould White)

… nakazy Jahwe. Okresy powodzenia, jakie potem następowały, były dobitnym dowodem Bożej gotowości akceptacji i przebaczenia, ale mimo …

343 Prorocy i królowie, p. 451.2 (Ellen Gould White)

… przez Jahwe. Jedynie dzięki serdecznej skrusze mogli otrzymać Jego błogosławieństwo. Prorok wzywał: “Starajcie się przebłagać Boga, aby się …

344 Prorocy i królowie, p. 451.3 (Ellen Gould White)

Jahwe miały się spełniać stopniowo aż do końca. Pan oświadczył przez swego posłańca: “Od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie jest …

345 Prorocy i królowie, p. 456.1 (Ellen Gould White)

… przez Jahwe Jego ludowi od najdawniejszych czasów.

346 Prorocy i królowie, p. 463.2 (Ellen Gould White)

… posłańcy Jahwe ukazywali przerażenie ludzi nieprzygotowanych na spotkanie z Nim: “Oto Pan spustoszy ziemię i zniszczy ją, sprawi zamieszanie …

347 Pokój, za którym tęsknisz, p. 22.3 (Ellen Gould White)

… sprawiedliwości Jahwe i jest przerażony na myśl, że ma stanąć ze swoją winą i nieczystością przed Tym, który bada serca. Widzi miłość Boga, piękno …

348 Pokój, za którym tęsknisz, p. 102.2 (Ellen Gould White)

… dla Jahwe, On rozkazał im, co następuje: “Tam, przed obliczem Pana, Boga waszego, będziecie je spożywać i radować się całym waszym dobytkiem, wy i wasze …

350 Poselstwo do młodzieży, p. 24.2 (Ellen Gould White)

… charakteru Jahwe. Postanów słowem i wpływem nie przynosić najmniejszej ujmy jego autorytetowi.

351 Poselstwo do młodzieży, p. 150.2 (Ellen Gould White)

… przykazań Jahwe? Czy oznajmiacie słowem i przykładem, że jedynie przez posłuszeństwo słowu Bożemu człowiek może zostać zbawiony? Jeśli będziecie …

352 Poselstwo do młodzieży, p. 185.3 (Ellen Gould White)

Jahwe są poręczeniem jego wyzwolenia. W ten sposób Henoch chodził z Bogiem. Pan był przy nim i pomagał mu w każdej potrzebie …

353 Poselstwo z Kalwarii, p. 42.2 (Ellen Gould White)

… sługami Jahwe. Lecz kto rozpoznałby w upadłym aniele pełnego chwały cherubina, który niegdyś sprawował rządy przy tronie Wszechmogącego …

354 Poselstwo z Kalwarii, p. 64.1 (Ellen Gould White)

… którym Jahwe spotykał się z najwyższym kapłanem, aby mu objawić swą chwałę, miejsce, które stanowiło Jego izbę posłuchań, stało otwarte dla …

355 Rozsądne szafarstwo, p. 57.1 (Ellen Gould White)

… . Pan, Jahwe, widzi to wszystko. Tak, jak księga pamiątki tych, którzy się Go boją i czczą Jego imię, spisywana jest przed Nim, tak również prowadzony …

356 Rozsądne szafarstwo, p. 100.1 (Ellen Gould White)

… sabat Jahwe; oni wielu ludziom otwierają oczy na wymagania prawa Bożego; a to samo światło, które ukazuje ludziom sabat, objawia …

357 Rozsądne szafarstwo, p. 143.3 (Ellen Gould White)

… do Jahwe, ale człowiek, któremu On je powierzył, nie uczynił z nich narzędzia dobroczynności. Gdyby korzystał z nich zgodnie z Bożym przeznaczeniem …

358 Rozsądne szafarstwo, p. 224.2 (Ellen Gould White)

… boku Jahwe. Rzucą swe korony do stóp Odkupiciela, zagrają na złotych harfach i napełnią niebo wspaniałą muzyką. — The Signs of the Times, 15 kwiecień 1889 .

359 Seks, cudzołóstwo i rozwód, p. 82.3 (Ellen Gould White)

… nimi. Jahwe jawił się im jako ich wróg. Tak wielu spośród książąt i ludu było winnych rozwiązłości, iż stała się ona narodowym grzechem …

360 Seks, cudzołóstwo i rozwód, p. 89.1 (Ellen Gould White)

… osądem Jahwe przekazanym przez Natana.