Służba kolporterska

Rozdział 24 — Dalekosiężny wpływ naszych publikacji

Moc zapisanego słowa — Pisanie jest mocą w rękach ludzi, którzy czując prawdę płonącą na ołtarzu ich serca, gorliwie działają dla Boga, równoważąc to zdrowym rozsądkiem. Pióro zanurzone w źródle czystej prawdy może słać promienie światła w ciemne zakątki ziemi — światła nabierającego nowej mocy i pomnażającego się nieustannie, by docierać coraz dalej. — Life Sketches 214 (1915). SK 162.1

Drukowane słowo jest Bożym narzędziem — Słowo drukowane jest potężnym środkiem służącym docieraniu do umysłów i serc ludzi. (...) Druk jest narzędziem, które Bóg postanowił połączyć z pracą kaznodziei głoszącego żywe słowo, aby nieść prawdę wszystkim ludziom. Do wielu nie sposób dotrzeć inaczej, jak za pośrednictwem publikacji. — Christian Experience 225-227 (1922). SK 162.2

Praca wydawnicza ma decydujące znaczenie dla mocy, z jaką głoszone jest nasze poselstwo. Pragnę, by działalność ta spełniła w całości rolę, jaką wyznaczył jej Pan. Jeśli ludzie pióra, uczestniczący w pracy wydawniczej, wykonają swoje zadanie wiernie, to wiem, na podstawie światła danego mi przez Boga, że znajomość teraźniejszej prawdy podwoi się i potroi. — Life Sketches 446-447 (1915). SK 162.3

Wpływ naszych publikacji — Pokazano mi, że nasze publikacje powinny być drukowane w innych językach i za wszelką cenę rozsyłane do wszystkich cywilizowanych krajów. Jaką wartość mają pieniądze w porównaniu z wartością człowieka? (...) SK 163.1

Ukazano mi, że drukowane słowo jest mocą albo ku dobru, albo ku złu. Ten środek przekazu może docierać do umysłów ludzi i wywierać na nich wpływ w stopniu większym niż inne czynniki. Działalność wydawnicza, kierowana przez ludzi poświęconych Bogu, może być mocą ku dobru, służąc prowadzeniu ludzi do poznania prawdy. (...) SK 163.2

W innych krajach — Ukazano mi, że publikacje wykonują swoje dzieło wpływając na umysły ludzi poza granicami naszego kraju, przełamując mury uprzedzeń i przesądów. Ukazano mi ludzi z największym zainteresowaniem studiujących czasopisma i broszury poświęcone teraźniejszej prawdzie. Ludzie ci zapoznają się z dowodami tak wspaniałymi i nowymi dla nich, wyłożonymi prosto i bezpośrednio (jak np. światło dotyczące soboty z czwartego przykazania). Gdy studiują Pismo Święte, by przekonać się, czy tak się rzeczy mają, nowe światło staje się dla nich zrozumiałe, gdyż aniołowie strzegą ich, wpływając na ich umysły i przekonując ich o prawdach zawartych w czytanych przez nich publikacjach. SK 163.3

Studiowanie z modlitwą i łzami — Widziałam tych ludzi trzymających czasopisma i broszury w jednej ręce, a Biblię w drugiej. Po ich policzkach płynęły łzy wzruszenia. Skłaniali się oni przed Bogiem w gorliwej, pokornej modlitwie o prowadzenie ku zupełnej prawdzie — a więc o to, co Bóg już dla nich czynił, zanim Go o to poprosili. Gdy prawda została przez nich przyjęta, a oni ujrzeli jej harmonijne ogniwa splecione w jeden mocny łańcuch, Biblia stała się dla nich nową księgą. Przyciskali ją do swych serc z największą radością i wdzięcznością, a ich oblicza jaśniały szczęściem i świętą radością. SK 163.4

Ludzie ci nie zadowalali się jedynie tym, że światło dotarło do nich samych, ale zaczęli je przekazywać bliźnim. Niektórzy ponieśli wielkie ofiary dla prawdy, aby pomóc braciom i siostrom pogrążonym w ciemnościach. W ten sposób przygotowywana jest droga dla wielkiego dzieła rozpowszechniania broszur i czasopism w innych językach. — Life Sketches 214-215 (1915). SK 164.1

Książki, po które ktoś sięgnie — To prawda, że niektóre z zakupionych książek trafiają na półki albo do szafek, gdzie rzadko ktokolwiek na nie patrzy. Jednak Bóg troszczy się o swoją prawdę i przyjdzie czas, gdy książki te zostaną odszukane i będą czytane. Choroba czy nieszczęście mogą dotknąć rodzinę, a dzięki prawdzie zawartej w książkach Bóg zsyła udręczonym sercom pokój, nadzieję i wytchnienie. Jego miłość zostaje im objawiona, a oni rozumieją, jak cenne jest przebaczenie grzechów. W ten sposób Pan współpracuje ze swoimi poświęconymi sługami. — Testimonies for the Church VI, 313-314 (1900). SK 164.2

Ludzie przyprowadzeni do Chrystusa — Nasze publikacje służą obecnie siewowi ziarna ewangelii, będąc narzędziami wiodącymi do Chrystusa tak samo wielu ludzi, jak żywe słowo. Całe zbory powstają w wyniku rozpowszechniania drukowanych publikacji. — The Review and Herald, 10 czerwiec 1880. SK 164.3

Nawet fragmenty są cenne — Każdą drukowaną publikację zawierającą teraźniejszą prawdę powinniśmy traktować jak cenny skarb. Nawet fragmenty broszury czy czasopisma należy traktować jako cenne. Kto może ocenić wpływ, jaki jedna kartka zawierająca trójanielskie poselstwo może wywrzeć na serce człowieka poszukującego prawdy? Pamiętajmy, że ktoś może z radością przeczytać każdą książkę czy czasopismo, jakie mu przekażemy. Każda kartka jest promykiem światła niebios, świecącego wszystkim ludziom i wskazującego im ścieżkę prawdy. SK 164.4

Podczas cudu nakarmienia tłumów kilkoma chlebami i rybami, pokarm pomnażał się, podawany przez Chrystusa tym, którzy przyjmowali go od Niego. Podobnie będzie w dystrybucji naszych publikacji. Boża prawda, przekazywana dalej, będzie się pomnażać. A jak uczniowie na polecenie Chrystusa zebrali pozostałe kawałki chleba, by nic się nie zmarnowało, tak my mamy cenić każdy fragment literatury zawierającej prawdę na nasz czas. — The Review and Herald, 27 sierpień 1903. SK 165.1

Tysiąc jednego dnia — Bóg wkrótce uczyni wielkie rzeczy dla nas, tak iż z pokorą i wiarą pokłonimy się do Jego stóp. (...) Więcej niż tysiąc osób będzie się nawracać jednego dnia, a większość z nich swój pierwszy kontakt z prawdą będzie zawdzięczać naszym publikacjom. — The Review and Herald, 10 listopad 1885. SK 165.2

Ostatnie ostrzeżenie — Słudzy Boży, rozpromienieni świętą gorliwością, będą spieszyli z miejsca na miejsce, aby zwiastować poselstwo nieba. Tysiące z nich przekaże ostrzeżenie całej ziemi. Będą się działy cuda, chorzy będą uzdrawiani, a wierzącym będą towarzyszyć różne znaki. Szatan również będzie czynił zwodnicze cuda, nawet spuści “ogień z nieba”. Objawienie 13,13. W takich okolicznościach mieszkańcy ziemi będą musieli dokonać wyboru, po której stronie staną. SK 165.3

Poselstwo rozprzestrzeni się nie tyle przez rozumne wywody, co przez przekonujące działanie Ducha Świętego. Dowody zostały przedstawione, a zasiane ziarno prawdy wzrośnie teraz i wyda owoc. Czasopisma rozpowszechnione przez pracowników ewangelizacyjnych wywarły wpływ na czytających, jednak wielu ludziom przeszkodzono w całkowitym zrozumieniu prawdy i zastosowaniu jej w życiu. Teraz promienie światła docierają wszędzie, prawda widoczna jest w całej krasie, a szczere dzieci Boże zrywają wszelkie niewolące je pęta. Powiązania rodzinne czy też przynależność kościelna nie mogą ich powstrzymać. Prawda staje się dla nich kosztowniejsza niż wszystko inne na świecie. Mimo działalności potęg przeciwnych Bogu wielka liczba ludzi stanie po stronie Pana. — Wielki bój 423-424 (1888). SK 166.1

Boży plan głoszenia poselstwa — Bóg dał nam wielkie światło i wzywa nas, byśmy pozwolili temu światłu świecić w ciemności. Przez moc żywej prawdy to światło ma być przekazywane światu. Do ludzi pogrążonych w ciemności ma od nas płynąć czyste, wyraźne światło, żywe dzięki mocy Bożej. Jesteśmy odpowiedzialni za udzielone nam światło, gdyż mamy przekazywać je bliźnim, aby i oni radowali się w prawdzie. Nie lekceważmy tego zobowiązania. Przypuśćmy, że słońce przestałoby świecić. W jakichże straszliwych ciemnościach i zamieszaniu pogrążyłby się świat! Jeśli nie pozwolimy, by nasze światło świeciło tym, którzy są w ciemności, zaciąży na nas wina, której nie sposób opisać słowami. (...) SK 166.2

“Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota”. Objawienie 22,17. SK 166.3

Te słowa są streszczeniem Bożego planu przekazywania ewangelii. Jego narzędzia, boskie i ludzkie, są zjednoczone w działaniach na rzecz ratowania zgubionych. Trzeba nieść wyzwolenie ludziom pozostającym w niewoli grzechu. Bóg wzywa tych, którzy są nazwani Jego imieniem, by byli posłuszni Jego poleceniom. Wszyscy są wezwani do udziału w Jego dziele. (...) SK 166.4

Przekształcająca moc prawdy — Przez przekształcający wpływ łaski Bożej na ludzkie serca objawia się moc słowa prawdy. Poselstwo głoszone na nowych terenach wywiera wpływ na ludzi. Wydaje się, że prawda ma większą moc przekształcania charakteru wśród tych, którzy słyszą ją po raz pierwszy, niż wśród tych, którzy znają ją od dawna. Prawda ma niewielki wpływ na serca tych, którzy postępują niezgodnie z jej zasadami. Tacy ludzie twierdzą, że wierzą w Słowo Boże, ale ich postępowanie świadczy, że nie są przez nie uświęceni. SK 167.1

Prawda musi opanować wolę tych, którzy nigdy przedtem jej nie słyszeli. Zrozumieją oni ohydę grzechu, a ich skrucha będzie głęboka i szczera. Pan będzie działał na serca tych, którzy nigdy wcześniej Go nie poznali ani nie zrozumieli obrzydliwości grzechu. SK 167.2

Chrystus jest jedynym skutecznym przeciwnikiem grzechu. Niechaj pełne światło Jego życia płynie do tych, którzy są pogrążeni w ciemności. Dzięki bezpośredniej mocy ewangelii tysiące nawróciły się jednego dnia. SK 167.3

Gdy grzesznik pojmuje fakt, iż tylko przez Chrystusa można osiągnąć życie wieczne, gdy uświadamia sobie, że posłuszeństwo Słowu Bożemu jest warunkiem wejścia do królestwa Bożego i gdy widzi on Chrystusa jako przebłaganie za grzechy, wówczas przychodzi do Zbawiciela w pokorze i skrusze, wyznając swoje grzechy i prosząc o przebaczenie. Jego dusza jest pełna poczucia majestatu i chwały Boga. Odczuwa on głęboko dobrodziejstwo wiecznego życia w pokoju, radości i czystości, a jego poddanie się Bogu jest zupełne. SK 167.4

Polecono mi powiedzieć, że ci, którzy najwyraźniej i najgłębiej wydają się tkwić w mocy grzechu, dzięki oświeceniu światłem prawdy staną się najskuteczniejszymi pracownikami tam, gdzie wielu jest takimi grzesznikami, jakimi oni sami byli. SK 168.1

Słowo do kolporterów — Piszę to, bo ci, którzy uczestniczą w dziele kolportażu i pracy ewangelizacyjnej od domu do domu, często spotykają ludzi szorstkich oraz odpychających z powodu swojego wyglądu. Oni jednak, pozyskani dla prawdy, stają się często jej najwierniejszymi i najgorliwszymi wyznawcami. Duch prawdy nadaje wartość każdemu zborowi. Ci, którymi Pan się posługuje, nie zawsze mają zewnętrzną ogładę, ale jeśli są uczciwi i szczerzy, Pan wielce ich ceni. SK 168.2

Boże dzieło ma się rozwijać w miarę zbliżania się końca — W miarę zbliżania się końca dzieło Boże ma się rozwijać w pełni mocy, czystości i świętości. Pracownicy ewangelii mają być pełni miłości do Boga i bliźnich. Muszą pielęgnować zasady całkowitej uczciwości. Gdy zapanuje właściwa atmosfera, Pan objawi się jako Bóg miłosierdzia i miłości. Aniołowie niebiańscy przybliżą się do wyznawców Kościoła na ziemi, by pomagać im w ich potrzebach. Pamiętajmy zawsze, że współpracujemy z Bogiem. W tej niebiańskiej więzi powinniśmy wykonywać Jego dzieło starannie, z pieśnią na ustach i radością. W sercu każdego wyznawcy powinien płonąć ogień świętej gorliwości. Stopniowo coraz więcej ludzi będzie opuszczać czarny sztandar wroga i przechodzić na stronę Pana, chroniąc się u Jego boku przed przemocą zła. SK 168.3

Pracownicy muszą zdobywać głębsze doświadczenie — Boży pracownicy muszą zyskać znacznie głębsze doświadczenie. Jeśli wszystko Jemu poddadzą, On będzie na ich korzyść potężnie działał. Zatkną oni sztandar prawdy na fortecach okupowanych dotąd przez szatana i z okrzykiem zwycięstwa przejmą nad nimi władanie. W bitwie odniosą rany, ale otrzymają pocieszające poselstwo, iż Pan ich poprowadzi, aby zwyciężali raz za razem. SK 168.4

Gdy słudzy Boży z pełną poświęcenia gorliwością będą współpracować z boskimi narzędziami, stan rzeczy, istniejący obecnie w świecie, ulegnie zmianie i wkrótce ziemia z radością powita swego Króla. Wtedy “roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne”. Daniela 12,3. — The Review and Herald, 17 wrzesień 1903. SK 169.1