Triumfujący Chrystus

Marzec — Bój po potopie

Charakter decyduje o jakości życia — 1 marzec

“Pan troszczy się o dni niewinnych, przeto dziedzictwo ich trwać będzie na wieki. (...) Bo ci, którym On błogosławi, posiądą ziemię, a ci, których On przeklina, będą wytępieni”. Psalmów 37,18.22. TC 67.1

Szacunek okazany ojcu, a tym samym również i przykazaniom Bożym, przez Sema i Jafeta zapowiadał lepszą przyszłość dla ich potomków. O nich zostało powiedziane: “Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Sema, a Kanaan niech będzie sługą jego! Niech da Bóg i Jafetowi przestrzeń szeroką i niech zamieszka w namiotach Sema, a Kanaan niech będzie sługą ich!” 1 Mojżeszowa 9,26. Linia Sema była linią narodu wybranego, ludu przymierza, w którym miał przyjść na świat Odkupiciel. Jahwe był Bogiem Sema. Od Sema pochodził Abraham i naród izraelski, w którym narodził się Chrystus. “Błogosławiony lud, którego Bogiem jest Pan!” Psalmów 144,15. A Jafet “niech zamieszka w namiotach Sema”. Potomkowie Jafeta mieli mieć szczególny udział w błogosławieństwach ewangelii. (...) TC 67.2

Proroctwo Noego nie było arbitralnym wyrazem gniewu czy deklaracją łaski. Nie ono decydowało o charakterze i przeznaczeniu synów Noego. Wskazało jednak jak przebiegnie i jak skończy się takie życie, jakie każdy z nich sobie wybrał, oraz jak się będzie rozwijał charakter każdego z nich. Proroctwo Noego było wyrażeniem Bożego zamiaru w stosunku do nich i ich potomków, biorąc pod uwagę ich charaktery i postępowanie. Dzieci z zasady dziedziczą usposobienie oraz skłonności rodziców i biorą z nich przykład, tak więc grzechy rodziców są najczęściej praktykowane także przez ich dzieci z pokolenia na pokolenie. W ten sposób nikczemność i brak szacunku Chama pogłębiały się w jego potomkach, sprowadzając przekleństwo na wiele pokoleń. “Jeden grzesznik może popsuć wiele dobrego”. Kaznodziei 9,18. TC 67.3

Z drugiej zaś strony, jakże obficie wynagrodzony został szacunek okazany ojcu przez Sema, i jacy wspaniali święci mężowie przyszli na świat w jego rodzie! “Pan troszczy się o dni niewinnych, (...) a [ich] potomstwo (...) jest błogosławione”. Psalmów 37,18.26. “Wiedz, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy go miłują i strzegą jego przykazań”. 5 Mojżeszowa 7,9. — Patriarchowie i prorocy 85.86. TC 67.4