Polska Biblia

339/1189

1 Kronik

1Kronik 1

1 Adam, Set, Enos.

2 Kienan, Mahalaleel, Jared.

3 Eonch, Matusalem, Lamech.

4 Noe, Sem, Cham, i Jafet.

5 Synowie Jafetowi, Gomer, i Magog, i Madaj, i Jawan, i Tubal, i Mesech, i Tyras,

6 A synowie Gomerowi, Aschenaz, i Ryfat, i Togorma.

7 Synowie też Jawanowi, Elisa, i Tarsys, Cytym, i Dodanin.

8 Synowie Chamowi, Chus i Misraim, Put i Chanaan.

9 A synowie Chusowi, Seba, i Hewila, i Sabta, i Regma, i Sabtacha; a synowie Regmy, Seba i Dedan.

10 Spłodził też Chus Neroda; ten począł być możnym na ziemi.

11 Misraim też spłodził Ludyma, i Hananima, i Laubima, i Naftuhyma,

12 I Patrusyma, i Chasłuchyma, (z których poszli Filistynowie) i Kaftoryma.

13 Potem Chanaan spłodził Sydona, pierworodnego swego, i Hetejczyka.

14 I Jebuzejczyka, i Amorejczyka, i Giergiezejczyka,

15 I Hewejczyka, i Archajczyka, i Symejczyka,

16 I Aradejczyka, i Samarejczyka, i Chamatejczyka.

17 Synowie Semowi, Elam, i Assur, i Arfachsad, i Lud, i Aram, i Chus, i Hul, i Gieter, i Mesech.

18 A Arfachsad spłodził Selecha, a Selech spłodził Hebera.

19 A Heberowi urodzili się dwaj synowie, z których jednemu imię było Faleg, przeto, że za jego czasów rozdzielona jest ziemia; a imię brata jego Jektan.

20 A Jektan spłodził Elmodada, i Salefa, i Hassarmota, i Jarecha,

21 I Adorama, i Uzala, i Dekla,

22 I Hebala, i Abimaela, i Sebaja,

23 I Ofira, i Hewila, i Jobaba. Ci wszyscy byli synowie Jektanowi.

24 Sem, Arfachsad, Selech.

25 Heber, Peleg, Rechu,

26 Sarug, Nachor, Tare,

27 Abram; ten jest Abraham.

28 Synowie Abrahamowi, Izaak i Ismael.

29 A teć są rodzaje ich, Pierworodny Ismaelowy Nebajot, i Kiedar, i Abdeel, i Mabsam.

30 Masma, i Duma, Massa, Hadad, i Tema,

31 Jetur, Nafis i Kiedma. Cić są synowie Ismaelowi.

32 A synowie Cetury, założnicy Abrahamowej, których porodziła, Zamram i Joksan, i Madan, i Midyjan, i Jesbok, i Suach. A synowie Joksanowi; Saba i Dedan.

33 Synowie też Madyjanowi, Hefa, i Hefer, i Henoch, i Abida, i Eldaa. Cić wszyscy są synowie Cetury.

34 I spłodził Abraham Izaaka. A synowie Izaakowi byli, Ezaw i Izrael.

35 A synowie Ezawowi, Elifas, Rehuel, i Jehus, i Jelom, i Kore.

36 Synowie Elifasowi, Teman i Omar, Sefo i Gaatan, Kienaz i syn Tamny, to jest, Amalek.

37 Synowie Rehuelowi, Nahat, Zara, Samma, i Meza.

38 A synowie Seirowi, Lotan, i Sobal, i Sebeon, i Hana, i Dysson, i Eser, i Dysan.

39 A synowie Lotanowi, Chory, i Heman; a siostra Lotanowa była Tamna.

40 Synowie Sobalowi, Halman, i Manaat, i Hewal, Sefo, i Onam; a synowie Sebeonowi, Ajai Ana.

41 Synowie Ana, Dyson; a synowie Dysona, Hamdan, i Eseban, i Jetran, i Charan.

42 Synowie Eserowi, Balaan, i Zawan, Akan. Synowie Dysanowi, Hus i Aran.

43 Cić są królowie, którzy królowali w ziemi Edomskiej, przedtem niż królował król nad synami Izraelskimi, Bela, syn Beorowy, a imię miasta jego Dynhaba.

44 A gdy umarł Bela, królował miasto niego Jobab, syn Zerachowy z Bosry.

45 A gdy umarł Jobab, królował miasto niego Chusam z ziemi Temańskiej.

46 A gdy umarł Chusam, królował miasto niego Hadad, syn Badadowy, który poraził Madyjańczyków na polu Moabskiem; a imię miasta jego Hawid.

47 A gdy umarł Hadad, królował miasto niego Samla z Masreki.

48 A gdy umarł Samla, królował miasto niego Saul z Rechobot nad rzeką

49 A gdy umarł Saul, królował miasto niego Balanan, syn Achoborowy.

50 A gdy umarł Balanan, królował miasto niego Hadar; a imię miasta jego Pehu, imię też żony jego Mehetabel, córka Matredy, córki Mezaabowej.

51 A gdy umarł Hadar, byli książętami w Edon, książę Tamna, książę Halwa, książę Jetet,

52 Książę Oolibama, książę Ela, książę Pinon,

53 Książę Kienaz, książę Teman, książę Mabsar,

54 Książę Magdyjel, książę Hyram. Toć byli książęta Edomscy.